Sök (31 träffar)

Betänkande 2004/05:LU23

Aktiebolagslagen från 1975 ersätts den 1 januari 2006 av en ny aktiebolagslag. Ett antal andra lagar ändras också. Den nya aktiebolagslagen syftar till en språklig och systematisk modernisering av den svenska aktiebolagsrätten. Lagändringarna syftar även till att åstadkomma större flexibilitet för företagen. Den nya aktiebolagslagen innehåller bestämmelser om bland annat bolagsbildning, aktier, bolagets organisation, ökning av aktiekapitalet, värdeöverföring, fusion, delning av bolag, byte av bolagskategori och inlösen av minoritetsaktier.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 19
Beredning: 2005-04-21 Justering: 2005-05-26 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:LU23 (pdf, 34143 kB)

Betänkande 2004/05:LU25

Den 1 juli 2005 blir det möjligt för lesbiska par att få barn genom assisterad, eller konstgjord, befruktning på sjukhus i Sverige. Hittills har endast kvinnor som är gifta eller sambo med en man haft den möjligheten. Assisterad befruktning kan ske antingen genom insemination eller befruktning utanför kroppen, till exempel provrörsbefruktning. Enligt lagen får behandlingarna bara utföras vid allmänna sjukhus respektive universitetssjukhus. Ett barn som på detta sätt har kommit till genom assisterad befruktning har möjlighet att få veta vem den biologiska föräldern är. Ett lesbiskt par som genomgår en assisterad befruktning på sjukhus kommer att vara föräldrar till det barn som föds. Partnern eller sambon till den kvinna som föder barnet måste ha samtyckt till behandlingen. Föräldraskapet ska bestämmas genom bekräftelse eller dom.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Beredning: 2005-05-10 Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-03 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:LU25 (pdf, 4079 kB)

Betänkande 2004/05:LU24

Lönegarantilagen ändras så att ett EU-direktiv genomförs i svensk rätt. Även lagen om europabolag ändras. Lagändringarna börjar gälla den 7 oktober 2005.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Beredning: 2005-04-26 Justering: 2005-05-19 Debatt: 2005-06-01 Beslut: 2005-06-02

Betänkande 2004/05:LU24 (pdf, 1430 kB)

Betänkande 2004/05:LU26

Ensamkommande barn som söker uppehållstillstånd i Sverige ska få en god man. Den gode mannen ska utses snabbt efter det att barnet anlänt till Sverige. Personen i fråga ska vara både barnets förmyndare och vårdnadshavare. Om barnet får uppehållstillstånd ska en särskild vårdnadshavare ersätta den gode mannen. Även barn som blivit ensamma efter ankomsten till Sverige kan få en god man. Beslutet innebär också att en vårdnadshavare kan utses för barn vars föräldrar exempelvis försvunnit i en naturkatastrof eller liknande och där föräldrarna ännu inte kunnat dödförklaras. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 6
Beredning: 2005-05-10 Justering: 2005-05-19 Debatt: 2005-06-01 Beslut: 2005-06-02

Betänkande 2004/05:LU26 (pdf, 1407 kB)

Betänkande 2004/05:LU27

Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag till ny upphovsrättslagstiftning. Beslutet innebär att ett tydligt förbud införs mot nedladdning av musik, bilder och annat material på Internet för privat bruk utan upphovsmannens tillstånd. Personer som gjort sig skyldiga till olaglig kopiering ska betala skadestånd om de haft uppsåt, det vill säga att de känt till att materialet inte får kopieras, eller om de varit grovt oaktsamma. När det gäller kravet på oaktsamhet gick riksdagen ett steg längre än regeringen. Regeringen ansåg i sitt förslag att det räckte med att vara oaktsam, inte grovt oaktsam. Det kommer inte längre, annat än i undantagsfall, vara tillåtet att kopiera böcker utan att författaren får betalt. Att bränna ett exemplar av en CD-skiva man köpt eller att kopiera tidningsartiklar kommer fortfarande att vara tillåtet. Teknik som används till att knäcka koder eller kringgå kopieringsskydd för upphovsrättsligt material på Internet förbjuds. Den får inte heller säljas. Avgiften på oinspelade CD-skivor, DVD-skivor, kassetter och videoband höjs för att kompensera författare, musiker och andra upphovsmän ekonomiskt för den privata kopiering som är tillåten. Bibliotek, arkiv och skolor kommer att få utökade möjligheter att kopiera upphovsrättsligt material digitalt. Lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv och börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 10
Beredning: 2005-04-28 Justering: 2005-05-12 Debatt: 2005-05-25 Beslut: 2005-05-25

Betänkande 2004/05:LU27 (pdf, 9773 kB)

Betänkande 2004/05:LU28

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att införa statlig lönegaranti vid företagsrekonstruktion. Lagändringarna innebär att arbetstagare kommer att få samma rätt till lönegaranti vid företagsrekonstruktioner som de har i samband med konkurser. Utsikterna för företagsrekonstruktion utan konkurs förbättras med det nya förslaget, anser riksdagen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2005.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2005-04-14 Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:LU28 (pdf, 2139 kB)

Betänkande 2004/05:LU18

Stiftelselagen och lagen om handelsbolag och enkla bolag ändras för att minska möjligheterna att använda stiftelser som redskap i ekonomisk brottslighet. Stiftelser, som inte har någon behörig företrädare i Sverige, ska bemyndiga en person som bor i Sverige att på stiftelsens vägnar ta emot delgivning. Stiftelseregistret ska innehålla uppgift om revisorer i registrerade stiftelser, och pensions- och personalstiftelser ska inte få vara bolagsmän i handelsbolag. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2005-04-05 Debatt: 2005-04-20 Beslut: 2005-04-20

Betänkande 2004/05:LU18 (pdf, 875 kB)

Betänkande 2004/05:LU19

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag som gör att den som ägnar sig åt fakturaskojeri kan få betala skadestånd. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag. Vid fakturaskojeri får näringsidkare och konsumenter fakturor, inbetalningsavier eller liknande meddelanden för produkter som de inte uttryckligen har beställt. På så sätt luras mottagaren att tro att han är skyldig att betala. I många fall har mottagaren inte ens fått någon vara levererad eller tjänst utförd.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-05 Debatt: 2005-04-20 Beslut: 2005-04-20

Betänkande 2004/05:LU19 (pdf, 107 kB)

Betänkande 2004/05:LU16

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om fastigheter. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår eller planeras arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om jordabalkens felregler, friköp av historiska arrenden, fastighetsmäklarlagen och arrendelagstiftningen.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 4
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-04-06 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:LU16 (pdf, 179 kB)

Betänkande 2004/05:LU17

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om olika skadestånds- och försäkringsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. De skadeståndsrättsliga frågorna gäller ersättning för sorg och saknad, skadeståndsansvar för atomskador, oljeskador till sjöss, skadeståndsansvar för multinationella företag och hästägares skadeståndsansvar. De försäkringsrättsliga frågorna gäller företagares försäkringsskydd, det så kallade överfallsskyddet i hemförsäkringar, ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, könsneutrala pensionsförsäkringar, utvidgat ansvar för bland annat trafikförsäkringen, jämkning av trafikskadeersättning, handläggning av trafikskadeärenden och patientskadelagen.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 9
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-04-06 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:LU17 (pdf, 283 kB)

Betänkande 2004/05:LU21

Årsredovisningslagens regler om förvaltningsberättelsens innehåll ändras. Ändringarna syftar till att i svensk rätt genomföra några ändringar i EU:s fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiv samt i bank- och försäkringsredovisningsdirektiven. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2005 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 april 2005.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-04-06 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:LU21 (pdf, 520 kB)

Betänkande 2004/05:LU22

Möjligheterna till ersättning vid oljeskador till sjöss förbättras. Riksdagen godkände ett protokoll till en internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja. Några lagar justerades med anledning av att protokollet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-04-07 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:LU22 (pdf, 9641 kB)

Betänkande 2004/05:LU12

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning om utökade möjligheter att jämka oskäliga avtal mellan näringsidkare. Det saknas i lagstiftningen skydd för småföretagare som ofta kan befinna sig i en underlägsen position i ett mellanhavande med ett större företag. Det var en reservation av fem partier i lagutskottet (m, fp, kd, v, c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att ta initiativ till en översyn av lagen om skydd för företagshemligheter. Lagen innehåller brister i flera avseenden och är svår att tillämpa, särskilt för mindre företag som verkar på en begränsad marknad och för vilka kundlistan ofta är den mest värdefulla tillgången. I detta fall var det var en reservation av fyra partier i lagutskottet (m, fp, kd, c) som fick stöd när riksdagen röstade. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om associationsrättsliga frågor.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 6
Beredning: 2005-01-25 Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-03-17 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:LU12 (pdf, 192 kB)

Betänkande 2004/05:LU13

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att snarast ta initiativ till en översyn av namnlagen. Namnlagen innehåller bestämmelser som inskränker och komplicerar människors val av namn. Det gäller såväl förnamn som mellannamn och efternamn. Personnamnet är en stor del av den personliga identiteten och bör, enligt riksdagen, i högre utsträckning vara möjligt att ändra efter egna önskemål. Det var en reservation av fyra partier i lagutskottet (m, fp, kd, c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen sade nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2004 som också handlar om namnfrågor.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2005-01-25 Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-03-17 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:LU13 (pdf, 163 kB)

Betänkande 2004/05:LU14

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om äktenskap, partnerskap och samboende. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 15
Beredning: 2005-02-08 Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-03-23 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:LU14 (pdf, 329 kB)

Betänkande 2004/05:LU15

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om insolvensrättsliga frågor. Riksdagen sade också säga nej till en motion om 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen. Motionen hade lämnats in med anledning av den storm som passerade södra Sverige den 9 januari 2005. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2005-02-08 Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-03-23 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:LU15 (pdf, 172 kB)

Betänkande 2004/05:LU20

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om nya regler om dödförklaring. Det nya regelverket innebär bland annat att människor snabbare ska kunna dödförklaras vid katastrofer. Den nya lagen ska underlätta för efterlevande och anhöriga till saknade personer. Förslaget har tagits fram med anledning av flodvågskatastrofen i Asien. Det handlar om de fall av dödsförklaring där en kropp inte har hittats. Beslutet innebär att en ansökan om dödförklaring ska kunna göras omedelbart efter ett försvinnande som skett vid en naturkatastrof eller en stor olycka - och där det finns synnerliga skäl att anta att den försvunne personen är död. I övriga fall ska väntetiden vara ett år eller som längst fem år, allt beroende på hur mycket som är känt om omständigheterna kring försvinnandet. Den nya lagen träder i kraft den 1 april 2005. Beslut om dödförklaring kommer med den nya lagen att fattas av Skatteverket och inte som nu av tingsrätterna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:LU20 (pdf, 573 kB)

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB) Betänkande 2004/05:USOU1 (pdf, 380 kB)

Betänkande 2004/05:LU4

Det blir svårare för försäkringsbolagen att vägra någon att teckna sjukförsäkring. Det är en av nyheterna i regeringens förslag till ny försäkringsavtalslag som riksdagen har antagit. Den nya lagen stärker försäkringstagarnas skydd vid alla typer av försäkringar. Det gäller konsumentförsäkringar, företags- och personförsäkringar samt olika kollektiva försäkringar. Försäkringsbolag ska bara få neka någon att teckna en personförsäkring, som till exempel en sjukförsäkring, om det finns särskilda skäl. Nekar bolaget ska beslutet kunna prövas i domstol. Lagändringarna innebär också att gruppförsäkringar och kollektivavtalsgrundade försäkringar regleras i lag och att försäkringsbolagen får ett utökat informationsansvar. Försäkringsavtalslagen börjar gälla den 1 januari 2006.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Beredning: 2004-11-25 Justering: 2005-02-01 Debatt: 2005-02-16 Beslut: 2005-02-16

Betänkande 2004/05:LU4 (doc, 15468 kB) Betänkande 2004/05:LU4 (pdf, 15689 kB)

Betänkande 2004/05:LU5

Konsumentskyddet stärks vid försäljning av finansiella tjänster på Internet eller via telefon. Riksdagen har godkänt regeringens förslag till ny distans- och hemförsäljningslag. Den 1 april 2005 träder den nya lagen i kraft och ersätter då den nu gällande distansavtalslagen. Förutom distansförsäljning (till exempel via Internet eller telefon) av varor, icke finansiella tjänster och hemförsäljning kommer lagen att nu också omfatta distansförsäljning av finansiella tjänster. Det handlar bland annat om försäkringar, kredit- och kontotjänster eller handel med aktier och fonder. Lagändringarna grundar sig på ett EG-direktiv. Beslutet innebär också att företagen ska ge tydlig information till kunderna. Kunden får rätt att ångra ett köp inom 14 dagar. Riksdagen beslöt dessutom att förlänga preskriptionstiden för reklamationer från två till tre år. Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2005.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2004-11-25 Justering: 2005-02-01 Debatt: 2005-02-16 Beslut: 2005-02-16

Betänkande 2004/05:LU5 (pdf, 3598 kB)
Paginering