Sök (76 träffar)

Betänkande 2005/06:KrU16

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om övergripande kulturfrågor. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare under mandatperioden har sagt nej till.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-02-07 Debatt: 2006-02-16 Beslut: 2006-02-16

Betänkande 2005/06:KrU16 (pdf, 141 kB)

Betänkande 2005/06:KrU5

Regeringen har lämnat förslag på en ny svensk filmpolitik. De nationella filmpolitiska målen omfattar i huvudsak tre centrala områden: produktion, distribution och visning samt filmkulturell verksamhet. Inriktningen på filmpolitiken är bland annat att utveckla svensk filmproduktion och verka för att svensk filmpolitik blir en dynamisk tillväxtbransch. Den nya politiken poängterar att svensk film ska spegla hela landet. Kvinnliga filmskapares möjligheter behöver bli bättre. Det är viktigt att stärka film på de nationella minoritetsspråken. Filmpolitiken ska också främja regional och lokal filmkultur. Biografens roll som kulturell mötesplats blir tydligare i den nya filmpolitiken. Riksdagen sade ja till förslagen om en ny svensk filmpolitik.

Förslagspunkter: 24 Reservationer: 12
Beredning: 2005-10-25 Justering: 2005-11-17 Debatt: 2005-12-06 Beslut: 2005-12-08

Betänkande 2005/06:KrU5 (pdf, 918 kB)

Betänkande 2005/06:KrU6

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att det nuvarande statsbidraget till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet ska ersättas av ett nytt statsbidrag för kvinnors organisering. Tanken med det nya statsbidraget är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget ska främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Riksdagen betonar att ett villkor för att få statsbidraget är att organisationen arbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället. Riksdagen delar i huvudsak regeringens uppfattning om vilka villkor som bör gälla för att en kvinnoorganisation ska få pengar. Organisationen ska bedriva verksamhet som tillgodoser syftet med statsbidrag. Den ska vara demokratiskt uppbyggd. Dessutom ska den vara riksomfattande med lokalt och regionalt förankrad verksamhet i minst fem län eller ha ett riksintresse.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2005-11-22 Debatt: 2005-12-06 Beslut: 2005-12-08

Betänkande 2005/06:KrU6 (pdf, 246 kB)

Betänkande 2005/06:KrU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid för nästa år. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att snabbt se över den nuvarande metoden för att räkna ut hyreskompensationen till museer och andra myndigheter. Riksdagen gav redan för ett år sedan regeringen ett sådant uppdrag. Bakgrunden är att några museer och andra kulturinstitutioner har fått hyrorna höjda samtidigt som hyreskompensationen sänkts. De måste då ta pengar från sin verksamhet för att betala hyran. Riksdagen ifrågasätter dessutom om det är rimligt att förutsätta att museer och andra kulturinstitutioner ska kunna förhandla med Fastighetsverket om sin hyra. Många saknar den kompetens som krävs. Regeringen fick i uppdrag att se över även detta.

Förslagspunkter: 43 Reservationer: 22
Beredning: 2005-10-18 Justering: 2005-11-24 Debatt: 2005-12-06 Beslut: 2005-12-07

Betänkande 2005/06:KrU1 (doc, 1397 kB)

Betänkande 2005/06:KrU4

Riksdagen har fastslagit följande mål för den svenska språkpolitiken. Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige och svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Alla ska ha rätt till ett språk: att utveckla och tillägna sig svenska, att utveckla och använda det egna modersmålet och minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk. För att stärka den statliga språkvården träder en ny samordnad språkvårdsorganisation i kraft den 1 juli 2006. Den nya myndigheten kommer att bestå av Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) samt Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och Klarspråksgruppen i Regeringskansliet. En särskild satsning kommer att göras för skolor i utsatta områden med tonvikt på modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Läsandet bland barn och unga som inte har svenska som förstaspråk ska uppmuntras och svenskundervisningen för invandrare ska reformeras. Riksdagen fastslår att det är viktigt att myndigheters texter är lätta att förstå och påpekar att det bör vara en självklarhet för myndigheterna att anpassa sin information till mottagarna. Riksdagen sa ja regeringens språkpolitiska proposition.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 20
Beredning: 2005-10-25 Justering: 2005-11-17 Debatt: 2005-12-06 Beslut: 2005-12-07

Betänkande 2005/06:KrU4 (pdf, 425 kB)

Betänkande 2005/06:KrU2

Riksdagen sade nej till motionsförslag om kulturmiljövård från den allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004. En del motioner handlar om kulturarvet och kulturmiljön i stort. Andra handlar bland annat om ökat ekonomiskt stöd till insatser inom byggnadsvård, fördelningen av kostnader mellan stat och exploatörer vid arkeologiska undersökningar och skyddet av gamla ortnamn. Riksdagen sade också nej till motionsförslag som rör olika internationella konventioner inom kulturmiljöområdet, liksom förslag om att föra upp nya objekt på Unescos världsarvslista.

Förslagspunkter: 30 Reservationer: 13
Justering: 2005-10-11 Debatt: 2005-10-19 Beslut: 2005-10-19

Betänkande 2005/06:KrU2 (pdf, 470 kB)

Betänkande 2005/06:KrU3

Riksdagen sa nej till motioner om spel- och lotterifrågor från allmänna motionstiden 2003 och 2004.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 23
Justering: 2005-10-11 Debatt: 2005-10-19 Beslut: 2005-10-19

Betänkande 2005/06:KrU3 (pdf, 392 kB)

Yttrande 2005/06:KrU1y

Kulturutskottets yttrande 2005/06:KrU1y Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över de delar av budgetpropositionen volym 1 med tillhörande motioner som berör kulturutskottets ansvarsområde. För kulturutskottets

2006-01-01

Yttrande 2005/06:KrU1y (pdf, 90 kB)

Yttrande 2005/06:KrU2y

Kulturutskottets yttrande 2005/06:KrU2y Tilläggsbudget för 2005 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett kulturutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över de i budgetpropositionen redovisade tilläggsbudgetförslagen för 2005. Några motioner har

2006-01-01

Yttrande 2005/06:KrU2y (pdf, 71 kB)

Yttrande 2005/06:KrU3y

Kulturutskottets yttrande 2005/06:KrU3y Riksdagsstyrelsens framställning Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2002 års riksdagskommittés huvudbetänkande Riksdagen i en ny tid framställning 2005/06:RS3 och de motioner som väckts

2006-01-01

Yttrande 2005/06:KrU3y (pdf, 128 kB)

Yttrande 2005/06:KrU4y

Kulturutskottets yttrande 2005/06:KrU4y Tilläggsbudget I för 2006 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över de delar av regeringens tilläggsbudgetförslag för 2006 som berör kulturutskottets verksamhetsområde och

2006-01-01

Yttrande 2005/06:KrU4y (pdf, 30 kB)

Yttrande 2008/09:KrU1y

2008/09:KrU1 Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Kulturutskottets yttrande 2008/09:KrU1 Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över de delar av budgetpropositionen för 2009

2008-10-28

Yttrande 2008/09:KrU1y (pdf, 112 kB)

Yttrande 2008/09:KrU2y

2008/09:KrU2 Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten 2008 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Kulturutskottets yttrande 2008/09:KrU2 Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten 2008 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett kulturutskottet tillfälle

2008-10-28

Yttrande 2008/09:KrU2y (pdf, 100 kB)

Yttrande 2008/09:KrU3y

2008/09:KrU3 Ett lyft för forskning och innovation Kulturutskottets yttrande 2008/09:KrU3 Ett lyft för forskning och innovation Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 50 Ett lyft för forskning och innovation samt eventuella motioner som väckts

2008-12-03

Yttrande 2008/09:KrU3y (pdf, 33 kB)

Yttrande 2008/09:KrU4y

2008/09:KrU4 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område Kulturutskottets yttrande 2008/09:KrU4 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens

2009-01-23

Yttrande 2008/09:KrU4y (pdf, 73 kB)

Yttrande 2008/09:KrU5y

2008/09:KrU5 Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl. Kulturutskottets yttrande 2008/09:KrU5 Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl. Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 5 maj 2009 beslutat att ge kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta

2009-06-22

Yttrande 2008/09:KrU5y (pdf, 27 kB)