Sök (36 träffar)

Betänkande 2004/05:FIU20

Riksdagen godkände regeringens ekonomiska vårproposition. Av beslutet framgår det att den svenska ekonomin är stark. Inflationen är låg och de offentliga finanserna sunda. En rad arbetsmarknadspolitiska satsningar kommer att genomföras. Arbetsgivare som anställer arbetslösa ska få en skatterabatt som motsvarar 85 procent av lönekostnaden. Taket för lönebidrag kommer att höjas till 15 200 kronor per månad från den 1 juli 2005. Lönebidrag är det bidrag som offentliga arbetsgivare får av staten när de anställer exempelvis arbetshandikappade. Arbetsförmedlingen ska förbättras och företagandet stimuleras. 2006 kommer 1 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) gå till internationellt bistånd. En nationell handlingsplan mot könsdiskriminerande löneskillnader kommer att presenteras 2005. En grön skatteväxling på ytterligare drygt 16 miljarder kronor kommer att genomföras fram till 2010. Olika åtgärder sätts in mot skatte- och bidragsfusket. Satsningar på bland annat medicinsk och teknisk forskning och forskning till stöd för hållbar utveckling kommer att genomföras.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 8
Beredning: 2005-05-12 Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-17 Beslut: 2005-06-18

Betänkande 2004/05:FIU20 (pdf, 864 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (prop. 2004/05:100)

Betänkande 2004/05:FIU21

Riksdagen ger regeringen rätt att ingå ekonomiska åtaganden så att reformen med ny instans- och processordningen i utlänningsärenden kan träda i kraft 2006 trots att riksdagen inte kan besluta om reformen förrän i höst. Riksdagen sade också ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2005. Regeringens föreslag till ny instans- och processordning innebär att särskilda migrationsdomstolar ska inrättas. Regeringen behöver därför göra förberedelser i form av nyanställningar och investeringar, vilket innebär ökade kostnader för staten från 2006. Finansutskottet utgår från att kostnaderna kommer att rymmas inom de totala kostnaderna för de nya migrationsdomstolarnas verksamhet, som beräknas uppgå till 900 miljoner kronor per år. Utskottet förutsätter att regeringen redovisar i budgetpropositionen för 2006 vilka anslag som behöver ändras för att reformen ska kunna genomföras fullt ut. Genom tilläggsbudgeten ska totalt 277 miljoner kronor skjutas till årets statsbudget. En rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslås, till exempel utbildningssatsningar, ändrade villkor för anställningsstöd och skärpta regler för finansieringsbidrag vid arbetspraktik och för hur länge arbetssökande får vara i arbetsmarknadspolitiska aktiviteter. Skogsbruket får mer pengar efter stormen i södra Sverige i januari 2005. Extra pengar anslås också för att täcka kostnaderna för hjälp till nödställda svenskar som drabbats av flodvågskatastrofen i Asien. Riksdagen godkände regeringens mål för anslaget Samarbete inom Östersjöregionen, som regeringen redovisat på riksdagens begäran.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 7
Beredning: 2005-05-12 Justering: 2005-05-31 Debatt: 2005-06-16 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:FIU21 (pdf, 9278 kB)

Betänkande 2004/05:FIU28

Regeringen har rapporterat till riksdagen om det ekonomiska utfallet i staten för 2004. Årsredovisningen innehåller resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt statsbudgetens slutliga inkomster och utgifter. Riksrevisionen har granskat årsredovisningen och rapporterat till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-16 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:FIU28 (pdf, 1544 kB)

Betänkande 2004/05:FIU33

Ett kreditinstitut ska från den 1 juli 2005 kunna begära att Finansinspektionen granskar tillförlitligheten i den metod som institutet vill använda för att mäta kreditrisk. Inspektionen ska få ta ut avgifter för granskningen. Bakgrunden är de nya kapitaltäckningsregler för kreditinstitut och värdepappersbolag som troligen införs i svensk lag 2007 till följd av ett EU-direktiv.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-16 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:FIU33 (pdf, 371 kB)

Betänkande 2004/05:FIU27

Riksdagen sade ja till regeringens förslag som handlar om att bekämpa marknadsmissbruk inom den finansiella marknaden. Marknadsmissbruk omfattar insiderhandel, obehörigt röjande av insiderinformation och otillbörlig marknadspåverkan. Förbuden mot insiderhandel och röjande av insiderinformation ska gälla för alla som har tillgång till insiderinformation, oavsett hur personen har fått tillgång till informationen. Försök till insiderhandel blir straffbart. Företag som ger ut analyser och investeringsförslag till allmänheten måste se till att presentationen är saklig. Eventuella intressekonflikter som företaget kan tänkas ha måste tas upp i presentationen. Syftet med dessa regler är att hindra otillbörlig marknadspåverkan. Misstänkta fall av marknadsmissbruk ska rapporteras till Finansinspektionen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-05-19 Debatt: 2005-05-27 Beslut: 2005-06-01

Betänkande 2004/05:FIU27 (pdf, 3842 kB)

Betänkande 2004/05:FIU23

Riksdagen begär en utredning av regeringen om hur Riksbankens resultat ska fördelas mellan staten och Riksbanken. Regeringen ska också analysera hur Riksbankens eget kapital ska användas och lämna förslag till hur principerna för fördelning av Riksbankens resultat ska regleras i lag. I dag lämnar Riksbanken 80 procent av sin vinst till statskassan och behåller 20 procent. Den principen är inte reglerad i lag. Riksdagen ger också Riksbankens direktion och Riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för förra årets förvaltning. Riksdagen godkänner även Riksbanksfullmäktiges förslag till fördelning av 2004 års resultat, vilket innebär att Riksbanken ska leverera 6,7 miljarder kronor till staten.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Beredning: 2005-03-10 Justering: 2005-05-12 Debatt: 2005-05-25 Beslut: 2005-05-26

Betänkande 2004/05:FIU23 (pdf, 789 kB)

Betänkande 2004/05:FIU26

Bättre skydd för kunden vid försäkringsförmedling. Det är syftet med den nya lagen om försäkringsförmedling som riksdagen ställt sig bakom. Lagen innebär att hårdare krav ställs på de personer som förmedlar försäkringar. Försäkringsförmedling får bara utövas efter tillstånd av Finansinspektionen. Kundskyddet blir bättre vilket bland annat innebär att försäkringsförmedlaren är skyldig att lämna viss information till kunden. Försäkringsförmedlaren ska anpassa sin rådgivning efter kundens önskemål. Konkurrensen mellan försäkringsförmedlarna ska bli större och regelverket för verksamheten ska bli gemensam för alla försäkringsförmedlare. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-05-12 Debatt: 2005-05-26 Beslut: 2005-05-26

Betänkande 2004/05:FIU26 (pdf, 4217 kB)

Betänkande 2004/05:FIU32

I en skrivelse till riksdagen ger regeringen en samlad översikt över de insatser som gjorts för barn och ungdomar i statsbudgeten för 2005. Redovisningen görs med utgångspunkt i de rättigheter som flickor och pojkar har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Riksdagen vill i fortsättningen ha en djupare analys av statsbudgeten utifrån ett barnperspektiv. Inom Regeringskansliet pågår redan ett arbete med att tydliggöra barnfrågorna i statsbudgeten. Riksdagen beslutade därför att lägga skrivelsen till handlingarna.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2005-04-21 Justering: 2005-05-12 Debatt: 2005-05-26 Beslut: 2005-05-26

Betänkande 2004/05:FIU32 (pdf, 1081 kB)

Betänkande 2004/05:FIU31

Riksdagen godkände Riksrevisionens årsredovisning för 2004. Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som ska granska de statliga myndigheterna. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra någonting mer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-21 Debatt: 2005-05-12 Beslut: 2005-05-12

Betänkande 2004/05:FIU31 (pdf, 99 kB)

Betänkande 2004/05:FIU25

Det sammanlagda årliga avgiftsuttaget för banker och andra institut som omfattas av insättningsgarantin låses fast till den nuvarande miniminivån som är 0,1 % av de garanterade insättningarna. Insättningsgarantin får användas för att ersätta insättningar upp till 250 000 kronor per kund och institut vid en eventuell konkurs. Syftet med förslaget är att undvika en höjning av garantiavgiften vid flytt av större bestånd av insättningar till det svenska insättningsgarantisystemet fram till dess att Insättningsgarantiutredningens förslag lett till lagstiftning. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-07 Debatt: 2005-04-28 Beslut: 2005-04-28

Betänkande 2004/05:FIU25 (pdf, 379 kB)

Betänkande 2004/05:FIU30

Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen begär att regeringen vidtar ett antal åtgärder för att förbättra hanteringen av offentligrättsliga avgifter. Offentligrättsliga avgifter tas ut av myndigheter som fått monopol att driva verksamhet. Riksdagen sade nej till styrelsens förslag och även motioner inom samma område. Huvudskälen är dels att några av de oklarheter som uppmärksammas av Riksrevisionen redan behandlats av riksdagen, dels att regeringen nyligen tagit initiativ till en mer långtgående översyn av statens avgifter.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2005-04-05 Debatt: 2005-04-28 Beslut: 2005-04-28

Betänkande 2004/05:FIU30 (pdf, 2876 kB)

Betänkande 2004/05:FIU29

Riksdagen har beslutat om ett undantag från arvs- och gåvoskatten med anledning av flodvågskatastrofen i Sydostasien. Riksdagen beslutade den 16 december 2004 att slopa arvs- och gåvoskatten från den 1 januari 2005 (se 2004/05:SkU18 ). Den nya undantagslagen innebär att arvs- och gåvoskatten i praktiken slopas redan den 17 december. På så vis ska anhöriga till personer som omkom i flodvågskatastrofen slippa betala skatten. Lagen börjar gälla den 1 maj 2005.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-05 Debatt: 2005-04-13 Beslut: 2005-04-13

Betänkande 2004/05:FIU29 (pdf, 142 kB)

Betänkande 2004/05:FIU22

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om förvaltningspolitiska frågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. En av motionerna handlar om möjligheten att använda öppen programvara och öppna standarder i den offentliga förvaltningen. I andra motioner diskuteras prissättningen på samhällets informationstjänster samt potentialen i att reducera antalet myndigheter. Slutligen avhandlas frågor om ISO-certifiering (kvalitets- och miljöledning) samt ett processorienterat arbetssätt i den offentliga förvaltningen.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2005-01-25 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-04-06 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:FIU22 (pdf, 196 kB)

Betänkande 2004/05:FIU24

Lagändringar som behövs för att genomföra EU-direktivet om ställande av finansiell säkerhet (säkerhetsdirektivet) börjar gälla den 1 maj 2005. Ett viktigt syfte med direktivet är att användningen av säkerheter på EU:s finansmarknader ska bli säkrare och mer förutsägbar samt att förfarandet ska bli enklare genom att de formella kraven begränsas.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-04-06 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:FIU24 (pdf, 1212 kB)

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB)

Betänkande 2004/05:FIU17

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om statliga fastighetsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Ändamålsfastighetskommittén lämnade sitt betänkande Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader (SOU 2004:28) till regeringen i april 2004. Regeringen arbetar just nu med dessa frågor och räknar med att lämna förslag till riksdagen under hösten 2005.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Justering: 2005-02-15 Debatt: 2005-03-09 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:FIU17 (pdf, 132 kB)

Betänkande 2004/05:FIU18

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om statens arbetsgivarpolitik. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar främst om etnisk och kulturell mångfald i statsförvaltningen, jämställdhetsaspekter på den statliga arbetsgivarpolitiken samt arbetsmiljö och sjukfrånvaro i staten. Motionerna tar också upp etiska regler för statstjänstemän verksamma utomlands, statliga pensionsförmåner respektive myndighetschefernas bosättningsort.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 8
Justering: 2005-02-15 Debatt: 2005-03-09 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:FIU18 (pdf, 238 kB)

Betänkande 2004/05:FIU10

Riksdagen överlämnade till regeringen en sammanställning av riksdagens olika beslut om statsbudgeten för år 2005.


Justering: 2004-12-16 Debatt: 2004-12-16 Beslut: 2004-12-16

Betänkande 2004/05:FIU10 (doc, 282 kB)

Betänkande 2004/05:FIU14

Riksrevisionen har rapporterat till riksdagen om sin verksamhet under andra halvåret 2003. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2004-11-30 Debatt: 2004-12-16 Beslut: 2004-12-16

Betänkande 2004/05:FIU14 (doc, 61 kB)

Betänkande 2004/05:FIU2

Riksdagen sa ja till regeringens och Riksrevisionens styrelses förslag om anslag till ett tjugotal myndigheter inom utgiftsområdet samhällsekonomi och finansförvaltning för 2005.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 7
Beredning: 2004-11-23 Justering: 2004-12-02 Debatt: 2004-12-16 Beslut: 2004-12-16

Betänkande 2004/05:FIU2 (pdf, 5545 kB)
Paginering