Sök (13 träffar)

Betänkande 2004/05:FÖU11

Riksdagen sade nej till en motion om krishanteringsberedskap på nationell nivå. Skälet är att det pågår en omfattande utrednings- och beredningsprocess i de frågor som motionen tar upp.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2005-04-19 Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-03 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:FÖU11 (doc, 105 kB)

Betänkande 2004/05:FÖU10

Ministerrådet i EU har beslutat att inrätta en europeisk försvarsbyrå. Byrån ska bland annat utveckla försvarskapaciteten på området krishantering och främja det europeiska försvarsmaterielsamarbetet. Ministerrådet har beslutat om privilegier och immunitet för Europeiska försvarsbyrån och de som jobbar där. Riksdagen godkände ministerrådets beslut.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2005-04-28 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:FÖU10 (doc, 144 kB)

Betänkande 2004/05:FöU9

Lagen om allvarliga kemikalieolyckor ändras med anledning av en ändring i ett EU-direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (Seveso II-direktivet). Genom ändringen uppställs krav på att även den personal som inte är anställd hos en verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av Seveso-lagstiftningen, men som under längre tid arbetar vid verksamheten och som bedöms kunna påverka säkerheten där, ska medverka vid utarbetandet av verksamhetens interna plan för räddningsinsatser. Lagändringen börjar gälla den 30 juni 2005.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-28 Beslut: 2005-04-28

Betänkande 2004/05:FöU9 (pdf, 1427 kB)

Betänkande 2004/05:FöU8

Riksdagen uppmanar regeringen att utreda möjligheterna till ekonomisk kompensation för de stora ekonomiska förluster som orsakades av stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. Av riksdagsbeslutet framgår det att lagen bör vara tydligare när det gäller statens ekonomiska ansvar vid stora katastrofer och att det på sikt bör övervägas om ett nationellt katastrofkonto ska inrättas för att hjälpa drabbade kommuner. Riksdagen vill klargöra att katastrofdrabbade kommuner bör ha en möjlighet till ekonomiskt stöd från staten. Regeringen har aviserat en utredning om hur Sverige kan klara stora påfrestningar som beror på miljö- och klimatförändringar.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-04-21 Beslut: 2005-04-21

Betänkande 2004/05:FöU8 (pdf, 205 kB)

Betänkande 2004/05:FÖU7

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om skydd mot olyckor, brandforskning, deltidsbrandmän, skogsbrandflyg och hyggesbränning, brandskydd i skolorna samt räddningstjänsten i sjön Hjälmaren och på Södertörn.

Förslagspunkter: 7
Justering: 2005-04-05 Debatt: 2005-04-20 Beslut: 2005-04-20

Betänkande 2004/05:FÖU7 (doc, 128 kB)

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB)

Betänkande 2004/05:FöU6

Riksdagen uppmanar regeringen att komma med förslag om lagstiftning som gör att övergivna båtar kan forslas bort. Det är i dag är oklart vem som har rätt eller skyldighet att ta hand om övergivna båtar. Polisen, Kustbevakningen, kronofogden, länsstyrelsen, kommunen, Sjöfartsverket och hamnkaptener kan alla bli inblandade utan att lagen tydligt talar om deras ansvar. Bland annat är det oklart vem som ska betala för att forsla bort en övergiven båt. Problemet med övergivna båtar har uppmärksammats bland annat i Stockholms skärgård och Mälaren. Båtvrak kan vara farliga för både miljön och andra båtar. Det var en reservation från fem partier i försvarsutskottet (m, fp, kd, c och mp) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen sa nej till andra motionsförslag om sjö- och kustövervakningsfrågor från allmänna motionstiden.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2005-02-08 Debatt: 2005-03-09 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:FöU6 (pdf, 190 kB)

Betänkande 2004/05:FÖU5

Riksdagen godkänner regeringens förslag om inriktningen av det framtida försvaret. Det svenska försvaret ska ha en grundläggande försvarsförmåga, det ska kunna hävda Sveriges territoriella integritet och bidra till internationell fred och säkerhet. Behovet av satsningar på yttre säkerhet har minskat eftersom hotbilden förändrats. Därför kan anslagen till försvaret skäras ned. Den ekonomiska ramen bör i förhållande till år 2004 minska med 0,6 miljarder kronor 2005, 1,5 miljarder 2006 och 3 miljarder 2007. Det ska finnas insatsförband som kan sättas in i hela landet både i kriser och i krig. Förmågan till internationella insatser behöver bli bättre i både omfattning och kvalitet. Försvaret ska kunna leda och genomföra två internationella insatser med förband i bataljonsstorlek. Dessutom ska försvaret kunna delta med mindre förband i ytterligare tre insatser. Totalförsvarsplikten ska vara kvar. Den ska så långt det är möjligt grunda sig på frivillighet. Förbandsutbildningen reformeras. I korthet innebär det att alla som vid mönstringen tas ut för tjänstgöring får genomgå en grundutbildning i två terminer på sammanlagt elva månader. Efter grundutbildningen finns det möjlighet till ytterligare en termin på 3-5 månader. De som är intresserade av internationell tjänstgöring kan tas ut till utbildning i förband som regeringen avser att anmäla till det så kallade internationella styrkeregistret. Efter utbildningen bör Försvarsmakten kunna hålla beredskap för insatser som kan sättas in inom 10-15 dagar, 30 dagar eller 90 dagar. Riksdagen har tidigare krävt mer inflytande över nya större projekt inom försvaret, framför allt utveckling och inköp av försvarsmateriel. Riksdagen tycker inte att regeringen tillgodosett dessa krav i försvarspropositionen. Därför begär riksdagen att regeringen i fortsättningen bättre redovisar försvarets materielförsörjning. Ett centrum för test- och övningsverksamhet i subarktisk miljö utvecklas i Arvidsjaur. Centrumet ska bestå av en civil och militär del. Jägarutbildningen under I19 i Boden kommer att äga rum i Arvidsjaur. Klicka på länken pressmeddelande för att se vilka förband som ska läggas ned och vilka förband som ska flyttas. (Se även 2004/05:FöU4 .)

Förslagspunkter: 26 Reservationer: 10
Justering: 2004-12-16 Debatt: 2004-12-16 Beslut: 2004-12-16

Betänkande 2004/05:FÖU5 (doc, 262 kB)

Betänkande 2004/05:FÖU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet för 2005. Utgiftsområdet får sammanlagt 44,1 miljarder kronor. Drygt 40,6 miljarder kronor går till politikområdet Totalförsvar och knappt 3,5 miljarder kronor till politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar. Försvarsmakten får 1,4 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser, vilket är en ökning med 200 miljoner kronor jämfört med 2004.

Förslagspunkter: 5
Justering: 2004-11-23 Debatt: 2004-12-15 Beslut: 2004-12-15

Betänkande 2004/05:FÖU1 (doc, 785 kB)

Betänkande 2004/05:FöU4

Riksdagen beslutade att återremittera underlaget till försvarsbeslut till försvarsutskottet.

Förslagspunkter: 26 Reservationer: 10
Justering: 2004-12-02 Debatt: 2004-12-15 Beslut: 2004-12-15

Betänkande 2004/05:FöU4 (doc, 1167 kB) Betänkande 2004/05:FöU4 (pdf, 2114 kB)

Betänkande 2004/05:FöU2

Riksdagen godkände ett avtal från december 2001 mellan staterna i FN:s multinationella snabbinsatssbrigad om status för deras styrkor. Sverige reserverar sig dock när det gäller möjligheten för utländsk stat att utöva domsrätt på svenskt territorium. Riksdagen godkände även ett avtal från november 2003 mellan EU:s medlemsstater om rättslig status för den personal som ska arbeta inom EU:s krishantering. Lagändringar till följd av avtalen börjar gälla den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2004-10-28 Debatt: 2004-11-17 Beslut: 2004-11-17

Betänkande 2004/05:FöU2 (pdf, 10445 kB)

Betänkande 2004/05:FöU3

Myndigheter får möjlighet att sekretessbelägga uppgifter som gäller risk- och sårbarhetsanalyser. Sedan den 1 juli 2002 har myndigheterna till uppgift att göra årliga risk- och sårbarhetsanalyser för krissituationer i fredstid på sina olika områden. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2004-10-26 Debatt: 2004-11-17 Beslut: 2004-11-17

Betänkande 2004/05:FöU3 (pdf, 425 kB)

Yttrande 2004/05:FöU1y

Försvarsutskottets yttrande 2004/05:FöU1y Ramar för utgiftsområde 6 Försvar och beredskap mot sårbarhet 20052007 Till finansutskottet Finansutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 jämte motioner, såvitt avser försvarsutskottets beredningsområde.

2005-01-01

Yttrande 2004/05:FöU1y (doc, 56 kB) Yttrande 2004/05:FöU1y (pdf, 295 kB)