Sök (18 träffar)

Betänkande 2004/05:UU6

Regeringen har rapporterat till riksdagen om sina aktiviteter på exportkontrollområdet under 2004. Bland annat redovisas svensk krigsmaterielexport och exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 11
Justering: 2005-05-26 Debatt: 2005-06-15 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:UU6 (pdf, 331 kB) Webb-tv debatt om förslag: Strategisk exportkontroll 2004 - Krigsmateriel och produkter med dubblaanvändningsområden

Betänkande 2004/05:UU9

Regeringen har rapporterat till riksdagen om Förenta nationernas (FN) verksamhet 2003 och 2004 med tonvikt på svensk FN-politik och arbetet med att reformera FN. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 15
Beredning: 2005-05-10 Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-15 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:UU9 (doc, 493 kB)

Betänkande 2004/05:UU12

Regeringen har redovisat för riksdagen sina bedömningar när det gäller den framtida utformningen av utvecklingssamarbetet med länderna i OSS och på västra Balkan. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2005-05-19 Debatt: 2005-06-14 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:UU12 (pdf, 226 kB)

Betänkande 2004/05:UU13

Riksdagen godkände ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Tilläggsprotokollet syftar till att stärka möjligheterna att förebygga tortyr genom att skapa ett internationellt preventivt besökssystem.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Justering: 2005-05-26 Debatt: 2005-06-02 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:UU13 (pdf, 3701 kB)

Betänkande 2004/05:UU4

Riksrevisionens styrelse har lämnat en redogörelse om Utrikesdepartementet och Sida i utvecklingssamarbetet. Riksrevisionen riktar kritik mot regeringens och Regeringskansliets styrning och uppföljning av utvecklingsbiståndet samt pekar på brister i redovisningen av kostnaderna för att administrera biståndet. Riksdagen konstaterade att regeringen har fattat beslut om att genomföra en rad åtgärder som överensstämmer med de rekommendationer som lämnas i Riksrevisionens styrelses redogörelse. Riksdagen avslutade mot bakgrund av detta ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2005-03-22 Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-02 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:UU4 (pdf, 139 kB)

Betänkande 2004/05:UU11

Regeringen har berättat för riksdagen om sin politik för humanitärt bistånd. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 2
Beredning: 2005-04-12 Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-18 Beslut: 2005-05-18

Betänkande 2004/05:UU11 (doc, 213 kB)

Betänkande 2004/05:UU10

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2004. Rapporten tar bland annat upp frågor kring EU:s övergripande utveckling, det ekonomiska och sociala samarbetet och EU:s institutioner. Riksdagen godkände skrivelsen och avslutade ärendet utan att göra någonting mer.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 7
Beredning: 2005-04-07 Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:UU10 (pdf, 2878 kB)

Betänkande 2004/05:UU7

Riksdagen har behandlat dels en skrivelse om verksamheten i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2004, dels en redogörelse om verksamheten inom OSSE:s parlamentariska församling 2004. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Förslagspunkter: 5
Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:UU7 (pdf, 132 kB)

Betänkande 2004/05:UU8

Regeringen har redovisat verksamheten i Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04. Riksdagen avslutade ärendet och sade nej till motioner.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 7
Beredning: 2005-03-01 Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:UU8 (pdf, 5018 kB)

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB)

Betänkande 2004/05:UU5

Den svenska väpnade styrkan stannar i Liberia. Riksdagen beslutade att ställa högst 300 personer till förfogande i ytterligare 12 månader. Sedan mitten av mars 2004 deltar Sverige med ett skyttekompani om cirka 230 personer i Förenta nationernas mission i Liberia (UNMIL) inom ramen för den irländska bataljonen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-02-10 Debatt: 2005-02-16 Beslut: 2005-02-16

Betänkande 2004/05:UU5 (pdf, 116 kB)

Betänkande 2004/05:UU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 1,2 miljarder kronor i anslag till internationell samverkan för 2005.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Beredning: 2004-10-28 Justering: 2004-11-18 Debatt: 2004-12-01 Beslut: 2004-12-01

Betänkande 2004/05:UU1 (pdf, 167 kB)

Betänkande 2004/05:UU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 22,4 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd för 2005. Biståndsramen blir därmed 0,88 % av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) för 2005.

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 35
Beredning: 2004-10-12 Justering: 2004-11-18 Debatt: 2004-12-01 Beslut: 2004-12-01

Betänkande 2004/05:UU2 (pdf, 949 kB)

Betänkande 2004/05:UU3

Regeringen har berättat för riksdagen om det nordiska samarbetet under 2003, med huvudsaklig inriktning på regeringssamarbetet inom Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har berättat för riksdagen om parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej till motioner från främst den allmänna motionstiden 2004.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 2
Beredning: 2004-10-12 Justering: 2004-10-12 Debatt: 2004-10-28 Beslut: 2004-10-28

Betänkande 2004/05:UU3 (pdf, 192 kB)

Yttrande 2004/05:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2004/05:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 12 oktober 2004 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen 2004/05:1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte eventuella motioner. Utrikesutskottet

2005-01-01

Yttrande 2004/05:UU1y (pdf, 133 kB)

Yttrande 2004/05:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 2004/05:UU2y Riksdagens arbetsformer Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 2 december 2004 prot. 2004/05:14 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att senast den 1 februari 2005 yttra sig över motion 2004/05:K238 yrkande 1. Utrikesutskottet får med

2005-01-01

Yttrande 2004/05:UU2y (doc, 61 kB) Yttrande 2004/05:UU2y (pdf, 177 kB)

Yttrande 2004/05:UU3y

Utrikesutskottets yttrande 2004/05:UU3y Tilläggsbudget för år 2005 utgiftsområde 5 Internationell samverkan samt utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 28 april 2005 prot. 2004/05:27 berett bl.a. utrikesutskottet tillfälle att avge yttrande över 2005 års ekonomiska

2005-01-01

Yttrande 2004/05:UU3y (doc, 69 kB) Yttrande 2004/05:UU3y (pdf, 176 kB)

Yttrande 2004/05:UU4y

Utrikesutskottets yttrande 2004/05:UU4y Årsredovisning för staten 2004 Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 28 april 2005 protokoll 2004/05:27 6 berett övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:101 Årsredovisning för staten 2004 och de motioner som kan komma

2005-01-01

Yttrande 2004/05:UU4y (pdf, 64 kB)