Sök (13 träffar)

Betänkande 2004/05:KRU7

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om museer och utställningar. Motionerna handlar bland annat om de statliga museernas struktur, vården av samlingarna, gratis inträde, ökad tillgänglighet och bättre möjligheter för museer ute i landet att visa fornfynd som hittats i den egna regionen. Andra frågor som tas upp i motionerna är att staten ska satsa på kvinnomuseer, matkultur, Dag Hammarskjölds Backåkra, Synskadades museum, ett nytt världsarvsmuseum vid Höga kusten och ett fotbollsmuseum i Degerfors. Flera motioner handlar om Forum för Levande Historia.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 15
Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-05-12 Beslut: 2005-05-12

Betänkande 2004/05:KRU7 (pdf, 432 kB)

Betänkande 2004/05:KRU9

Riksdagen sade ja till regeringens proposition om arkivfrågor. Arkiven behöver bli mer tillgängliga i allmänhet och i synnerhet för nya grupper. För att komma igång ordentligt med det pedagogiska arbetet vid arkiven ska ett nationellt uppdrag för arkivpedagogiska insatser starta. Riksdagen delar regeringens uppfattning att det är viktigt att arkiven samarbetar. Dessutom är det värdefullt att arkiven samarbetar med andra delar av samhället till exempel skolan, forskningen och folkbildningen. Riksarkivet kommer att få i uppdrag att utveckla samarbetet med andra institutioner och organisationer om frågor som rör dokument på de nationella minoritetsspråken.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 13
Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-12 Beslut: 2005-05-12

Betänkande 2004/05:KRU9 (pdf, 350 kB)

Betänkande 2004/05:KRU5

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om idrottsfrågor. Motionerna handlar om idrottens självständiga ställning, rekreationsområden, breddidrott, folkhälsa, elitidrott, tolerans- och etikfrågor, handikappidrott, idrottsforskning, integration, jämställdhet, dopning, idrottsledare och funktionärer, föreningsägda idrottslokaler, föreningslivets ekonomiska förutsättningar, läktarvåld, resekostnader, ätstörningar, bolagisering inom idrotten, OS, Paralympics och Dövas världsspel, professionell boxning och andra kampsporter, Nationellt fotbollscentrum i Degerfors samt internationella frågor.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 12
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-04-07 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:KRU5 (pdf, 362 kB)

Betänkande 2004/05:KRU6

Regeringens rapportering till riksdagen av hur statsbidraget till idrotts- och folkrörelsen fördelats räcker inte. Det anser riksdagen och instämmer i Riksrevisionens kritik av regeringen. Riksdagen får ingen klar bild av hur stödet till idrotten och folkrörelserna används. Därför uppmanar riksdagen regeringen att bättre redovisa hur statsbidraget till organisationerna har fördelats. Regeringen skulle kunna presentera hur stödet använts i budgetpropositionerna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-02-17 Debatt: 2005-04-07 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:KRU6 (pdf, 288 kB)

Betänkande 2004/05:KRU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om radio- och TV-frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om den framtida public service-verksamheten, sponsringsregler, prissättning på Sveriges Televisions arkivmaterial samt framtida riktlinjer för public service-företagen. Andra motioner innehåller förslag om finansieringen av programföretagens verksamhet, public service-företagens redovisningsmetod och TV-avgiftens rättsliga ställning. Dessutom behandlas förslag om statens roll i mediepolitiken, utförsäljning av programkanaler, renodling av Utbildningsradion, Sveriges Televisions regionala sändningar, täckningen för Sveriges Radios sändningar samt utvärdering av Sveriges Televisions nyhetsutbud.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 11
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-04-07 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:KRU8 (pdf, 706 kB)

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB)

Betänkande 2004/05:KRU4

Bättre chanser att se biopremiärer även på mindre orter i landet. Det vill riksdagen och uppmanar regeringen att lämna förslag på hur den så kallade e-bion ska kunna få stöd att byggas ut i Sverige. Elektronisk filmvisning är ett nytt sätt att visa film. Den digitala tekniken har många fördelar och gör det möjligt även för mindre orter att visa aktuella filmer. I dag premiärvisas filmerna i de större städerna. De mindre orterna får vänta på sin tur. Distributionen av filmerna med den digitala tekniken blir både billigare och enklare. Bildkvaliteten blir bättre än med den analoga tekniken. Däremot är investeringskostnaderna högre för den digitala tekniken. Ett av de kulturpolitiska målen handlar om att kulturen ska vara tillgänglig i hela landet. Riksdagen anser att e-bio är ett bra sätt att göra filmen tillgängligare för flera. Riksdagen vill att regeringen lägger fram ett förslag om att stödja och underlätta en teknikneutral utbyggnad av e-bio i Sverige.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 10
Justering: 2005-02-10 Debatt: 2005-03-10 Beslut: 2005-03-10

Betänkande 2004/05:KRU4 (pdf, 617 kB)

Betänkande 2004/05:KRU1

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid. Anslagen uppgår till totalt 8 957 miljoner kronor. Det är en ökning med närmare 300 miljoner kronor jämfört med innevarande år. Budgetbeslutet innebär bland annat följande. Det kommer vara gratis inträde på totalt 19 statliga museer från och med nästa år. 63 institutioner inom områdena teater dans och musik kommer att kompenseras ekonomiskt för att lindra övergången till ett nytt pensionssystem. Det ekonomiska stödet till underhåll av kyrkliga kulturminnen ökas med 50 miljoner kronor jämfört med 2004. Arbetet för att bevara regalskeppet Vasa ska understödjas varför ett extra stöd på 2,5 miljoner kronor utgår till Statens maritima museer från och med 2005. SR, SVT och Utbildningsradions tillstånd att sända analogt förlängs till utgången av 2006. TV-avgiften höjs med 48 kronor till 1 920 kronor per år. Riksdagen begär att regeringen dels redovisar i budgetpropositionen gjorda pris- och löneomräkningar på utgiftsområdet, dels utvärderar effekterna av det nuvarande pris- och löneomräkningsystemet för anslagen inom kultursektorn, dels förbättrar följsamheten i den metod som används för att fastställa myndigheternas hyreskompensation. Riksdagen understryker också att kopplingen mellan regeringens resultatuppföljning och regeringens förslag till budgetanslag bör vara tydligare.

Förslagspunkter: 50 Reservationer: 22
Beredning: 2004-10-19 Justering: 2004-11-25 Debatt: 2004-12-06 Beslut: 2004-12-08

Betänkande 2004/05:KRU1 (doc, 1012 kB)

Betänkande 2004/05:KRU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya övergripande mål för den nationella ungdomspolitiken. Målen lyder "ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd" och "ungdomar ska ha verklig tillgång till makt". De nya målen ersätter dagens mål. När man undersöker om de övergripande målen uppnås ska man titta på följande områden: 1) lärande och personlig utveckling, 2) hälsa och utsatthet, 3) inflytande och representation, 4) egen försörjning och 5) kultur och fritid. Ungdomspolitiken ska vara en del av politiken på alla områden som är relevanta för ungdomars levnadsvillkor. Målen för alla sådana områden ska alltså gälla även för ungdomspolitiken. En annan nyhet är att regeringen årligen ska prioritera en eller flera frågor där behovet av insatser är särskilt viktiga för att förbättra ungdomars levnadsvillkor. Riksdagen beslutade också att kommunerna ska ha ett uttryckligt ansvar att hålla sig informerade om hur ungdomar som inte är längre är skolpliktiga och inte fyllt 20 år är sysselsatta. Syftet är att kunna erbjuda alternativ för att undvika att ungdomarna hamnar utanför studie- och arbetslivet. Skyldigheten omfattar inte de ungdomar som går eller har gått en utbildning på nationella eller specialutformade program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 59 Reservationer: 67
Beredning: 2004-10-21 Justering: 2004-11-16 Debatt: 2004-12-01 Beslut: 2004-12-02

Betänkande 2004/05:KRU2 (doc, 471 kB)

Betänkande 2004/05:KRU3

Det blir enklare för mindre arrangörer att anordna bingospel. Bingospelandet har minskat på senare år med följd att allt fler ideella föreningar har problem att få in så mycket pengar som krävs för att få behålla tillståndet. Men nu ska även vinsterna från spel på värdeautomater, så kallade Miss Vegasautomater, i samma lokal räknas in när föreningarna söker tillstånd. Lotteriinspektionen tar över socialnämndernas ansvar för tillståndsgivningen för och tillsynen av förströelseautomater - spelautomater som inte ger vinst eller endast vinst i form av frispel på automaten. Dit hör flipperspel, skjutare, målspel och TV-spel. Lotterilagen ändras också så att Lotteriinspektionen kan medge undantag från förbudet att ge kredit för insatser i lotteriet när det finns synnerliga skäl. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2004-11-09 Debatt: 2004-11-17 Beslut: 2004-11-17

Betänkande 2004/05:KRU3 (pdf, 608 kB)

Yttrande 2004/05:KrU1y

Kulturutskottets yttrande 2004/05:KrU1y Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över de delar av budgetpropositionen volym 1 med tillhörande motioner som berör kulturutskottets ansvarsområde. För kulturutskottets del

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KrU1y (pdf, 87 kB)

Yttrande 2004/05:KrU2y

Kulturutskottets yttrande 2004/05:KrU2y Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Till justitieutskottet Justitieutskottet har beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2004/05:77 Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och de motioner som väckts i ärendet. Kulturutskottet

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KrU2y (pdf, 108 kB)

Yttrande 2004/05:KrU3y

Kulturutskottets yttrande 2004/05:KrU3y Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Till lagutskottet Lagutskottet har beslutat att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG,

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KrU3y (pdf, 228 kB)