Sök (29 träffar)

Betänkande 2007/08:KrU13

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om spel- och lotterifrågor. Motionerna handlar om en reglerad spelmarknad, försäljning av AB Svenska Spel, Lotteriinspektionens oberoende ställning, marknadsföring av spel, direktiv till AB Svenska Spel, åldersgräns vid köp av lotter, ålderskontroll, begränsade öppettider för spel på värdeautomater, nedläggning av kasinon, Casino Cosmopols uppsikt över kasinoverksamheten, Internetpoker, Internetkaféer, lagskärpning rörande illegal spelverksamhet på gatorna samt spel/lotterier i tv.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 6
Justering: 2008-04-10 Debatt: 2008-04-23 Beslut: 2008-04-24

Betänkande 2007/08:KrU13 (pdf, 244 kB) Webb-tv debatt om förslag: Spel- och lotterifrågor

Betänkande 2007/08:KrU14

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om folkbildning. Motionerna handlar om folkbildningens betydelse, kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen, tolkutbildning och syntolkar. Andra motioner handlar om folkbildning för IT-samhället, studier vid folkhögskola vid 16 års ålder, folkhögskolestudier för afatiker och invandrarkvinnors deltagande i samhällslivet.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 2
Justering: 2008-04-10 Debatt: 2008-04-23 Beslut: 2008-04-24

Betänkande 2007/08:KrU14 (pdf, 175 kB) Webb-tv debatt om förslag: Folkbildning

Betänkande 2007/08:KrU10

Riksdagen sa nej till motioner som tar upp olika mediefrågor från den allmänna motionstiden 2007. Flera av motionerna handlar om radio- och tv-frågor, till exempel grannlands-tv, och andra tar upp filmfrågor som konkurrensen på biografmarknaden och censurlagstiftningen.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 2
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:KrU10 (pdf, 196 kB)

Betänkande 2007/08:KrU11

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om konstnärs- och musikfrågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om en handlingsplan för icke-diskriminerande scenkonst, konstnärernas försörjning, den individuella visningsersättningen och nya musikgenrecentrum.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 7
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:KrU11 (pdf, 186 kB)

Betänkande 2007/08:KrU6

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om museer och deras verksamhet. Motionerna handlar om att öka stödet till länsmuseerna, ge Nordiska museet ett samordningsansvar för HBT-kulturen, införa nya nationella uppdrag och att göra Röhsska museet till ett nationellt form- och designmuseum. Det finns också motioner om ett nytt Nobelmuseum. Andra motioner om att inrätta nya museer eller att uppgradera existerande museer berör Backåkra, Julita gård, Nordiska akvarellmuseet, Alvar Aalto-center i södra Dalarna, Children's Museum och ett kvinnomuseum. Flera motioner handlar om att uppmärksamma och informera om kommunismens brott mot mänskligheten samt att uppmärksamma slaveriet och Sveriges roll i detta.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 3
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-03 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:KrU6 (pdf, 217 kB) Webb-tv debatt om förslag: Museer

Betänkande 2007/08:KrU7

Riksdagen sa nej till motioner om idrott från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om idrottens självständiga ställning, folkhälsa, stöd till vuxnas idrottande, jämställdhet, integration, idrottens ekonomi, dopning, HBT-frågor, OS, VM, ersättningar för skador i samband med landskampsmatcher, kampsport, idrottsplatser samt miljö- och klimatfrågor.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 8
Justering: 2008-03-11 Debatt: 2008-04-03 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:KrU7 (pdf, 275 kB) Webb-tv debatt om förslag: Idrottsfrågor

Betänkande 2007/08:KrU8

Riksdagen sa nej till motioner om trossamfund från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om utvärdering av lagen om stöd till trossamfund, granskning av trossamfunden av JämO, HomO och DO, skapande av ett religions- och kulturråd, HBT-frågor i trossamfunden, stöd till sjukhuskyrkan och statliga bidrag till Svenska kyrkan.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 2
Justering: 2008-03-11 Debatt: 2008-04-03 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:KrU8 (pdf, 150 kB) Webb-tv debatt om förslag: Trossamfund

Betänkande 2007/08:KrU9

Riksdagen sa nej till motioner om kulturarv från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om kostnadsansvar och konkurrensutsättning för arkeologiska utgrävningar, allemansrätten och Unescos världsarvslista, kyrkliga kulturminnen, det folkliga ljudarvet och ansvaret för Sveriges Ljudmigreringscentrum i Västervik, nämnden för enskilda arkiv inom Riksarkivet samt stöd till Uppåkra utgrävningsområde, Vallonbruken i Uppland och Ostindiefararen Götheborg.

Förslagspunkter: 8
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:KrU9 (pdf, 177 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kulturarvsfrågor

Betänkande 2007/08:KrU12

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om biblioteks- och språkfrågor. Motionerna handlar om bibliotekslagens avskaffande, behovet av nationell biblioteksplan respektive skolbiblioteksstatistik och arbetsplatsbibliotek. Andra motioner handlar om språkfrågor, till exempel finlandssvenskans ställning och framställningen av en svensk dialektordbok. En motion handlar om att svenska språket ska få ställning som officiellt språk genom lag.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-13 Beslut: 2008-03-18

Betänkande 2007/08:KrU12 (pdf, 169 kB) Webb-tv debatt om förslag: Biblioteks- och språkfrågor

Betänkande 2007/08:KrU4

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om folkrörelsefrågor. Motionerna handlar om sexualpolitiska organisationer, jämställdhetspolicy i ideella organisationer, frivilligcentraler, ungdomars inflytande, jämställt fritids- och kulturliv för ungdomar, fritidsgårdsverksamhet och allmänna samlingslokaler.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 2
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-03-13 Beslut: 2008-03-18

Betänkande 2007/08:KrU4 (pdf, 170 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa folkrörelsefrågor

Betänkande 2007/08:KrU5

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om övergripande kulturfrågor. Motionerna handlar om till exempel kultur och tillväxt, delaktighet i och jämställdhet inom kulturlivet samt regler för kulturbidrag. Andra motioner handlar om hedersbetygelse för diplomaterna Raoul Wallenberg och Harald Edelstam, högtidlighållande av minoritetsspråkskonventionen och av märkesåret 1709 samt inrättande av FN:s frivilligdag och av en ny namnsdagslängd.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 7
Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-13 Beslut: 2008-03-18

Betänkande 2007/08:KrU5 (pdf, 233 kB) Webb-tv debatt om förslag: Övergripande kulturfrågor

Betänkande 2007/08:KrU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till bland annat kultur, folkbildning och ungdomspolitik för 2008 liksom medelsberäkningen för de publika servicebolagen. I ett tillkännagivande uppmanar riksdagen regeringen att inom befintliga system eftersträva en jämn tilldelning på bidragen till de fria grupperna med flera vars anslag inte omfattas av pris- och löneomräkning. Det gäller bland annat anslagen till den fria scenkonsten, amatörkulturens centralorganisationer och litteratur- och tidskriftstödet. Till de större satsningarna i kulturbudgeten hör den nya stödformen skapande skola, som får 55 miljoner kronor. Skapande skola är en kulturpolitisk satsning riktad till elever i årskurserna 7-9 i grundskolan. Systemet med dans- och musikallianser byggs ut med 30 miljoner kronor

Förslagspunkter: 34 Reservationer: 14
Beredning: 2007-10-25 Justering: 2007-11-22 Debatt: 2007-12-05 Beslut: 2007-12-06

Betänkande 2007/08:KrU1 (pdf, 1414 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2007/08:1)

Utlåtande 2007/08:KrU3

Kulturutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens meddelande om att främja unga människors fulla deltagande i utbildning, arbetsliv och samhälle. Meddelandet sammanfattar läget på några viktiga områden för unga och redovisar vilka förbättringar kommissionen vill göra tillsammans med medlemsländerna. Det är första gången som ett utskott tar upp ett meddelande till behandling i ett utlåtande. Utskottet instämmer i att det är viktigt att uppmärksamma unga människors levnadsvillkor och att stärka deras inflytande och deltagande i samhället. Utskottet hade dock velat se ett tydligare icke-diskrimineringsperspektiv och jämställdhetsperspektiv i meddelandet. Ungdomspolitiken är ett nationellt ansvar och utskottet är nöjt med beskedet att huvudansvaret för ungdomspolitiken även fortsättningsvis ska ligga på medlemsstaterna. Däremot ställer sig utskottet frågande till formerna för en gemensam deklaration mellan EU:s institutioner och unga. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-11-01 Debatt: 2007-11-15 Beslut: 2007-11-15

Utlåtande 2007/08:KrU3 (pdf, 122 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utlåtande om att främja unga människors fulla deltagande i utbildning, arbetsliv och samhälle

Utlåtande 2007/08:KrU2

Kulturutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens vitbok om idrott. Vitboken ska vara en strategisk vägledning för idrottens roll i EU, inleda en debatt om vissa frågor, göra idrotten synligare i EU:s beslutsprocess och öka befolkningens medvetande om de behov och särskilda förhållanden som kännetecknar idrottens område. Utskottet tycker som regeringen att det är viktigt att idrottspolitiken förblir en i första hand nationell angelägenhet. Samtidigt är det viktigt att på EU-nivå behandla idrottsrelaterade frågor samordnat och i ett brett perspektiv. Utskottet vill att några områden uppmärksammas särskilt: dopning, jämställdhet, hälsofrämjande fysisk aktivitet, ideellt arbete, finansieringen av idrott på gräsrotsnivå, homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning samt sexualiseringen inom idrotten. Med detta avslutade riksdagen ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-10-23 Debatt: 2007-10-31 Beslut: 2007-10-31

Utlåtande 2007/08:KrU2 (pdf, 99 kB)

Betänkande 2004/05:KRU7

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om museer och utställningar. Motionerna handlar bland annat om de statliga museernas struktur, vården av samlingarna, gratis inträde, ökad tillgänglighet och bättre möjligheter för museer ute i landet att visa fornfynd som hittats i den egna regionen. Andra frågor som tas upp i motionerna är att staten ska satsa på kvinnomuseer, matkultur, Dag Hammarskjölds Backåkra, Synskadades museum, ett nytt världsarvsmuseum vid Höga kusten och ett fotbollsmuseum i Degerfors. Flera motioner handlar om Forum för Levande Historia.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 15
Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-05-12 Beslut: 2005-05-12

Betänkande 2004/05:KRU7 (pdf, 432 kB)

Betänkande 2004/05:KRU9

Riksdagen sade ja till regeringens proposition om arkivfrågor. Arkiven behöver bli mer tillgängliga i allmänhet och i synnerhet för nya grupper. För att komma igång ordentligt med det pedagogiska arbetet vid arkiven ska ett nationellt uppdrag för arkivpedagogiska insatser starta. Riksdagen delar regeringens uppfattning att det är viktigt att arkiven samarbetar. Dessutom är det värdefullt att arkiven samarbetar med andra delar av samhället till exempel skolan, forskningen och folkbildningen. Riksarkivet kommer att få i uppdrag att utveckla samarbetet med andra institutioner och organisationer om frågor som rör dokument på de nationella minoritetsspråken.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 13
Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-12 Beslut: 2005-05-12

Betänkande 2004/05:KRU9 (pdf, 350 kB)

Betänkande 2004/05:KRU5

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om idrottsfrågor. Motionerna handlar om idrottens självständiga ställning, rekreationsområden, breddidrott, folkhälsa, elitidrott, tolerans- och etikfrågor, handikappidrott, idrottsforskning, integration, jämställdhet, dopning, idrottsledare och funktionärer, föreningsägda idrottslokaler, föreningslivets ekonomiska förutsättningar, läktarvåld, resekostnader, ätstörningar, bolagisering inom idrotten, OS, Paralympics och Dövas världsspel, professionell boxning och andra kampsporter, Nationellt fotbollscentrum i Degerfors samt internationella frågor.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 12
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-04-07 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:KRU5 (pdf, 362 kB)

Betänkande 2004/05:KRU6

Regeringens rapportering till riksdagen av hur statsbidraget till idrotts- och folkrörelsen fördelats räcker inte. Det anser riksdagen och instämmer i Riksrevisionens kritik av regeringen. Riksdagen får ingen klar bild av hur stödet till idrotten och folkrörelserna används. Därför uppmanar riksdagen regeringen att bättre redovisa hur statsbidraget till organisationerna har fördelats. Regeringen skulle kunna presentera hur stödet använts i budgetpropositionerna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-02-17 Debatt: 2005-04-07 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:KRU6 (pdf, 288 kB)

Betänkande 2004/05:KRU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om radio- och TV-frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om den framtida public service-verksamheten, sponsringsregler, prissättning på Sveriges Televisions arkivmaterial samt framtida riktlinjer för public service-företagen. Andra motioner innehåller förslag om finansieringen av programföretagens verksamhet, public service-företagens redovisningsmetod och TV-avgiftens rättsliga ställning. Dessutom behandlas förslag om statens roll i mediepolitiken, utförsäljning av programkanaler, renodling av Utbildningsradion, Sveriges Televisions regionala sändningar, täckningen för Sveriges Radios sändningar samt utvärdering av Sveriges Televisions nyhetsutbud.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 11
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-04-07 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:KRU8 (pdf, 706 kB)

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB) Betänkande 2004/05:USOU1 (pdf, 380 kB)
Paginering