Vitbok om EU:s framtid

Yttrande 2016/17:FöU7y

Försvarsutskottets yttrande 2016/17:FöU7y

Vitbok om EU:s framtid

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge försvarsutskottet m.fl. möjlighet att yttra sig över Vitbok om EU:s framtid – Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 (KOM(2017) 2025).

Försvarsutskottet begränsar sitt yttrande till försvarspolitiska aspekter inom ramen för EU:s vitbok.

I yttrandet finns en avvikande mening (SD).

1

2016/17:FöU7y

Utskottets överväganden

Vitbok om EU:s framtid

Innehållet

Den 1 mars 2017 presenterade kommissionen en vitbok om EU:s framtid. Den innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna utvecklas fram till 2025 beroende på hur medlemsstaterna väljer att agera. Vitboken innehåller inte några förslag till nya eller ändrade rättsakter eller några skarpa slutsatser.

Vitbokens fem scenarier för EU:s utveckling fram till 2025 utgör inte i första hand en beskrivning av de fem troligaste utvecklingarna, utan syftar snarare till att belysa alternativa policyval och konsekvenserna därav i stort samt specifikt för de sex politikområdena den inre marknaden och handel, EU:s ekonomiska och monetära union (EMU), Schengen, migration och säkerhet, utrikes- och försvarspolitik samt EU:s finanser.

Regeringens ståndpunkt redovisas i fakta-PM 2016/17:FPM81.

Utskottets ställningstagande

Försvarsutskottet, som begränsar sitt yttrande till försvarspolitiska aspekter, välkomnar den framtidsdiskussion kommissionen för i sin vitbok om EU:s framtid men konstaterar att vitboken inte innehåller några förslag till nya eller ändrade rättsakter. Utskottet instämmer därför med regeringen att det i detta skede sålunda inte finns något att säga om förhållandet till svenska regler.

Utskottet anser att det är angeläget med ett EU-samarbete för att möta globala utmaningar och att förvalta och utveckla befintliga institutioner och pågående samverkan mellan EU:s medlemsstater. Ett adekvat totalförsvarssamarbete är i sammanhanget viktigt. Även om ett effektivare användande av befintliga försvarsresurser är eftersträvansvärt vill utskottet betona att det försvarsmässiga samarbetet även fortsättningsvis bör ha en mellanstatlig tyngdpunkt. Utskottet instämmer således med regeringen i att utgångspunkten bör vara att diskussioner till följd av vitboken utgår från den befintliga kompetensfördelningen mellan EU och dess medlemsstater. Det fortsatta arbetet bör bl.a. ta hänsyn till medlemsstaternas säkerhetsintressen inom ramen för den gemensamma marknaden.

Vitboken innehåller inte någon konsekvensanalys vilket innebär att de aviserade diskussionsunderlagen och eventuella lagstiftningsförslag som följer av vitboken och deras budgetära konsekvenser kommer att granskas när de väl presenteras. Utskottet ser fram emot att regeringen återkommer till riksdagen allteftersom förslagen presenteras mer i detalj. Utskottet instämmer med regeringen i att Sverige bör verka för en effektiv och återhållsam budgetpolitik inom EU.

2

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:FöU7y

Utskottet instämmer också med regeringen att en utökad delaktighet i framtidsdebatten bör bejakas och att svenska bidrag till denna bör övervägas. Ut- skottet avser att ur ett totalförsvarsperspektiv noga följa utvecklingen av de utlovade fem tankepapperen och deras möjliga konsekvenser för Sverige och EU.

Vitboken ger ingen anledning till ytterligare uttalanden av utskottet.

Stockholm den 25 april 2017

På försvarsutskottets vägnar

Allan Widman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Allan Widman (L), Åsa Lindestam (S), Hans Wallmark (M), Peter Jeppsson (S), Jan R Andersson (M), Daniel Bäckström (C), Anders Schröder (MP), Lotta Olsson (M), Paula Holmqvist (S), Roger Richtoff (SD), Mikael Oscarsson (KD), Mattias Ottosson (S), Dag Klackenberg (M), Johan Büser (S), Teres Lindberg (S) och Per Klarberg (SD).

3

2016/17:FöU7y

Avvikande mening

Vitboken (SD)

Roger Richtoff (SD) och Per Klarberg (SD) anför:

EU framställs som en garant för Europas mångfald av kultur fast det egentligen är tvärtom. EU är en likriktande och långsam byråkrati. EU har heller inte fungerat som ett fredsprojekt. Det är andra faktorer som har säkrat fred i Europa. Efter två världskrig fanns inga drivkrafter längre att uppträda aggressivt nation mot nation.

De europeiska länder som tecknat medlemskap i EU har oftast gjort det efter en debatt där EU sades vara ett samarbete. När EU sedan har utvecklats så har det skett steg för steg i en överstatlig riktning. EU-byråkratin vill själv ta kommandot. Storbritanniens utträde ur unionen har inte gjort EU-byråkratin ödmjukare utan snarare har det ökat deras tempo mot ytterligare överstatlighet.

På det militära området yttrar det sig genom att EU vill sätta upp ett militärt högkvarter samt att de vill fatta överstatliga beslut om medlemsländernas försvarsindustri. Inget av detta gynnar Sverige. Säkerhetspolitiskt bör vi i första hand söka upprätta en försvarsallians med Finland och i andra hand finna andra samarbeten i vår region. Den svenska försvarsindustrin är duktig på att finna samarbetsprojekt på egen hand. Vi har många länder utanför EU som är intressanta, som Brasilien och Indien.

Om kommissionens ordförande skulle tvinga oss att välja mellan hans fem olika scenarier så är det lätt att välja. Det enda tänkbara är scenario 2, där EU flyttar fokus till att enbart handla om den inre marknaden. Det skulle på sikt möjliggöra ett mellanstatligt EU.

4 Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2017-04-18 Justering: 2017-04-25 Trycklov: 2017-04-25

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.