Sök (18 träffar)

Betänkande 2004/05:MJU15

Miljöprövningen ska bli snabbare och enklare. Riksdagen beslutade om ett enklare förfarande för miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar, anmälningsplikt för mindre vattenverksamheter och ändrade regler för prövningen av täkter och regeringens tillåtlighetsprövning. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2005.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 29
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-17 Beslut: 2005-06-18

Betänkande 2004/05:MJU15 (pdf, 7833 kB) Webb-tv debatt om förslag: En effektivare miljöprövning

Betänkande 2004/05:MJU9

Riksdagen säger ja till regeringens förslag som handlar om ändringar i skogsvårdslagen. Ändringarna handlar bland annat om att säkerhet ska ställas vid ändrade förhållanden för fastigheten, som till exempel ägarbyte, och att beviljat förvärvstillstånd ska vara en förutsättning för avverkning av skog. Lagändringarna syftar till att motverka så kallat skogsklipperi, det vill säga att någon köper en skogsfastighet och avverkar så mycket skog det går oavsett om personen har fått förvärvstillstånd. Utskottet behandlar även ett stort antal förslag till åtgärder som framförts för att mildra effekterna av den svåra storm som drabbade södra Sverige den 8 och 9 januari 2005. Riksdagen säger nej till motionerna eftersom de flesta förslagen redan är åtgärdade av regeringen.

Förslagspunkter: 32 Reservationer: 28
Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-27 Beslut: 2005-06-01

Betänkande 2004/05:MJU9 (pdf, 6259 kB)

Betänkande 2004/05:MJU13

Regeringen har redovisat sin syn på bevarande och hållbart nyttjande av husdjursgenetiska resurser. Riksdagen avslutade ärendet och sade nej till motioner.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2005-04-14 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:MJU13 (pdf, 161 kB)

Betänkande 2004/05:MJU10

Djurskydds- och livsmedelstillsynen ska förbättras. Livsmedelsverkets och Djurskyddsmyndighetens ansvar för att leda och samordna tillsynen tydliggörs och stärks. I myndigheternas centrala tillsynsuppgifter ska ingå att med bindande föreskrifter styra hur den operativa tillsynen ska bedrivas och att med rådgivning och utbildningsinsatser stödja samt följa upp länsstyrelsernas och kommunernas tillsyn. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för en effektiv kommunal tillsyn införs bestämmelser som underlättar samverkan mellan kommuner.När det gäller livsmedelstillsynen får kommunerna möjlighet att använda den årliga tillsynsavgiften för att finansiera andra kostnader för tillsynen än sådana som gäller provtagning och undersökning. Riksdagen sade ja till regeringens förslag samtidigt som man gjorde ett uttalande om åtgärder mot salmonella med anledning av en reservation av fem partier i miljö- och jordbruksutskottet (m, fp, kd, c, mp). Den svenska regeringen bör med kraft i EU driva kravet på att köttberedningar ska vara salmonellaundersökta innan de förs in i Sverige. Det är också viktigt att ambitionsnivån för att bekämpa problemet med salmonella höjs inom EU. Vidare bör kontrollerna av importerade djur och animaliska produkter till Sverige skärpas.

Förslagspunkter: 66 Reservationer: 60
Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-04-13 Beslut: 2005-04-13

Betänkande 2004/05:MJU10 (pdf, 2295 kB)

Betänkande 2004/05:MJU11

Sverige ska godkänna en FN-konvention om tillgång till information i miljöfrågor, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser som rör miljön och tillgång till överprövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). Några lagändringar behövs också för att Sverige ska leva upp till konventionen och EU-direktiv på området. En ny lag om miljöinformation hos vissa enskilda organ börjar gälla den 15 maj 2005. Lagen ska garantera allmänhetens tillgång till miljöinformation även i de fall informationen inte finns hos en myndighet. Sekretesslagen, miljöbalken, väglagen och några lagar till ändras också. Sverige anmäler, samtidigt som man godkänner Århuskonventionen, dels att landet inte har genomfört konventionens krav på tillgång till rättslig prövning av riksdagens, regeringens och statsråds beslut i fråga om utlämnande av allmän handling, dels att reglerna om miljöorganisationers talerätt i vissa avseenden måste kompletteras.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 6
Beredning: 2005-02-17 Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-04-07 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:MJU11 (pdf, 2288 kB)

Betänkande 2004/05:MJU12

Regeringen har i en skrivelse redogjort för frågan om en förlängning av 1972 års svensk-norska renbeteskonvention. Regeringen gör bedömningen att renbeteskonventionen inte bör förlängas. Det innebär att konventionen upphör att gälla från den 1 maj 2005 och att den så kallade lappkodicillen fortfarande gäller mellan Sverige och Norge och utgör grund för det gränsöverskridande renbetet när konventionen upphör och att ingen särskild lagstiftningsåtgärd behöver vidtas för att lappkodicillen ska kunna tillämpas som lag i Sverige. Sverige och Norge kommer att fortsätta diskussionerna om en ny renbeteskonvention. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Justering: 2005-03-15 Debatt: 2005-04-07 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:MJU12 (pdf, 132 kB)

Betänkande 2004/05:MJU14

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om veterinära frågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om distriktsveterinärorganisationen, verksamheten med tävlingsveterinärer och djursjukdataregistret.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2005-03-15 Debatt: 2005-04-07 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:MJU14 (pdf, 129 kB)

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB)

Betänkande 2004/05:MJU7

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2003 om jakt och viltvård. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om skyddsjakt på initiativ av enskild med och utan tillstånd, beslutsnivån, ersättning för rovdjursangrepp, illegal jakt, fångstredskap samt eftersök av vilt. Andra motioner tar upp frågor om jakt på säl, björn och lo samt åtgärder mot vildsvinsstammen. Även frågor om djurskyddsaspekter på jakt, älgjakt, viltvårdsområden samt småviltsjakt ovanför odlingsgränsen behandlas.

Förslagspunkter: 30 Reservationer: 31
Justering: 2005-02-15 Debatt: 2005-03-03 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:MJU7 (pdf, 403 kB)

Betänkande 2004/05:MJU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om genteknik, avel och växtförädling. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och internationella överenskommelser men även det arbete som pågår både inom Europeiska unionen och i Sverige. Motionerna handlar bland annat om miljösäkerhet, etik, forskning och märkning.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 13
Justering: 2005-02-03 Debatt: 2005-02-16 Beslut: 2005-02-16

Betänkande 2004/05:MJU6

Epizootilagen och ordningslagen ändras den 1 april 2005 för att Sverige ska uppfylla kraven i ett EG-direktiv om bekämpning av mul- och klövsjukan. Ändringarna innebär att veterinärer och ansvariga för laboratorier blir skyldiga att anmäla även misstänkta sjukdomsfall. Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får större möjlighet att meddela föreskrifter eller beslut i enskilda fall. Myndigheten får också möjlighet att inrätta så kallade tillfälliga bekämpningszoner. Regeringen och myndigheten får desutom större möjligheter att meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om bergänsningar eller villkor när det gäller transport eller hantering av bland annat djur och varor. Det blir möjligt att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att förebygga eller bekämpa sjukdomarna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-01-25 Debatt: 2005-02-09 Beslut: 2005-02-10

Betänkande 2004/05:MJU6 (pdf, 156 kB)

Betänkande 2004/05:MJU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till allmän miljö- och naturvård för 2005. Anslagen inom utgiftsområdet är totalt 3 995 miljoner kronor för 2005. Regeringen har också lämnat en redovisningen av resurser och uppnådda resultat för verksamheten Sanering och återställning av förorenade områden. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2004-11-30 Debatt: 2004-12-13 Beslut: 2004-12-15

Betänkande 2004/05:MJU1 (pdf, 662 kB)

Betänkande 2004/05:MJU2

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2005. Beslutet innebär satsningar som bland annat gäller Artdatabanken, Djurskyddsmyndigheten, ekologisk produktion av livsmedel samt biotopskydd inom skogsbruket. Anslagen inom utgiftsområdet är totalt 14 655 miljoner kronor för 2005. Det är 364 miljoner kronor mer än 2004. Förändringen beror främst på att EU-bidrag för arealersättning och djurbidrag ökar med 150 miljoner kronor.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 7
Justering: 2004-11-30 Debatt: 2004-12-13 Beslut: 2004-12-15

Betänkande 2004/05:MJU2 (pdf, 1073 kB)

Betänkande 2004/05:MJU3

Regeringen har lämnat den första revideringen av den svenska strategin för hållbar utveckling från år 2002 (se 2001/02:MJU16 ). Revideringen sker främst med utgångspunkt från resultaten av världstoppmötet i Johannesburg år 2002. Men den tar också hänsyn till andra händelser sedan den första strategin lades, bland annat inom EU:s strategi för hållbar utveckling och den så kallade Lissabonprocessen. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen avslog också motioner från främst allmänna motionstiderna 2002, 2003 och 2004. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Riksdagen gjorde också ett uttalande om naturvårdsavtal. En större andel av avsättningarna för levande skogar bör ske genom frivilliga åtaganden. Skyddsformen naturvårdsavtal, där staten och markägaren tar ett gemensamt ansvar för naturvården, bör därför utnyttjas i betydligt större utsträckning än i dag. Ställningstagandet gjordes med anledning av en reservation av de borgerliga partierna och Miljöpartiet.

Förslagspunkter: 81 Reservationer: 106
Beredning: 2004-09-16 Justering: 2004-10-28 Debatt: 2004-11-17 Beslut: 2004-11-17

Betänkande 2004/05:MJU4

Specifikationerna för miljöklasserna för bensin och dieselbränsle som används i motorfordon skärps. Samtidigt skrivs det in i lagen att det bränsle som används i mobila maskiner ska uppfylla de krav som ställs upp i miljöklass 3 för dieselbränsle för motorfordon. De skärpta kraven innebär främst att den tillåtna svavelhalten i bränslet minskas. Det bidrar till att EU:s luftkvalitetsnormer och därmed sammanhängande mål ska kunna uppfyllas.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 8
Justering: 2004-10-28 Debatt: 2004-11-17 Beslut: 2004-11-17

Betänkande 2004/05:MJU4 (pdf, 1507 kB)

Betänkande 2004/05:MJU5

En ny lag om handel med utsläppsrätter för koldioxid börjar gälla den 1 januari 2005. En verksamhetsutövare som omfattas av handelssystemet måste ha ett tillstånd till att släppa ut koldioxid för att ha rätt att bedriva verksamhet vid anläggningar som medför utsläpp av koldioxid. Utsläppsrätterna kommer att utfärdas efter ansökan om tilldelning för de verksamheter som har tillstånd till att släppa ut koldioxid. Verksamhetsutövaren måste för varje år kunna redovisa tillräckligt antal utsläppsrätter för de utsläpp av koldioxid som gjorts från en anläggning som omfattas av systemet. (Se också 2003/04:MJU19 .)

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Justering: 2004-10-28 Debatt: 2004-11-17 Beslut: 2004-11-17

Betänkande 2004/05:MJU5 (pdf, 3094 kB)

Yttrande 2004/05:MJU1y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2004/05:MJU1y Ramar för utgiftsområdena 20 och 23 Till finansutskottet Finansutskottet har den 12 oktober 2004 beslutat bereda övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för år 2005 volym 1 om den ekonomiska politiken och förslag

2005-01-01

Yttrande 2004/05:MJU1y (pdf, 155 kB)

Yttrande 2004/05:MJU2y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2004/05:MJU2y Tilläggsbudget för år 2005 Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 2005 beslutat att bereda bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över 2005 års ekonomiska vårproposition prop. 2004/05:100 om tilläggsbudget till statsbudgeten för

2005-01-01

Yttrande 2004/05:MJU2y (pdf, 110 kB)