Sök (68 träffar)

Betänkande 2007/08:FiU20

Riksdagen sade ja till de riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken som regeringen föreslår i 2008 års ekonomiska vårproposition. Riksdagen delar regeringens bedömning av ekonomins utveckling de närmaste åren. Huvudscenariot bygger på att den finansiella turbulensen ebbar ut under slutet av året och att spridningseffekterna till den reala ekonomin blir relativt begränsade. Riksdagen instämmer också i regeringens bedömning att det finns ett visst utrymme för ofinansierade reformer på både inkomst- och utgiftssidan under åren 2009-2010.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 4
Beredning: 2008-05-13 Justering: 2008-06-05 Debatt: 2008-06-18 Beslut: 2008-06-18

Betänkande 2007/08:FiU20 (pdf, 1021 kB)

Betänkande 2007/08:FiU21

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2008. Totalt 1 883 miljoner kronor skjuts till statsbudgeten för 2008. Det innebär bland annat följande: 584 miljoner kronor avsätts för ökade utbetalningar av bidrag för läkemedelsförmånerna. 300 miljoner kronor anvisas för rättsliga biträden till följd av ett ökat antal förordnanden av offentliga försvarare samt omfattningen av dessa. 100 miljoner kronor reserveras för Säkerhetspolisens utgifter för terrorismbekämpning. 240 miljoner kronor tillförs för utbetalning av bidrag till miljöbilar. Resurserna ökas också för att fullfölja regeringens satsning på drift och underhåll av vägar samt för investeringar i det nationella vägnätet.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 6
Beredning: 2008-04-22 Justering: 2008-06-05 Debatt: 2008-06-18 Beslut: 2008-06-18

Betänkande 2007/08:FiU21 (pdf, 1709 kB)

Betänkande 2007/08:FiU25

Riksdagen har behandlat årsredovisningen för staten 2007 och Riksrevisionens granskning av årsredovisningen. Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. Riksdagen välkomnar att skrivelsen har utvecklats och att uppföljningen av de budgetpolitiska målen har förbättrats. Men det finns också delar som kan utvecklas vidare. Riksdagen anser att regeringen bör överväga att också redogöra för statens nettoförmögenhet i nationalräkenskapstermer. Balanstalet från pensionssystemets årsredovisning borde också framgå. Balanstalet utgör kvoten mellan ålderspensionssystemets tillgångar och skulder och är en indikator på pensionssystemets långsiktiga hållbarhet. Riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-06-05 Debatt: 2008-06-18 Beslut: 2008-06-18

Betänkande 2007/08:FiU25 (pdf, 165 kB)

Betänkande 2007/08:FiU19

Nittio procent av kommunerna och landstingen uppvisar positiva resultat. Det visar regeringens årliga redovisning av ekonomin och verksamheterna i kommuner och landsting som lämnats till riksdagen. För första gången sedan 2002 ökade dock antalet kommuner med negativt resultat. Antalet landsting med positivt resultat har ökat kraftigt de senaste tre åren. År 2007 var det bara två landsting som redovisade negativt resultat. I resultaten ovan är eventuella extraordinära poster inte medräknade.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-06-05 Debatt: 2008-06-16 Beslut: 2008-06-16

Betänkande 2007/08:FiU19 (pdf, 126 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Betänkande 2007/08:FiU22

Regeringen har för riksdagen lagt fram en skrivelse om statens upplåning och förvaltning av den svenska statsskulden. Finansutskottet bedömer att regeringens beslut om riktlinjer 2003-2007 fattats i enlighet med målet att långsiktigt minimera kostnaderna för statsskulden med beaktande av risken i förvaltningen. Utskottets helhetsintryck av Riksgäldskontorets verksamhet under utvärderingsperioden är mycket gott. De delar av förvaltningen som går att mäta kvantitativt har under utvärderingsperioden visat på genomgående positiva resultat. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2008-06-05 Debatt: 2008-06-16 Beslut: 2008-06-16

Betänkande 2007/08:FiU22 (pdf, 235 kB)

Betänkande 2007/08:FiU24

Finansutskottet har gjort en utvärdering av penningpolitiken under treårsperioden 2005-2007. Utskottets grundläggande bedömning är att Riksbanken under perioden har fört en väl avvägd penningpolitik. Utskottet konstaterar dock att inflationen började stiga snabbt i slutet av 2007 på ett sätt som inte fångats upp i Riksbankens prognoser. Med facit i hand innebär detta att Riksbanken möjligtvis borde ha höjt reporäntan lite snabbare under kanske framför allt 2006 för att motverka den snabbt stigande inflationstakten under 2007. Finansutskottet har beslutat att vart fjärde år ge externa experter i uppdrag att utvärdera den svenska penningpolitiken. Den första utvärderingen beräknas vara klar hösten 2011.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2008-04-08 Justering: 2008-06-05 Debatt: 2008-06-16 Beslut: 2008-06-16

Betänkande 2007/08:FiU24 (pdf, 408 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utvärdering av penningpolitiken

Betänkande 2007/08:FiU31

Riksdagen sade nej till Riksrevisionens styrelses förslag om att regeringen bör få i uppdrag att säkra en förbättrad krisberedskap för det centrala betalningssystemet. Skälet är att regeringen och berörda myndigheter redan har inlett ett sådant arbete. Riksdagen vill inte föregripa resultaten av arbetet och regeringens återrapportering av vad som gjorts.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-09 Beslut: 2008-06-09

Betänkande 2007/08:FiU31 (pdf, 135 kB) Webb-tv debatt om förslag: Krisberedskap i betalningssystemet

Betänkande 2007/08:FiU28

Riksrevisionen har lämnat sin årsredovisning för 2007 till riksdagen. Finansutskottet tycker att det är bra att Riksrevisionen utvecklat olika nyckeltal i årsredovisningen. Men Riksrevisionen bör återkomma med en tydlig redovisning av om de ökade nedlagda resurserna per granskning, där extern kompetens i form av konsulter varit en viktig del, medfört avsedd kvalitetshöjning. Vidare borde effekterna av tidigare års felaktigt redovisade pensionskostnader ha framgått tydligare av årsredovisningen. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-05-06 Debatt: 2008-05-20 Beslut: 2008-05-21

Betänkande 2007/08:FiU28 (pdf, 157 kB)

Utlåtande 2007/08:FiU27

Finansutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av Europeiska kommissionens vitbok om integreringen av marknaden för hypotekslån, bolån, i EU. Kommissionen konstaterar att bolån för de flesta EU-medborgarna är den största finansiella investeringen de gör och att de marknader där bolånen finansieras står för en betydande del av EU:s ekonomi. Kommissionen sammanfattar resultaten av en översyn som gjorts av dessa marknader och föreslår ett paket av åtgärder i syfte att förbättra marknadernas effektivitet, konkurrenskraft och integration sinsemellan. Utskottet framhåller i sin granskning särskilt vissa frågor som bör uppmärksammas i den fortsatta beredningen. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-05-06 Debatt: 2008-05-20 Beslut: 2008-05-20

Utlåtande 2007/08:FiU27 (pdf, 126 kB)

Betänkande 2007/08:FiU26

Systemet för utjämning av kommunernas kostnader för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ändras. För personer som har både insatsen boende och insatsen personlig assistans ska endast insatsen boende ingå i beräkningen av standardkostnaden. Insatsen särskilt anpassad bostad ska utgå ur beräkningen. Bestämmelserna om utjämning för LSS-kostnader samlas i en enda lag, lagen om utjämning av kostnader för stöd och service för vissa funktionshindrade. Kommuner som på grund av de nya reglerna får ett försämrat utfall som är större än 200 kronor per invånare får rätt till ett tillfälligt införandebidrag under 2009 som motsvarar det belopp som överstiger 200 kronor per invånare. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2009.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-05-06 Debatt: 2008-05-14 Beslut: 2008-05-14

Betänkande 2007/08:FiU26 (pdf, 997 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet

Betänkande 2007/08:FiU29

Det finns en bestämmelse som innebär att företag som tillhandahåller krediter till kunder till andra företag i samma koncern för köp av dessa företags varor och tjänster inte behöver tillstånd för att driva finansieringsrörelse. Det är en tillfällig bestämmelse som gäller till den 30 juni 2008. Regeringen arbetar med att ta fram en permanent lösning och behöver mer tid på sig. Tiden för den tillfälliga bestämmelsen förlängs därför till den 30 juni 2009.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-04-22 Debatt: 2008-05-07 Beslut: 2008-05-07

Betänkande 2007/08:FiU29 (pdf, 228 kB)

Betänkande 2007/08:FiU30

De svenska reglerna om värdepappersfonder anpassas till EU:s regler och terminologi. Lagändringarna syftar till att genomföra ett EU-direktiv från 2007 om tillåtna tillgångar i värdepappersfonder. Direktivet innebär förtydliganden av ett tidigare EU-direktiv på fondområdet, det så kallade UCITS-direktivet från 1985. Finansinspektionen får vidare samma möjligheter att utöva tillsyn och att ingripa när det gäller fondbolag som myndigheten redan har gentemot banker och värdepappersinstitut.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-04-22 Debatt: 2008-05-07 Beslut: 2008-05-07

Betänkande 2007/08:FiU30 (pdf, 5411 kB)

Betänkande 2007/08:FiU13

Ledamöterna i Riksbankens direktion ska kunna utses för en tid av antingen fem eller sex år. I dag är mandatperioden sex år för alla ledamöter. Direktionens sex ledamöter utses av riksbanksfullmäktige och leder bankens arbete. Syftet med ändringen är att Riksbanksfullmäktige ska kunna undvika att flera ledamöters mandat löper ut samtidigt. På så sätt kan direktionen få kontinuitet i sitt arbete.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2008-02-19 Justering: 2008-04-03 Debatt: 2008-04-10 Beslut: 2008-04-11

Betänkande 2007/08:FiU13 (pdf, 3153 kB)

Utlåtande 2007/08:FiU14

Finansutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens meddelande om översynen av EU:s budget. Utskottet anser att det behövs genomgripande omprioriteringar av EU-budgetens utgifter och att förändringarna ska göras utan att budgetens samlade utgifter ökar. Utskottet tycker till exempel att utgifterna för jordbrukspolitiken bör minska kraftigt och att mer resurser ska läggas på forskning och utveckling, miljö- och klimatfrågor samt rättsliga frågor som grov gränsöverskridande brottslighet, människohandel och terrorism. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2008-03-27 Debatt: 2008-04-10 Beslut: 2008-04-10

Utlåtande 2007/08:FiU14 (pdf, 2886 kB) Webb-tv debatt om förslag: Översyn av EU:s budget

Betänkande 2007/08:FiU18

Riksdagen sade nej till motioner om bankfrågor från allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar bland annat om bank-, kreditupplysnings- och inkassofrågor.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 4
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-10 Beslut: 2008-04-10

Betänkande 2007/08:FiU18 (pdf, 230 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bankfrågor m.m.

Betänkande 2007/08:FiU17

Riksbankens ska för Sveriges räkning fortsätta delta i Internationella valutafondens (IMF) Nya lånearrangemang (NAB) under ytterligare en femårsperiod. IMF kan genom NAB låna medel för att avvärja eller förebygga en kris i det internationella valuta- och betalningssystemet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-03 Beslut: 2008-04-03

Betänkande 2007/08:FiU17 (pdf, 115 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens (IMF:s) Nya lånearrangemang (NAB)

Betänkande 2007/08:FiU23

Riksdagen gav riksbanksfullmäktige och Riksbankens direktion ansvarsfrihet för sin verksamhet och sin förvaltning av banken under året. Riksdagen godkände också riksbanksfullmäktiges förslag till fördelning av 2007 års vinst, vilket innebär att Riksbanken levererar in 3,6 miljarder kronor till staten.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-03 Beslut: 2008-04-03

Betänkande 2007/08:FiU23 (pdf, 2083 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksbankens förvaltning 2007

Betänkande 2007/08:FiU12

Europeiska rådet beslutade i juni 2007 om ändringar i systemet för EU-budgetens finansiering. Riksdagen godkände rådets beslut som väntas börja gälla 2009 och förväntas medföra en sänkning av den svenska EU-avgiften.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-05

Betänkande 2007/08:FiU12 (pdf, 1103 kB)

Betänkande 2007/08:FiU15

Försäkringsbolag som enbart meddelar återförsäkring kommer från den 1 april 2008 i högre grad än i dag att omfattas av samma rörelseregler som gäller för direkt försäkring. Återförsäkring innebär att ett försäkringsbolag i sin tur tar ut en försäkring hos en annan försäkringsgivare, ett återförsäkringsbolag. Syftet med de nya reglerna är att genomföra ett EU-direktiv från 2005 om återförsäkring.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-05

Betänkande 2007/08:FiU15 (pdf, 8806 kB)

Betänkande 2007/08:FiU16

Riksdagen beslutade om kompletterande bestämmelser till en EU-förordning om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel. Syftet med reglerna i förordningen är att betalsystemen i EU inte ska kunna utgöra en kanal för överföring av svarta pengar, för penningtvätt och för finansiering av terroristverksamhet. De kompletterande bestämmelserna innebär att Finansinspektionen ska övervaka och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kraven i förordningen uppfylls. Rikspolisstyrelsen ska vara mottagare av viss information från betalningsleverantörer och ha rätt att fråga betalningsleverantörer om sådan information som åtföljer överföringar. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-05

Betänkande 2007/08:FiU16 (pdf, 764 kB)
Paginering