Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

Yttrande 2015/16:TU4y

Trafikutskottets yttrande

2015/16:TU4y

Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet beslutade den 22 mars 2016 att ge bl.a. trafikutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2015/16:115 Årsboken om EU – Verksamheten i Europeiska unionen 2015 och eventuella följdmotioner till denna i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Trafikutskottet har beslutat att yttra sig över skrivelsen i de delar som rör transporter och informationssamhället samt över kommittémotion 2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 43–47.

Utskottet har inget att invända mot i skrivelsen i de delar som rör utskottets beredningsområde. Utskottet anser inte att något initiativ är nödvändigt med anledning av de motionsyrkanden som väckts inom utskottets beredningsområde. Yrkandena bör därför avstrykas.

I yttrandet finns två avvikande meningar (SD, V).

Utskottets överväganden

Skrivelsen

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2015 i enlighet med 9 kap. 21 § riksdagsordningen. Trafikutskottets beredningsområde berörs i skrivelsen i del 8 om TTE-området (Transport, Telekom och Energi).

När det gäller transporter framför regeringen att ett väl fungerande och långsiktigt hållbart transportsystem är en viktig förutsättning för att möta klimatutmaningen och för att stärka EU:s ekonomi och konkurrenskraft. En hel del arbete återstår fortfarande innan den inre marknaden för transporter kan anses färdig. Tre nyckelåtgärder i den andra inremarknadsakten avser transportområdet, nämligen det fjärde järnvägspaketet, sjöfartsmarknaden och utvecklingen av det gemensamma luftrummet. Arbetet i rådet med dessa åtgärder har under året främst avsett järnvägsfrågorna men även arbetet med det s.k. hamnpaketet har avancerat. Europaparlamentet har dock inte avslutat sin första behandling av detta förslag. Under året antogs ny lagstiftning om vägfordons mått och vikt, färdskrivare, informationsutbyte om trafiksäkerhets­relaterade brott och nödlarmstjänst.

När det gäller politiken för informationssamhället pekar regeringen på att de åtgärder som vidtas inom området syftar till att bidra till goda förutsättningar för väl fungerande marknader och en effektiv konkurrens. Hushåll och företag ska ha tillgång till effektiv, robust och säker infrastruktur och till bästa möjliga utbud av kommunikationstjänster. Sverige har under året prioriterat frågorna om den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation.

Motionen

I kommittémotion 2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD) anförs i fråga om öppnande av järnvägstransporter från andra länder att frågeställningar som rör infrastruktur och transportföretag i allt väsentligt bör hanteras på nationell nivå (yrkande 43). I samma motion framhåller motionärerna att man enbart i nöd­vändiga fall ska implementera ERTMS (yrkande 44), att regeringen ska verka i EU för att avskaffa ERTMS (yrkande 45) och järnvägspaketet (yrkande 46). Vidare anförs att så mycket som möjligt av medlemsländernas flygledning och trafikbestämmelser ska skötas på nationell nivå (yrkande 47).

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot redogörelsen i skrivelsen i de delar som rör utskottets beredningsområde. Utskottet instämmer i regeringens bedömning att det är viktigt att få på plats en inre marknad för transporter där det fjärde järnvägspaketet, sjöfartsmarknaden och ett gemensamt europeiskt luftrum är nyckelåtgärder. Det är viktigt att Sverige och övriga länder gör sina åtaganden i enlighet med detta.

När det gäller yrkandena 43 och 46 i följdmotionen påminner utskottet om att det har subsidiaritetsprövat kommissionens förslag i fjärde järnvägspaketet, inklusive förslaget om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägs­område (KOM (2013) 29). Utskottet har också haft överläggningar med regeringen avseende förhandlingarna om det fjärde järnvägspaketet, senast i mars 2015. Den 17 april 2015 överlämnade regeringen propositionen 2014/15:120 angående ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, med nödvändiga lagändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägs­område. Riksdagen antog regeringens lagförslag (bet. 2014/15:TU13, rskr. 2014/15:207). När det gäller frågan om ERTMS (yrkandena 44 och 45) vill utskottet dessutom uppmärksamma att den kommer att beredas i särskild ordning senare under våren då utskottet behandlar motionsyrkanden på området inom ramen för trafikutskottets betänkande 2015/16:TU16 om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor.

När det gäller yrkande 47 i följdmotionen kan utskottet konstatera att det vid subsidiaritetsprövningen av kommissionens förslag om det gemensamma europeiska luftrummet (KOM(2013) 409410) ansåg att dessa inte strider mot subsidiaritetsprincipen (protokoll från utskottssammanträde 2012/13:38). Utskottet påminner också om att det den 26 oktober 2013 överlade med regeringen om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet.

Sammanfattningsvis konstaterar utskottet att det redan har behandlat de motionsyrkanden som berör utskottets beredningsområde i samband med genomförda subsidiaritetsprövningar eller i överläggningar med regeringen. Därmed anser utskottet att något initiativ inte är nödvändigt med anledning av de aktuella motionsyrkandena. Utrikesutskottet bör därför avstyrka kommitté­motion 2015/16:3360 (SD) yrkandena 4347.

Stockholm den 28 april 2016

På trafikutskottets vägnar

Karin Svensson Smith

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Svensson Smith (MP), Jessica Rosencrantz (M), Pia Nilsson (S), Suzanne Svensson (S), Lars Mejern Larsson (S), Tony Wiklander (SD), Sten Bergheden (M), Leif Pettersson (S), Anders Åkesson (C), Boriana Åberg (M), Per Klarberg (SD), Christina Örnebjär (L), Emma Wallrup (V), Robert Halef (KD), Johan Andersson (S), Teres Lindberg (S) och Erik Ottoson (M).

Avvikande meningar

1.

Verksamheten i den Europeiska unionen 2015  (SD)

Tony Wiklander (SD) och Per Klarberg (SD) anför:

Vi anser inte att det är rätt eller rimligt att EU:s regelverk står över de lagar som stiftas av Sveriges riksdag, det svenska folkets företrädare. Detta grundläggande förhållningssätt bör vara vägledande även i frågor som rör transporter. Detta innebär att vi anser att utrikesutskottet bör tillstyrka motion 2015/16:3360 (SD) yrkandena 43–47.

2.

Verksamheten i den Europeiska unionen 2015  (V)

Emma Wallrup (V) anför:

Liksom vi framhållit tidigare år är vi i Vänsterpartiet emot det fjärde järnvägs­paketet. Vi menar att det är olyckligt att tvinga medlemsländerna att genomföra det marknadsexperiment på järnvägen som Sverige redan har prövat. Det har visat sig bli dyrare till följd av ökade administrativa kostnader, det har lett till sämre kontroll av hur företagen lever upp till arbetsmiljökrav och på så sätt bidragit till social dumping och stora brister vad gäller arbetsmiljöerna och dess säkerhet. Det har också lett till dålig samordning mellan de aktörer som verkar på järnvägen. Detta ställer till stora problem för trafiken då järnvägen är beroende av att fungera som en enhet eftersom det är ett sammanhängande system. Järnvägen är därför särskilt olämplig att avreglera.

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2016-04-19 Justering: 2016-04-28 Trycklov: 2016-04-28

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.