Sök (40 träffar)

Betänkande 2004/05:KU16

Reglerna om koncessionsavgift på tv- och radioområdet ändras. Det innebär att skyldigheten att betala koncessionsavgift för det programföretag som har ensamrätten att med analog sändningsteknik sända tv-program med reklam gäller oavsett om tillståndet gäller hela landet eller inte. Bakgrunden är att konkurrenssituationen på tv-marknaden motiverar en fortsatt avgiftsskyldighet. Lagen om TV-avgift ändras så att avgiftsplikt ska gälla även för tv-mottagare som genom sin konstruktion inte kan ta emot markbundna sändningar.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Beredning: 2005-05-26 Justering: 2005-06-07 Debatt: 2005-06-14 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:KU16 (pdf, 466 kB)

Betänkande 2004/05:KU20

Riksdagen har fattat beslut om konstitutionsutskottets granskning av regeringen. KU hade behandlat 43 anmälningar från riksdagsledamöterna. Statsminister Göran Persson och utrikesminister Laila Freivalds har anmälts till KU med anledning av kungens statsbesök i Brunei. Riksdagen poängterar vikten av att kungen vid statsbesök är korrekt informerad om de utrikespolitiska aspekterna av besöket. Riksdagen menar att politiska uttalanden ska göras av personer som kan avkrävas politiskt ansvar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i KU anser att tillsättningen av ledamöter i styrelser för högskolor och universitet gjorts på sakliga grunder. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet hade reserverat sig. Riksdagen röstade för de borgerliga och Miljöpartiets reservation i frågan om tillsättningen av ledamöter i styrelser för högskolor och universitet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i KU har inga invändningar mot hur regeringen hanterade nomineringen av Sveriges kandidat till EU-kommissionär 2004. Riksdagen stödde de borgerliga och Miljöpartiets uppfattning som innebär kritik mot regeringens hantering. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att regeringen fullgjort sina skyldigheter att samråda med EU-nämnden om sin hantering av vapenembargot mot Kina. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet ville rikta kritik mot regeringen i den här frågan och fick stöd för detta av riksdagens kammare. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i KU anser att regeringens styrning av Vattenfall inte utgör grund för någon kritik. De borgerliga partierna och Miljöpartiet hade reserverat sig i utskottet. Reservationen fick stöd av riksdagen.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 14
Beredning: 2004-11-18 Justering: 2005-05-19 Debatt: 2005-06-01 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:KU20 (pdf, 1607 kB)

Betänkande 2004/05:KU24

Regeringen har rapporterat till riksdagen vad regeringen har gjort efter riksdagens olika beslut. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Beredning: 2005-03-22 Justering: 2005-05-17 Debatt: 2005-06-01 Beslut: 2005-06-02

Betänkande 2004/05:KU24 (pdf, 6513 kB)

Betänkande 2004/05:KU26

De som bor i en fastighet ansluten till kabel-tv ska ha gratis tillgång till samma programutbud som de skulle ha haft om de hade tagit emot marksänd tv. Riksdagen sade ja till regeringens och konstitutionsutskottets förslag om vidaresändningsplikt i kabelnät. Beslutet innebär att kabel-tv-tittare får utan extra kostnader tillgång till hela SVT:s och Utbildningsradions (UR) nuvarande utbud, det vill säga SVT1, SVT2, SVT24 och Barnkanalen/Kunskapskanalen. Fram till den 1 februari 2008 kommer, så länge vissa villkor gäller, också TV 4 att vidaresändas av kabel-tv-bolagen. I kabelnät där det förekommer tv-sändningar med såväl analog som digital teknik ska SVT1 och SVT2 samt TV4 sändas vidare med analog teknik. Bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 8
Beredning: 2005-04-21 Justering: 2005-05-17 Debatt: 2005-05-25 Beslut: 2005-05-26

Betänkande 2004/05:KU26 (pdf, 952 kB)

Betänkande 2004/05:KU25

Regeringen har rapporterat till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Riksdagen avslutade ärendet och sade nej till två motioner. Riksdagen förutsätter att regeringen arbetar aktivt för att säkerställa en jämn könsfördelning när det gäller kommittéernas sammansättning och tycker därför inte att riksdagen behöver göra något uttalande med anledning av motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Beredning: 2005-03-17 Justering: 2005-04-05 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:KU25 (pdf, 109 kB)

Betänkande 2004/05:KU18

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om kommunal demokrati och kompetens. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 5
Beredning: 2005-02-08 Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-04-08 Beslut: 2005-04-13

Betänkande 2004/05:KU18 (pdf, 147 kB)

Betänkande 2004/05:KU19

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om begravningsverksamheten, förhållandet mellan staten och trossamfunden samt statlig hjälp med uppbörden av avgifter till registrerade trossamfund. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-04-08 Beslut: 2005-04-13

Betänkande 2004/05:KU19 (pdf, 113 kB)

Betänkande 2004/05:KU28

Det ska finnas ersättare för ledamöter i rådet för ledamotsnära frågor, och tjänstgörande ersättare ska omfattas av reglerna om sammanträdesarvode för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2005-03-08 Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-04-08 Beslut: 2005-04-13

Betänkande 2004/05:KU28 (pdf, 476 kB)

Betänkande 2004/05:KU30

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om kommunal demokrati och kompetens. Motionerna handlar bland annat om demokratiexperiment, fritidspolitikers villkor, minoritetsåterremiss, folkinitiativ, medborgarkontrakt, den sociala ekonomin, kommunala bolag, förbud att verkställa kommunalt beslut och möjlighet att ställa lokala miljökrav.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 9
Beredning: 2005-02-08 Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-04-08 Beslut: 2005-04-13

Betänkande 2004/05:KU30 (pdf, 322 kB)

Betänkande 2004/05:KU32

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om begravningsverksamheten, lagen om trossamfund, religionsombudsman och åtgärder mot islamofobi.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Beredning: 2005-03-08 Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-04-08 Beslut: 2005-04-13

Betänkande 2004/05:KU32 (pdf, 172 kB)

Betänkande 2004/05:KU15

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om riksdagens arbetsformer och riksdagsledamöternas villkor. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 6
Beredning: 2005-02-08 Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-17

Betänkande 2004/05:KU15 (pdf, 119 kB)

Betänkande 2004/05:KU17

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om fri- och rättighetsskydd. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 6
Beredning: 2005-02-01 Justering: 2005-03-03 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-17

Betänkande 2004/05:KU17 (pdf, 123 kB)

Betänkande 2004/05:KU27

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om fri- och rättighetsskydd. Motionerna handlar bland annat om åtgärder mot diskriminering, skyddet för HBT-personer och fotografering i smyg.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Beredning: 2005-02-01 Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-17

Betänkande 2004/05:KU27 (pdf, 223 kB)

Betänkande 2004/05:KU29

Det behövs tydligare regler för hur det ekonomiska stödet till partierna i riksdagen får användas. Det anser riksdagen och vill att riksdagsstyrelsen lägger fram ett förslag om sådana regler. Riksdagen har nyligen beslutat om ett utökat stöd till riksdagsledamöterna. Till grund för beslutet låg en reservation från de borgerliga partierna och Miljöpartiet.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 8
Beredning: 2005-02-08 Justering: 2005-03-03 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-17

Betänkande 2004/05:KU29 (pdf, 4271 kB)

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB)

Betänkande 2004/05:KU11

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om tryck- och yttrandefrihet och andra massmediefrågor. Motionerna handlar om EU-kommissionens förslag till tjänstedirektiv, meddelarfrihet, innehållet i närradiosändningar, konsumentekonomiska konsekvenser av TV-digitaliseringen, reklamfrågor m.m. och kartläggning av den svenska pornografiska marknaden.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 5
Beredning: 2005-02-01 Justering: 2005-02-17 Debatt: 2005-03-09 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:KU11 (pdf, 262 kB)

Betänkande 2004/05:KU13

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om rikets styrelse. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till. Utskottet har därför behandlat motionerna i förenklad ordning.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 4
Justering: 2005-02-01 Debatt: 2005-03-09 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:KU13 (pdf, 117 kB)

Betänkande 2004/05:KU23

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om rikets styrelse. Motionerna handlar om Grundlagsutredningens uppdrag, statsråds bakgrund och efterföljande verksamhet, flerkammarsystem, valperiodens längd och en förtroendekommission för politiken.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 7
Beredning: 2005-01-18 Justering: 2005-02-08 Debatt: 2005-03-09 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:KU23 (pdf, 222 kB)

Betänkande 2004/05:KU31

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om tryck- och yttrandefrihet och andra massmediefrågor. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till. Utskottet har därför behandlat motionerna i förenklad ordning.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 6
Beredning: 2005-02-01 Justering: 2005-02-17 Debatt: 2005-03-09 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:KU31 (pdf, 127 kB)

Betänkande 2004/05:KU22

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om offentlighet och sekretess samt data och integritet. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Beredning: 2005-01-25 Justering: 2005-02-01 Debatt: 2005-02-09 Beslut: 2005-02-11

Betänkande 2004/05:KU22 (pdf, 108 kB)
Paginering