Sök (30 träffar)

Betänkande 2007/08:CU18

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om frågor om bostadsförsörjning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens verksamhet, behovet av hyresbostäder, miljonprogrammets bostadsområden, statlig mark för bostadsbyggande, kommunal bostadsförmedling och anvisningsrätt samt boende för äldre och ungdomar.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 10
Justering: 2008-05-20 Debatt: 2008-06-05 Beslut: 2008-06-09

Betänkande 2007/08:CU18 (pdf, 304 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bostadsförsörjningsfrågor

Betänkande 2007/08:CU19

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt, ombildning och ägarlägenheter. När det gäller frågor om hyressättning är skälet att regeringen arbetar med ett förslag från Utredningen om allmännyttans villkor.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 20
Justering: 2008-05-20 Debatt: 2008-06-05 Beslut: 2008-06-09

Betänkande 2007/08:CU19 (pdf, 495 kB)

Betänkande 2007/08:CU20

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om naturresursfrågor och vattenrätt. Riksdagen hänvisar i flera fall till pågående arbete och att man vill avvakta regeringens kommande ställningstaganden. Motionerna handlade bland annat om tillståndsprövningen av vindkraftverk, omprövning av vattendomar, åtgärder till förmån för fiske, orörda nationalälvar, skydd av riksintressen och ny nationalstadspark.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 4
Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-09 Beslut: 2008-06-09

Betänkande 2007/08:CU20 (pdf, 197 kB) Webb-tv debatt om förslag: Naturresursfrågor och vattenrätt

Utlåtande 2007/08:CU24

Civilutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok om effektiv verkställighet av domar i EU; insyn i gäldenärers tillgångar. Medlemsländerna har olika rättssystem när det gäller insynen i gäldenärers, skuldsattas, tillgångar vilket kan göra det svårare att driva in skulder då fordringarna är gränsöverskridande. Syftet med grönboken är att inleda ett brett samråd mellan intresserade parter om hur insynen kan förbättras. Utskottet ställer sig positivt till ett sådant initiativ.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-09 Beslut: 2008-06-09

Utlåtande 2007/08:CU24 (pdf, 98 kB)

Betänkande 2007/08:CU21

Aggressiv marknadsföring, som till exempel oönskad och påträngande telefonförsäljning, ska uttryckligen förbjudas. Det är en av nyheterna i den nya marknadsföringslag som riksdagen har sagt ja till, på förslag från regeringen. Lagen är en anpassning till gällande lagstiftning inom EU och börjar gälla den 1 juli 2008. En annan nyhet i den nya lagen är ett förbud mot direkta köpuppmaningar i reklam till barn i samtliga medier. Lagens tillämpningsområde utvidgas till att även gälla information som lämnas efter ett köp. Därmed blir det förbjudet för en näringsidkare att, efter ett köp, exempelvis lämna felaktig information om rätten att göra en reklamation. De regler som finns i dag om sanktionsmöjligheter mot näringsidkare, till exempel böter eller skadestånd, blir kvar.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 9
Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-04 Beslut: 2008-06-04

Betänkande 2007/08:CU21 (pdf, 7465 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ny marknadsföringslag m.m.

Betänkande 2007/08:CU23

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ett nytt statligt lantmäteri. Beslutet innebär att de statliga lantmäterimyndigheterna i länen och Lantmäteriverket slås samman till en statlig lantmäterimyndighet den 1 september 2008. Riksdagen godkände också att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-04 Beslut: 2008-06-04

Betänkande 2007/08:CU23 (pdf, 3964 kB) Webb-tv debatt om förslag: Det nya statliga lantmäteriet

Betänkande 2007/08:CU25

Konsumenter får bättre möjligheter att kontrollera sina telekostnader och att skydda sig mot oönskade uppringningar. Riksdagen sade ja till regeringens förslag om spärrmöjligheter för telefonitjänster. Beslutet innebär att alla operatörer som erbjuder allmänna telefonitjänster ska vara skyldiga att gratis tillhandahålla två särskilda spärrtjänster. Den ena tjänsten gör det möjligt för abonnenter att spärra sitt abonnemang om kostnaden överskrider den kreditgräns som i förväg har lagts in för abonnemanget. Den andra tjänsten innebär att ett telefonabonnemang ska kunna spärras mot uppringning av vissa nummer och samtal. Operatörerna måste informera sina abonnenter om spärrmöjligheterna. Bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-05-15 Debatt: 2008-06-04 Beslut: 2008-06-04

Betänkande 2007/08:CU25 (pdf, 507 kB)

Betänkande 2007/08:CU22

Riksdagen sade ja till en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s så kallade Bryssel II-förordning. Den nya Bryssel II-förordningen gäller alla avgöranden om föräldraansvar. Frågor om föräldraansvar kan handla om till exempel vårdnad, boende, umgänge eller en tillfällig placering av barnet utanför det egna hemmet. Frågan behöver inte ha anknytning till ett mål om skilsmässa. Det ska bli enklare för den som vill ha ett beslut om umgänge verkställt i en annan medlemsstat. Förordningen innehåller också särskilda bestämmelser till skydd för olovligt bortförda eller kvarhållna barn. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-05-13 Debatt: 2008-05-22 Beslut: 2008-05-22

Betänkande 2007/08:CU22 (pdf, 7406 kB)

Betänkande 2007/08:CU14

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 som rör rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vårdnad, umgänge, föräldrars underhållsskyldighet, faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning och adoption.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 10
Justering: 2008-04-08 Debatt: 2008-04-16 Beslut: 2008-04-17

Betänkande 2007/08:CU14 (pdf, 253 kB) Webb-tv debatt om förslag: Barn och föräldrar

Betänkande 2007/08:CU15

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 som främst handlar om äktenskap och partnerskap. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Justering: 2008-04-01 Debatt: 2008-04-16 Beslut: 2008-04-17

Betänkande 2007/08:CU15 (pdf, 200 kB) Webb-tv debatt om förslag: Äktenskap och partnerskap

Betänkande 2007/08:CU13

Riksdagen sa nej till motioner om försäkringsrätt från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, överfallsskyddet i hemförsäkringen, nedsättning av försäkringsersättning, information vid försäkringsfall, trafikförsäkringen i framtiden, jämkning av trafikskadeersättning, handläggningen av trafikskadeärenden och trafikskadeersättning till barn samt ersättning för affektionsvärde.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 9
Justering: 2008-03-13 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:CU13 (pdf, 310 kB) Webb-tv debatt om förslag: Försäkringsrättsliga frågor

Betänkande 2007/08:CU16

Från den 1 juni 2008 blir Lantmäteriverket inskrivningsmyndighet med huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten enligt jordabalken, i stället för Domstolsverket. Beslut i inskrivningsärenden ska kunna överklagas till allmän domstol och prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till hovrätten.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2008-03-13 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-03

Betänkande 2007/08:CU16 (pdf, 3831 kB) Webb-tv debatt om förslag: Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m.

Betänkande 2007/08:CU10

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om sms-lån och överskuldsättning. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om särskild lagstiftning för sms-lån och olika åtgärder för att förhindra överskuldsättning.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 4
Beredning: 2008-02-12 Justering: 2008-03-13 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-02

Betänkande 2007/08:CU10 (pdf, 1061 kB) Webb-tv debatt om förslag: Frågor om s.k. sms-lån och överskuldsättning

Betänkande 2007/08:CU12

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om arvsrättsliga frågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2008-03-13 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-02

Betänkande 2007/08:CU12 (pdf, 123 kB) Webb-tv debatt om förslag: Arvsrättsliga frågor

Betänkande 2007/08:CU11

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om plan- och byggfrågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. De flesta av motionerna har anknytning till vad som regleras genom plan- och bygglagen och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 7
Justering: 2008-03-06 Debatt: 2008-03-26 Beslut: 2008-03-26

Betänkande 2007/08:CU11 (pdf, 295 kB) Webb-tv debatt om förslag: Plan- och byggfrågor

Betänkande 2007/08:CU17

Det blir möjligt för ekonomiska föreningar, handelsbolag och stiftelser att ge in registreringsanmälningar, ansökningar och årsredovisningshandlingar till respektive registreringsmyndighet på elektronisk väg. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-21 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-05

Betänkande 2007/08:CU17 (pdf, 5139 kB)

Betänkande 2007/08:CU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om konsumentfrågor. Motionerna handlar om konsumentpolitiken inom EU, konsumentskydd och stöd till konsumentorganisationer.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 10
Justering: 2008-02-21 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-05

Betänkande 2007/08:CU9 (pdf, 267 kB)

Betänkande 2007/08:CU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om felreglerna i jordabalken, lagfart och expropriation.

Förslagspunkter: 9
Justering: 2008-01-29 Debatt: 2008-02-14 Beslut: 2008-02-14

Betänkande 2007/08:CU8 (pdf, 187 kB)

Betänkande 2007/08:CU5

Riksdagen vidtar inte några åtgärder med anledning av Riksrevisionens framställning om tillsyn över fastighetsmäklare och konsumenternas möjligheter till tvistlösning. Riksrevisionen föreslår bland annat att riksdagen ska begära att regeringen ser över dokumentationskraven i fastighetsmäklarlagen i syfte att minska antalet tvister mellan konsumenter och mäklare. Skälet är att det pågår utredningsarbete och att regeringen och Fastighetsmäklarnämnden har vidtagit eller planerar att vidta åtgärder inom området.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-12-11 Debatt: 2008-01-23 Beslut: 2008-01-23

Betänkande 2007/08:CU5 (pdf, 119 kB)

Betänkande 2007/08:CU6

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om namnlagen. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om ändringar i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av lagen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-12-11 Debatt: 2008-01-23 Beslut: 2008-01-23

Betänkande 2007/08:CU6 (pdf, 160 kB) Webb-tv debatt om förslag: Namnlagen
Paginering