Sök (14 träffar)

Betänkande 2004/05:AU7

Den 1 juli 2005 utvidgas förbudet mot könsdiskriminering. Det utvidgade förbudet ska gälla bland annat inom socialförsäkringssystemet, hos arbetsförmedlingen, vid yrkespraktik, för medlemskap i fack-, arbetsgivar- och yrkesföreningar och vid handel med varor, tjänster och bostäder. Även skyddet för inhyrd och inlånad arbetskraft stärks. Det införs också ett uttryckligt förbud mot instruktioner att diskriminera i både jämställdhetslagen och 2003 års lag om förbud mot diskriminering. Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier blir uttryckligen förbjudet. Förbudet mot könsdiskriminering gäller inte tillhandahållande av tjänster eller bostäder om olika behandling av kvinnor och män "kan motiveras av ett berättigat mål och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet". Beslutet innebär att tre EU-direktiv genomförs i svensk lag. Lagändringarna syftar till att stärka jämställdhetssträvandena i samhället. Ändringarna innebär att skyddet mot könsdiskriminering nu i princip blir lika omfattande som det tidigare skyddet mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Jämställdhetsombudsmannen (JämO) ska få tillsyn över de nya förbuden mot könsdiskriminering.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 20
Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-05-31 Beslut: 2005-06-01

Betänkande 2004/05:AU7 (doc, 3592 kB)

Betänkande 2004/05:AU9

Riksdagen godkände regeringens förslag om utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer. I dag är arbetsgivare skyldiga att lämna fortlöpande information om verksamheten till arbetstagarorganisationer som de har kollektivavtal med. En ny tvingande bestämmelse införs som innebär att arbetsgivaren ska lämna motsvarande information till arbetstagarorganisationerna i de fall där arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls. Informationen ska ges till den lokala arbetstagarorganisationen om en sådan finns på arbetsplatsen. En arbetstagarrepresentant som får information har rätt till skälig ledighet för att ta emot informationen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2005-05-12 Debatt: 2005-05-26 Beslut: 2005-05-26

Betänkande 2004/05:AU9 (pdf, 365 kB)

Betänkande 2004/05:AU8

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen. Bakgrunden är ett uttalande av riksdagen våren 2001 om behovet av en utredning om rätt till politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen. Riksdagen instämmer med regeringen i att debatt och information är viktigt, men ser liksom regeringen svårigheter med att lagstifta i frågan. Saken bör inte heller utredas vidare. Riksdagen avslutade därför ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen gjorde också ett uttalande om möjligheterna att kringgå turordningsreglerna i LAS. Regeringen bör uppmärksamma frågan och vid behov återkomma till riksdagen. Två reservationer av fem partier i arbetsmarknadsutskottet (m, fp, kd, c, mp) fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen beslutade därmed att inte upphäva det undantag i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gör det möjligt för småföretag att undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Riksdagen gav vidare regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om starkare skydd för föräldralediga.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 21
Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-28 Beslut: 2005-04-28

Betänkande 2004/05:AU8 (doc, 380 kB)

Betänkande 2004/05:AU6

Riksrevisionens styrelse har lämnat förslag om förbättringar av Arbetsmiljöverkets tillsyn. Riksdagen konstaterade att åtgärder vidtas för att förbättra tillsynen och att regeringen avser att återkomma med en redovisning av dessa. Riksdagen sade därför nej till förslaget från Riksrevisionens styrelse. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om arbetsmiljö och motioner med anledning av stormen i södra Sverige i början av januari 2005. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 16
Justering: 2005-03-03 Debatt: 2005-04-13 Beslut: 2005-04-20

Betänkande 2004/05:AU6 (doc, 452 kB)

Betänkande 2004/05:AU5

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om diskriminering. Skälet är bland annat att Diskrimineringskommittén redan arbetar med frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och ombudsman, påföljd vid diskriminering, Sveriges arbete i ILO, etnisk diskriminering, kvotering och positiv särbehandling, diskriminering på grund av funktionshinder, diskriminering på grund av ålder och HBT-frågor (frågor som rör homo- och bisexuella och transpersoner).

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-04-06 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:AU5 (doc, 244 kB)

Betänkande 2004/05:AU4

Riksdagen gjorde ett uttalande om a-kassan och förtroendeuppdrag. Regeringen bör närmare överväga frågan om bland annat ersättningsrätt för personer som har förtroendeuppdrag. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion (s) om att arbetslösa ska kunna ha politiska uppdrag utan att de förlorar sin a kasseersättning. Riksrevisionens styrelse har lämnat ett förslag som gäller brister i arbetsförmedlingens hantering av arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagen utgår från att regeringen återkommer med en redovisning av åtgärder som vidtagits med anledning av dessa brister utan att det behövs något riksdagsbeslut om den saken. Riksdagen sade därför formellt nej till förslaget från Riksrevisionens styrelse.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 9
Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-03-17 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:AU4 (doc, 410 kB)

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB)

Betänkande 2004/05:AU3

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om ändringar i arbetstidslagen för att tydligare genomföra EG:s arbetstidsdirektiv. De nya reglerna innebär bland annat att den genomsnittliga veckoarbetstiden får vara högst 48 timmar och dygnsvilan måste vara minst elva sammanhängande timmar. Detta ska inte gälla vissa arbeten inom offentliga verksamheter som till exempel polisen och försvaret. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2005. Om det vid den tidpunkten och därefter, fram till och med den 31 december 2006, finns kollektivavtal mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen börjar reglerna gälla först den 1 januari 2007. Lagens så kallade EG-spärrar blir tydligare, det vill säga att kollektivavtal inte ska innebära sämre regler för arbetstagarna än som följer av arbetstidsdirektivet.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 8
Justering: 2005-02-03 Debatt: 2005-02-16 Beslut: 2005-02-16

Betänkande 2004/05:AU3 (doc, 1047 kB)

Betänkande 2004/05:AU1

Riksdagen godkänner regeringens förslag inom utgiftsområdena arbetsmarknad och arbetsliv. Det gäller totalt drygt 70 miljarder kronor som främst går till kontantstödet vid arbetslöshet och program för arbetslösa. Vissa ändringar genomförs i programmen för arbetslösa ungdomar. De kommunala ungdomsprogrammen ska inledas med vägledning och så kallade jobbsökaraktiviteter. Kravet på tolv månaders inskrivningstid på arbetsförmedlingen för att ungdomar mellan 20 och 24 år ska kunna få anställning med allmänt anställningsstöd sänks till sex månader under tiden fram till årsskiftet 2005/06. Riksdagen säger också ja till regeringens förslag om ändringar i pendlingsstödet.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 29
Justering: 2004-11-25 Debatt: 2004-12-08 Beslut: 2004-12-15

Betänkande 2004/05:AU1 (doc, 1332 kB)

Betänkande 2004/05:AU2

Från den 1 januari 2005 ska skyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning gälla inom socialtjänsten, socialförsäkringen, a-kassan och vården. Lagen om förbud mot diskriminering började gälla den 1 juli 2003. Lagen ska motverka diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder inom en rad områden. Men lagens förbud omfattar ännu inte diskriminering inom alla dessa områden.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2004-11-11 Debatt: 2004-11-25 Beslut: 2004-12-01

Betänkande 2004/05:AU2 (pdf, 326 kB)

Yttrande 2004/05:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2004/05:AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen för år 2005 bl.a. om den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 2005,

2005-01-01

Yttrande 2004/05:AU1y (pdf, 220 kB)

Yttrande 2004/05:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2004/05:AU2y Utskottens beredningsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett ett antal utskott tillfälle att yttra sig över motionsyrkanden om förändringar i utskottens beredningsområden. För arbetsmarknadsutskottets del gäller det motionerna 2003/04:Sf396

2005-01-01

Yttrande 2004/05:AU2y (doc, 80 kB) Yttrande 2004/05:AU2y (pdf, 213 kB)

Yttrande 2004/05:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2004/05:AU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2005 beslutat anmoda övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:75 och eventuella motioner. En motion, 2004/05:K14

2005-01-01

Yttrande 2004/05:AU3y (pdf, 102 kB)

Yttrande 2004/05:AU4y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2004/05:AU4y Tilläggsbudget 2005 utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 2005 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2005 års ekonomiska vårproposition om tilläggsbudget till statsbudgeten för

2005-01-01

Yttrande 2004/05:AU4y (doc, 82 kB) Yttrande 2004/05:AU4y (pdf, 197 kB)