Sök (39 träffar)

Betänkande 2007/08:MJU18

Skogsvårdslagens så kallade portalparagraf kompletteras för att avspegla skogens roll som en förnybar resurs. Ett nytt skogsmarksbegrepp införs också. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2009.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 45
Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-16 Beslut: 2008-06-16

Betänkande 2007/08:MJU18 (pdf, 1634 kB) Webb-tv debatt om förslag: En skogspolitik i takt med tiden

Betänkande 2007/08:MJU17

Länsstyrelserna tar över djurskyddskontrollen från kommunerna. Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ett statligt djurskydd. Bakgrunden till beslutet är bland annat att det finns brister som rör likvärdigheten i kommunernas kontroll och att efterlevnaden av EU:s bestämmelser inte går att garantera. Riksdagen vill få till en bättre styrning, samordning och uppföljning. Kommunernas ansvar för att pröva tillstånd till yrkesmässig verksamhet med bland annat sällskapsdjur ska föras över till den myndighet som regeringen bestämmer. Ansvaret för kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen kommer att föras över från kommunerna till länsstyrelserna. Den offentliga kontroll som länsstyrelserna utför enligt djurskyddslagen, livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter ska bekostas av allmänna medel. De extra kontroller som utförs på grund av att lagstiftningen inte följs kommer att finansieras med avgifter. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2009.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 5
Justering: 2008-05-08 Debatt: 2008-06-09 Beslut: 2008-06-11

Betänkande 2007/08:MJU17 (pdf, 1139 kB) Webb-tv debatt om förslag: Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi

Betänkande 2007/08:MJU8

Producenter av förpackningar och bland annat tidningspapper ska se till att förpackningarna eller papperet omfattas av insamlingssystem för återanvändning eller återvinning. Det ska också krävas tillstånd för att yrkesmässigt driva sådana insamlingssystem. Det ska regeringen eller den myndighet som regeringen utser kunna bestämma. Syftet är att ge kommunerna bättre möjligheter att bedriva en effektivare tillsyn. Det blir också enklare för varje enskild producent att visa att producenten tar sitt ansvar. De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-05 Beslut: 2008-06-05

Betänkande 2007/08:MJU8 (pdf, 338 kB)

Betänkande 2007/08:MJU16

Vissa mindre allvarliga överträdelser av regler i fiskelagen överförs från det straffrättsliga systemet till ett system med administrativa sanktionsavgifter. Regeringen ska bestämma dels vilka överträdelserna ska vara, dels hur stor avgiften ska vara. Avgiften ska vara lägst 1 000 kronor och högst 30 000 kronor. Beslut ska fattas av Fiskeriverket och gälla som domstols dom. Fiskeriverket ska även i fortsättningen kunna återkalla yrkesfiskelicens och fartygstillstånd på grund av de överträdelser som överförs till det administrativa systemet. Fiskeriverket får dessutom möjlighet att interimistiskt återkalla yrkesfiskelicenser och fartygstillstånd på grund av överträdelser som behålls inom det straffrättsliga systemet. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 16
Justering: 2008-05-08 Debatt: 2008-05-21 Beslut: 2008-05-21

Betänkande 2007/08:MJU16 (pdf, 861 kB) Webb-tv debatt om förslag: Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område m.m.

Betänkande 2007/08:MJU15

Riksdagen sade nej till motioner om vatten- och luftvård från den allmänna motionstiden 2007. Skälet är i huvudsak att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om Östersjöarbetet, åtgärder mot övergödning, utsläpp från fartyg, behovet av drivmedelscertifikat och certifiering av bränslen samt miljökvalitetsnormer. Vissa motionsförslag tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlas därför förenklat.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 17
Justering: 2008-05-06 Debatt: 2008-05-15 Beslut: 2008-05-20

Betänkande 2007/08:MJU15 (pdf, 312 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vatten- och luftvård

Betänkande 2007/08:MJU19

Miljöbalken, men också arbetsmiljölagen och fartygssäkerhetslagen, ska anpassas till EU:s nya kemikalielagstiftning Reach. Det sade riksdagen ja till. Reach syftar till att kemikalier på marknaden ska registreras, utvärderas och godkännas. De nuvarande svenska reglerna behöver justeras så att de inte innebär en dubbelreglering av sådant som regleras i EU:s lagstiftning eller strider mot den. Straffreglerna i miljöbalken behöver också ändras och kompletteras. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2008.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2008-04-24 Debatt: 2008-05-08 Beslut: 2008-05-08

Betänkande 2007/08:MJU19 (pdf, 5314 kB) Webb-tv debatt om förslag: Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering

Betänkande 2007/08:MJU14

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om biologisk mångfald. Motionerna handlar bland annat om allemansrätten, områdesskyddet, skadedjur, miljökvalitetsmål, EG:s art- och habitatdirektiv, strandskyddet, vandringsfisk och hållande av orm. En del av motionerna innehåller förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 5
Justering: 2008-04-01 Debatt: 2008-04-16 Beslut: 2008-04-17

Betänkande 2007/08:MJU14 (pdf, 277 kB) Webb-tv debatt om förslag: Biologisk mångfald

Betänkande 2007/08:MJU13

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om djurskydd. Skälet är att det redan finns regler som gäller eller att det pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om nationella och internationella djurskyddsfrågor samt djurhållning och djurskötsel.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 11
Justering: 2008-03-27 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-10

Betänkande 2007/08:MJU13 (pdf, 298 kB)

Betänkande 2007/08:MJU11

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om jakt och viltvård. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om åtgärder mot vildsvin, fångstredskap och jakttider.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2008-03-27 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:MJU11 (pdf, 136 kB)

Betänkande 2007/08:MJU12

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om säkra livsmedel. Skälet är att det redan finns lagstiftning eller att det pågår arbete i Sverige och EU inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat märkning av livsmedel, ingredienser, småskalig verksamhet och livsmedelshygien.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 7
Justering: 2008-03-11 Debatt: 2008-03-26 Beslut: 2008-03-27

Betänkande 2007/08:MJU12 (pdf, 238 kB) Webb-tv debatt om förslag: Säkra livsmedel

Utlåtande 2007/08:MJU10

Miljö- och jordbruksutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens meddelandeom en översyn av den reform av den gemensamma jordbrukspolitiken som beslutades 2003. Avsikten med översynen är framför allt att göra systemet med samlat gårdsstöd enklare och mer enhetligt. Utskottet konstaterar att meddelandet på många punkter motsvarar de svenska förväntningarna. Målet bör vara en avreglerad, förenklad, marknadsavpassad samt miljö- och klimatsäkrad jordbrukspolitik som tillgodoser konsumenternas behov och medför minskade budgetutgifter. Beslut inom ramen för hälsokontrollen bör därför jämna vägen för ytterligare jordbruksreformer och sänkta utgifter i samband med den bredare budgetöversynen. Utskottet anser i likhet med regeringen att de förslag som ska läggas fram under våren 2008 bör hålla en högre ambitionsnivå när det gäller marknadsanpassning och utgiftsminskning än vad som framgår av meddelandet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-21 Debatt: 2008-03-12 Beslut: 2008-03-12

Utlåtande 2007/08:MJU10 (pdf, 176 kB)

Betänkande 2007/08:MJU9

Riksdagen säger nej till motioner om avfalls- och kretsloppsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp och att riksdagen tidigare under mandatperioden har sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Motionerna handlar om bland annat avfallshantering, nedskräpning, återvinning och sanering av förorenade områden.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 5
Justering: 2008-02-14 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-06

Betänkande 2007/08:MJU9 (pdf, 243 kB)

Betänkande 2007/08:MJU7

Riksdagen säger nej till motioner om landsbygdsutveckling från allmänna motionstiden 2007. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om det svenska landsbygdsprogrammet, ekologisk produktion, den gemensamma jordbrukspolitiken, jordbrukets konkurrensvillkor och förnybar energi.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 9
Justering: 2008-02-21 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-05

Betänkande 2007/08:MJU7 (pdf, 339 kB)

Betänkande 2007/08:MJU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,7 miljarder kronor i anslag till miljö- och naturvård. De största posterna går till åtgärder för biologisk mångfald (drygt 1,9 miljarder kronor), sanering och återställning av förorenade områden (drygt 455 miljoner kronor) och stöd till klimatinvesteringar (drygt 392 miljoner kronor). Riksdagen tycker att reglerna för genmodifierade organismer, GMO, i foder, livsmedel och industriråvaror bör bli tydligare. Myndigheterna måste också bli bättre på att följa de regler som finns om etiska bedömningar och riskbedömningar vid prövning av GMO-ärenden. Regeringen får därför i uppdrag att göra reglerna tydligare och skärpa kraven på myndigheterna.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 8
Justering: 2007-11-27 Debatt: 2007-12-17 Beslut: 2007-12-17

Betänkande 2007/08:MJU1 (pdf, 8857 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.

Betänkande 2007/08:MJU2

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2008. Det område som får mest pengar är livsmedelspolitiken, som i första hand omfattar jordbruks- och trädgårdsnäringen, fiskerinäringen samt livsmedel. Miljö- och jordbruksutskottet har gjort en uppföljning av fiskepolitiken och konstaterar att det svenska yrkesfisket står inför flera problem. Många fiskebestånd är utanför biologiskt säkra gränser och kan komma att försvinna. Havsmiljön är utsatt för olika hot. Riksdagen godkände utskottets slutsatser i uppföljningen.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Beredning: 2007-11-01 Justering: 2007-11-27 Debatt: 2007-12-17 Beslut: 2007-12-17

Betänkande 2007/08:MJU2 (pdf, 870 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Betänkande 2007/08:MJU6

Stall, hägn eller andra förvaringsutrymmen för djur får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att först ha godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Den som inte har skaffat ett sådant godkännande kan åläggas att betala en särskild avgift. Regeringen får från den 1 januari 2008 rätt att bestämma storleken på avgiften till ett belopp mellan 10 000 och 40 000 kronor.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-12-04 Debatt: 2007-12-13 Beslut: 2007-12-17

Betänkande 2007/08:MJU6 (pdf, 534 kB)

Utlåtande 2007/08:MJU4

Miljö- och jordbruksutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok om anpassning till klimatförändringar i Europa - tänkbara EU-åtgärder. I grönboken pekas bland annat Skandinavien ut som ett av Europas mest sårbara områden, på grund av förväntad ökad nederbörd. Utskottet ser positivt på kommissionens förslag att prioritera fyra områden där insatser bör övervägas men vill lägga till områdena naturvård, biologisk mångfald och Östersjöns framtid. Utskottet ser också positivt på kommissionens arbete med strategier för anpassning till klimatförändringarna och avser att återkomma med mer synpunkter vartefter arbetet går framåt och konkreta förslag lämnas. Med detta avslutade riksdagen ärendet.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-11-01 Justering: 2007-11-20 Debatt: 2007-11-29 Beslut: 2007-11-29

Utlåtande 2007/08:MJU4 (pdf, 168 kB)

Betänkande 2007/08:MJU5

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till ny lag om tillsyn över hundar och katter. Syftet är att minska problem som beror på bristande tillsyn och skötsel av hundar. Polisen ska kunna ingripa tidigare och mer kraftfullt om någon inte sköter eller ser till sin hund ordentligt. Polisen kan till exempel besluta att en hund ska omhändertas eller förbjuda någon att äga eller ha hand om en hund. Tillsynen av katter berörs inte av de nya reglerna. Riksdagen håller med regeringen om att det inte finns tillräckligt starka skäl för att införa bestämmelser om märkning och registrering av katter. Lagen ska börja gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 6
Justering: 2007-11-13 Debatt: 2007-11-22 Beslut: 2007-11-22

Betänkande 2007/08:MJU5 (pdf, 1200 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tillsyn över hundar och katter

Utlåtande 2007/08:MJU3

Miljö- och jordbruksutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok om bättre nedmontering av fartyg. Två tredjedelar av världens fartyg nedmonteras och återvinns på stränder och flodbankar i Sydasien, i huvudsak i Bangladesh. Överföringen av uttjänta fartyg för nedmontering utgör ett av de största flödena av farligt avfall från industriländerna till utvecklingsländerna. EU-kommissionen framhåller bland annat behovet av att skapa bättre efterlevnad av befintlig europeisk lagstiftning på området och att stärka kapaciteten för nedmontering av fartyg inom EU. Utskottet instämmer i kommissionens bedömning att hanteringen av uttjänta fartyg ger anledning till oro och att en radikal förändring behövs så snart som möjligt. Utskottet ser positivt på de åtgärder som kommissionen föreslår men avstår från att nu ge detaljerade synpunkter.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-09-19 Debatt: 2007-09-26 Beslut: 2007-09-26

Utlåtande 2007/08:MJU3 (pdf, 116 kB)

Betänkande 2004/05:MJU15

Miljöprövningen ska bli snabbare och enklare. Riksdagen beslutade om ett enklare förfarande för miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar, anmälningsplikt för mindre vattenverksamheter och ändrade regler för prövningen av täkter och regeringens tillåtlighetsprövning. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2005.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 29
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-17 Beslut: 2005-06-18

Betänkande 2004/05:MJU15 (pdf, 7833 kB) Webb-tv debatt om förslag: En effektivare miljöprövning
Paginering