Sök (22 träffar)

Betänkande 2004/05:SFU17

Utlänningsnämnden läggs ned den 31 mars 2006 och ersätts av migrationsdomstolar. Riksdagen sade nej till förslaget om att ge amnesti till personer som sökt asyl senast ett år innan domstolsreformen träder i kraft. Enligt riksdagens beslut ska länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö vara migrationsdomstolar och kammarrätten i Stockholm blir Migrationsöverdomstol. En ny utlänningslag, där skyddsgrunderna får en mer framträdande roll, ska ersätta den nuvarande utlänningslagen från 1989. Skyddsbestämmelserna ska i fortsättningen även omfatta personer som på goda grunder fruktar allvarliga övergrepp på grund av svåra motsättningar i hemlandet. Begreppet "humanitära skäl" tas bort och ersätts av begreppet "synnerligen ömmande omständigheter". En person kan få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter och om någon av de övriga grunderna för uppehållstillstånd inte går att använda. För barn behöver inte omständigheterna vara av samma allvar och tyngd som för vuxna när det gäller att få uppehållstillstånd. Riksdagens ställningstagande bygger på ett förslag från socialförsäkringsutskottet. Lagändringarna träder i kraft den 31 mars 2006.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 14
Beredning: 2005-06-16 Justering: 2005-08-22 Debatt: 2005-09-14 Beslut: 2005-09-14

Betänkande 2004/05:SFU17 (pdf, 15158 kB)

Betänkande 2004/05:SFU18

Sverige har ingått avtal med internationella domstolar och tribunaler att vittnen och vid behov deras nära anhöriga ska kunna föras över till Sverige om de behöver skydd. Riksdagen beslutade att om en internationell domstol eller tribunal har begärt att ett vittne och/eller vittnets nära anhöriga ska omplaceras till Sverige ska dessa personer, under vissa förutsättningar, få uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Tillståndet ska gälla så länge det finns behov av omplacering. Efter några år ska permanent uppehållstillstånd beviljas. De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2006.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Justering: 2005-08-22 Debatt: 2005-09-14 Beslut: 2005-09-14

Betänkande 2004/05:SFU18 (pdf, 1332 kB)

Betänkande 2004/05:SFU15

Underhållsstödet höjs med 100 kronor till 1 273 kronor per månad och barn. Underhållstödet är det stöd staten betalar ut till barn vars föräldrar har separerat och där den ena föräldern inte kan betala underhållsbidrag. Föräldrar som måste betala tillbaka underhållsstöd som staten betalat ut får höjt grundavdrag - från 72 000 kronor till 100 000 kronor per år. Reglerna för umgängesavdrag ändras, vilket innebär bland annat att föräldrar får rätt att göra avdrag på underhållsstödet för två hela dygn i stället för ett om de har sina barn från fredag kväll till söndag kväll. En förälder kan få anstånd med återbetalningen av underhållsstöd om det till exempel finns särskilda personliga eller ekonomiska skäl. I fortsättningen kommer Försäkringskassan att ta hänsyn till om den återbetalningsskyldige har tillgångar som lätt kan säljas, till exempel aktier eller andra värdepapper, vid prövning av anstånd. Ändringarna i lagen om underhållsstöd börjar gälla den 1 november 2005 men ska tillämpas först efter den 31 januari 2006. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 6
Justering: 2005-05-10 Debatt: 2005-05-26 Beslut: 2005-05-26

Betänkande 2004/05:SFU15 (pdf, 2989 kB)

Betänkande 2004/05:SFU16

Riksdagen har godkänt FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling. Protokollet är ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Lagändringen börjar gälla den dag regeringen bestämmer.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2005-05-10 Debatt: 2005-05-25 Beslut: 2005-05-25

Betänkande 2004/05:SFU16 (pdf, 5009 kB)

Betänkande 2004/05:SFU13

En ny modell införs för beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för försäkrade utan anställning eller som har inkomst av annat förvärvsarbete. Enligt modellen ska SGI räknas om varje år och till grund för omräkningen ska ligga förändringen av konsumentprisindex (KPI). Personer som får ekonomiskt stöd enligt avtal mellan arbetsmarknadens parter ska omfattas av SGI under den tid de får sådan ersättning. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2005. För personer som får SGI som grundar sig på inkomst av annat förvärvsarbete ska SGI kunna räknas om första gången den 1 juli 2006, enligt de nya reglerna. Reglerna för beräkning av arbetsskadelivränta ändras den 1 januari 2006. Livräntan ska fastställas endast vid den tidpunkten från vilken livränta utbetalas för första gången. Livräntan ska bestämmas enbart på grundval av de inkomstförhållanden som gäller då. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 4
Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:SFU13 (pdf, 1881 kB)

Betänkande 2004/05:SFU14

Beräkningen av inkomstbasbeloppet ska justeras så att beloppet blir mer precist. Fördelningen av arvsvinster efter avlidna personer som inte har fyllt 17 år ska fördelas mellan samtliga kvarlevande under 17 år som har pensionsbehållning. Vissa ändringar ska göras i bestämmelserna för beräkningen av barnårsrätt för föräldrar som har utländsk ersättning och pensionsgrundande belopp för studier. Den 31 mars 2007 blir sista datum för adoptivföräldrar att ansöka om rätt till pensionsgrundande belopp för barnår för åren 1960-2004. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:SFU14 (pdf, 1240 kB)

Betänkande 2004/05:SFU12

Riksdagen godkände en tilläggskonvention till konventionen mellan Sverige och Turkiet om social trygghet. Ändringarna beror främst på det reformerade svenska pensionssystemet som i sin helhet trädde i kraft den 1 januari 2003. Konventionen ska även gälla som lag i Sverige.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-05 Debatt: 2005-04-20 Beslut: 2005-04-20

Betänkande 2004/05:SFU12 (pdf, 7059 kB)

Betänkande 2004/05:SFU10

Regeringen har i en skrivelsen redovisat den svenska migrations- och asylpolitiken sedan december 2003. I skrivelsen redogörs också för Sveriges roll i Europasamarbetet och det internationella samarbetet i övrigt. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej till motioner om bland annat flyktingbegreppet, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring och om barn i asylprocessen.

Förslagspunkter: 51 Reservationer: 80
Justering: 2005-03-17 Debatt: 2005-04-06 Beslut: 2005-04-06

Betänkande 2004/05:SFU10 (doc, 798 kB)

Betänkande 2004/05:SFU11

Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering. Skälet är att Riksrevisionens rapport kommer att ingå som underlag i en kommande utredning om en översyn av bland annat arbetsgivares rehabiliteringsansvar. Riksrevisionens styrelse vill att regeringen dels klargör gränsdragningen mellan Försäkringskassans och arbetsgivarens ansvar för rehabilitering, dels vidtar åtgärder för att förbättra styrning, ledning och uppföljning av Försäkringskassans arbete inom rehabiliteringsområdet.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2005-03-17 Debatt: 2005-04-06 Beslut: 2005-04-06

Betänkande 2004/05:SFU11 (pdf, 139 kB)

Betänkande 2004/05:SFU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om pensionssystemet. Motionerna handlar om det reformerade pensionssystemets fördelningseffekter bland annat ur ett könsperspektiv, pensionsrättens storlek vid studier och totalförsvarsplikt samt fördelningen av pensionsrätt mellan makar och efterlevandeskydd. Några motioner handlar om premiepensionssystemets fonder. En motion tar upp pensionsöverföringar för anställda vid Europeiska patentverket.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 8
Justering: 2005-03-03 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-17

Betänkande 2004/05:SFU9 (pdf, 220 kB)

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB)

Betänkande 2004/05:SFU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 socialavgifter. Motionerna handlar om minskade socialavgifter, regional nedsättning av socialavgifter, socialavgifter för företag med säsongsanställd personal och avgiftsskyldighet för andra föreningar än idrottsföreningar.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 5
Justering: 2005-02-17 Debatt: 2005-03-03 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:SFU8 (doc, 107 kB)

Betänkande 2004/05:SFU1

Riksdagen godkänner regeringens förslag inom socialförsäkringsområdet. Förslaget innehåller ett stort antal områden. Tiden med omställningspension föreslås förlängas från tio till tolv månader om dödsfallet inträffar den 1 januari 2005 eller senare. När det gäller bostadstillägget till pensionärer höjs gränsen för bostadskostnaden för bidragsberättigad som fyllt 65 år, från 4500 kronor till 4670 kronor för den som är ogift och från 2250 kronor till 2335 kronor för den som är gift. Rätten till tillfällig föräldrapenning från och med den 1 januari 2005 blir större på så sätt att föräldrar till ett svårt sjukt barn under 18 år får rätt till ett obegränsat antal dagar med tillfällig föräldrapenning. Regeringen har tillsatt en ensamutredare som ska se över socialförsäkringarna. Utredaren ska vara klar senast hösten 2006. Tanken var att regeringen därefter skulle tillsätta en parlamentarisk utredning av socialförsäkringarna. Riksdagen vill att regeringen redan nu tillsätter en parlamentarisk utredning av socialförsäkringarna.

Förslagspunkter: 83 Reservationer: 81
Justering: 2004-11-25 Debatt: 2004-12-08 Beslut: 2004-12-09

Betänkande 2004/05:SFU1 (doc, 4934 kB)

Betänkande 2004/05:SFU7

Bostadsersättningen till asylsökande kommer med visst undantag att avskaffas. Bostadsersättning betalas i dag ut till asylsökande som ordnar boende på egen hand i stället för att bo i Migrationsverkets anläggningsboende. Riksdagen anser att bostadsersättningen bör kunna användas till att uppmuntra asylsökande att försörja sig själva genom eget arbete. Riksdagen menar att ersättning skulle kunna utgå i de fall där annars hinder skulle uppstå för den asylsökande att ta ett jobb som erbjuds. Det kan till exempel handla om att det inte finns något anläggningsboende på orten där den asylsökande blivit erbjuden arbete och att eget boende är det enda som står till buds. Enligt riksdagen får regeringen bestämma hur ett sådant system med ersättningar närmare ska se ut. Lagändringarna träder i kraft den 1 mars 2005.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 6
Justering: 2004-12-02 Debatt: 2004-12-08 Beslut: 2004-12-09

Betänkande 2004/05:SFU7 (doc, 462 kB)

Betänkande 2004/05:SFU3

Utlänningsnämnden ska även i fortsättningen pröva nya ansökningar om uppehållstillstånd. Riksdagen sade nej till regeringens förslag att avskaffa den rätten. Regeringen anser att systemet med ny ansökan har medfört stora problem. Antalet nya ansökningar har ökat markant och lett till långa handläggningstider. Riksdagen menar att det med de brister som finns i asylprocessen i dag inte går att avskaffa möjligheten till en ny ansökan.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 6
Beredning: 2004-10-14 Justering: 2004-11-23 Debatt: 2004-12-07 Beslut: 2004-12-08

Betänkande 2004/05:SFU3 (doc, 2158 kB)

Betänkande 2004/05:SFU5

Arbetsgivarna ska betala 15 procent av sjukpenningen för anställda som är helt sjukskrivna. På så sätt ska det bli mer lönsamt för arbetsgivarna att vidta åtgärder för att minska de långa sjukskrivningarna. Arbetsgivarna ska inte var med och betala sjukpenning för anställda som riskerar en eller flera längre sjukperioder och därför fått ett högriskskydd. För att minska riskerna för arbetsgivarna ingår ett skydd som består av ett fribelopp på 12 000 kronor och ett högkostnadsskydd på 4 procent av lönesumman för året. Sjuklöneperioden kortas samtidigt ned till två veckor, och sjukpenningnivå blir åter 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 13
Justering: 2004-11-25 Debatt: 2004-12-08 Beslut: 2004-12-08

Betänkande 2004/05:SFU5 (doc, 4757 kB)

Betänkande 2004/05:SFU2

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till invandrare och flyktingar för 2005. Riksdagen anser att barn som kommer ensamma till Sverige i första hand ska vara kommunernas ansvar. Regeringen fick därför i uppdrag att snabbt ta fram ett förslag. I dag är det Migrationsverket som både utreder barnens asylskäl och tar hand om dem. Riksdagen gav redan hösten 2003 regeringen i uppdrag att lämna ett förslag som innebär att kommunernas socialtjänst ska ha ansvar för att ge de ensamkommande barnen boende och stöd redan vid ankomsten. Regeringen har ännu inte lämnat något sådant förslag.

Förslagspunkter: 26 Reservationer: 31
Justering: 2004-11-23 Debatt: 2004-11-30 Beslut: 2004-12-01

Betänkande 2004/05:SFU2 (doc, 301 kB)

Betänkande 2004/05:SFU6

Riksdagen godkände en tilläggsöverenskommelse om social trygghet mellan Sverige och USA. Ändringarna beror i första hand på det reformerade svenska pensionssystemet och nya regler om sjukersättning och aktivitetsersättning.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2004-11-23 Debatt: 2004-11-30 Beslut: 2004-12-01

Betänkande 2004/05:SFU6 (doc, 4482 kB)

Betänkande 2004/05:SFU4

Riksdagen har tidigare beslutat att en ny myndighet, Försäkringskassan, den 1 januari 2005 ska ta över administrationen av socialförsäkringen (se 2003/04:SfU13 ). Riksdagen beslutade nu om lagändringar med anledning av den nya myndigheten. Försäkringskassan ska ha en försäkringsdelegation i varje län. Försäkringsdelegationen ska bevaka att Försäkringskassans verksamhet bedrivs effektivt med god service och ska dessutom besluta i frågor om regional finansiell samordning eller annan samverkan inom rehabiliteringsområdet. Delegationens ledamöter ska utses av regeringen. Ledamöterna ska, som rikdagen tidigare har begärt, utses på förslag av de politiska partier som finns representerade i riksdagen. Sammansättningen bör återspegla de olika riksdagspartiernas styrkeförhållanden i respektive län. Socialförsäkringsnämnderna ska finnas kvar som beslutande organ och ha beslutanderätt i samma frågor som i dag. Nämndernas ledamöter ska utses av försäkringsdelegationerna. Det ska finnas ett allmänt ombud hos den nya Försäkringskassan. Det allmänna ombudet, som utses av regeringen, ska kunna överklaga Försäkringskassans beslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2004-09-30 Debatt: 2004-10-20 Beslut: 2004-10-27

Betänkande 2004/05:SFU4 (doc, 36726 kB)

Yttrande 2004/05:SfU1y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2004/05:SfU1y Ramar för utgiftsområdena 8, 10, 11 och 12 m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har den 12 oktober 2004 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 volym 1 om den ekonomiska politiken och

2005-01-01

Yttrande 2004/05:SfU1y (doc, 168 kB) Yttrande 2004/05:SfU1y (pdf, 425 kB)
Paginering