Sök (78 träffar)

Betänkande 2007/08:SkU32

Regeringen har lämnat en redogörelse för de indirekta stöd som skatteutgifterna utgör på statsbudgetens inkomstsida. Som skatteutgifter räknas till exempel skatteregler som är särskilt förmånliga för den skattskyldige när man jämför med hur beskattning borde ha skett enligt de principer som skattereformen grundar sig på. Skatteutskottet anser att redovisningen är viktig inte minst för att det ger bättre överblick över hur principerna bakom 1990 års skattereform efterlevs i lagstiftningen. Utskottet är mycket positivt till regeringens påbörjade arbete med att fördjupa redovisningen och uppföljningen av skatteutgifter. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-06-03 Debatt: 2008-06-18 Beslut: 2008-06-18

Betänkande 2007/08:SkU32 (pdf, 147 kB)

Betänkande 2007/08:SkU27

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter. Riksdagen ställer sig också bakom vissa lagtekniska ändringar som syftar till att göra reglerna kring i synnerhet kraftvärmebeskattning mer lättillgängliga och överskådliga. Detta är första steget i de skattelättnader som aviserades i budgetpropositionen för 2008 för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av handelssystemet. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-06-03 Debatt: 2008-06-11 Beslut: 2008-06-12

Betänkande 2007/08:SkU27 (pdf, 1921 kB)

Betänkande 2007/08:SkU31

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ändring i det nordiska skatteavtalet. Detta innebär att avtalets regler om beskattning av utdelning, kapitalvinster, inkomst av arbete som utförs ombord på flygplan samt pensioner ändras. För företag innebär ändringen att ett bolag som äger minst tio procent av ett dotterbolag genom ett eller flera handelsbolag befrias från källskatt på utdelning från dotterbolaget. På personbeskattningens område ändras reglerna för beskattning av kapitalvinst efter utflyttning från Sverige. Dessutom innebär de nya reglerna ändringar för personer som tar emot pension eller liknande utbetalning från ett annat nordiskt land.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-06-03 Debatt: 2008-06-11 Beslut: 2008-06-12

Betänkande 2007/08:SkU31 (pdf, 424 kB)

Betänkande 2007/08:SkU29

Vägavgiftsbevisen för vissa tyngre fordon slopas i samband med att en central databas för vägavgifter inom Eurovinjettsystemet börjar användas. Vägavgiftsbevis är den värdehandling som visar att vägavgiften betalats. All information som nu finns på vägavgiftsbevisen kommer i stället att finnas i databasen. När ändringen kan genomföras beror delvis på beslut i de länder som ingår i samarbetet om vägavgifter. Regeringen kommer därför att bestämma när lagändringarna ska börja gälla.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2008-04-24 Debatt: 2008-05-14 Beslut: 2008-05-14

Betänkande 2007/08:SkU29 (pdf, 1119 kB)

Betänkande 2007/08:SkU26

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra tidpunkten för när anmälan av dödfödd ska ske till Skatteverket. Den nuvarande gränsen som går vid utgången efter havandeskapsvecka 28 sänks till efter utgången av havandeskapsvecka 22. Ändringen är en anpassning till WHO:s rekommendationer och börjar gälla den 1 juli 2008. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag att personer med samordningsnummer ska få ingå i det statliga personadressregistret, SPAR. Samordningsnummer kan efter begäran från myndigheter ges till personer som inte är folkbokförda i Sverige, som till exempel diplomater eller utländska personer som tillfälligt arbetar i landet, för att identifiering ska kunna ske. Tanken är att underlätta dessa personers kontakter med svenska institutioner och företag. Ändringen börjar gälla den 1 juni 2008. Vidare sa riksdagen nej till motioner om folkbokföring från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen hänvisar till pågående arbete på området och lyfter samtidigt fram det seminarium som hölls i mars 2008, där man tog upp folkbokföringslagens regler om skyddad identitet och de våldsutsattas situation.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2008-04-15 Debatt: 2008-04-23 Beslut: 2008-04-24

Betänkande 2007/08:SkU26 (pdf, 858 kB) Webb-tv debatt om förslag: Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m.

Betänkande 2007/08:SkU28

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att flygbränsle som används för privat bruk ska beskattas. Beslutet är en anpassning till EG-rätten och omfattar både flygbensin, som används i mindre flygplan och helikoptrar, och flygfotogen, som vanligtvis används i större flygplan. Skattefrihet kommer fortfarande att gälla flygbränsle som används för kommersiellt bruk. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2008. För att förhindra att stora obeskattade lager av flygbensin byggs upp införs en särskild lagerskatt på den flygbensin som finns i lager när bestämmelserna träder i kraft.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-04-15 Debatt: 2008-04-23 Beslut: 2008-04-24

Betänkande 2007/08:SkU28 (pdf, 642 kB) Webb-tv debatt om förslag: Beskattning av flygbränsle för privat ändamål

Betänkande 2007/08:SkU30

Människor som hamnat i Kronofogdemyndighetens register på felaktiga grunder ska nu slippa problem. Kronofogdemyndigheten ska i fortsättningen rätta, blockera eller utplåna missvisande uppgifter om den registrerades vilja eller förmåga att betala skulder. Blockerade uppgifter ska sekretessbeläggas och inte kunna användas vid kreditupplysning. Lagändringen, som även gäller uppgifter om juridiska personer och dödsbon, gäller från och med den 1 juni 2008. Allmänna mål om småbelopp hos Kronofogdemyndigheten ska kunna avslutas genom att förrättningskostnaderna jämkas. Ändringen träder i kraft den 1 juni 2008 och ska gälla retroaktivt. Riksdagsbeslutet grundar sig på lagförslag från regeringen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2008-04-15 Debatt: 2008-04-23 Beslut: 2008-04-24

Betänkande 2007/08:SkU30 (pdf, 984 kB) Webb-tv debatt om förslag: Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.

Betänkande 2007/08:SkU23

Från och med den 1 augusti 2008 blir det enklare att betala trängselskatt. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya betalningsregler. Beslutet innebär att bilisterna i fortsättningen ska betala trängselskatten månadsvis. Den skattskyldige kommer att få hem en faktura varje månad där det står hur mycket skatt som ska betalas per bil. Fakturan ska betalas i slutet av påföljande månad. Exempelvis kommer skatten för augusti månads passager att summeras senast den 20 september och skatten ska betalas in senast den 31 oktober. I dag ska bilisterna ha betalat skatten senast 14 dagar efter det att de har passerat en betalstation in eller ut ur Stockholm. Dagens expeditionsavgift på 70 kronor slopas och tilläggsavgiften vid försenad betalning höjs från 200 till 500 konor.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:SkU23 (pdf, 1132 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt

Betänkande 2007/08:SkU24

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra skattereglerna för pensionsförsäkringar. Syftet är att anpassa reglerna till EG-rätten samtidigt som de ska förhindra skatteflykt. Beslutet innebär att det blir möjligt för den som tecknar en försäkring att göra skatteavdrag för pensionspremien oavsett om försäkringen tecknats i Sverige eller i ett annat EES-land. Dessutom kommer flyttstoppet för pensionsförsäkringar att hävas från den 1 maj 2008, och skattekontrollen av pensionsförsäkringar stärkas för att hindra skatteplanering. De nya skattereglerna gäller från den 1 maj 2008. De ska tillämpas retroaktivt på avtal som ingåtts från och med den 2 februari 2007. Riksdagen sa också ja till ett regeringsförslag om skattereduktion för utgifter för hushållstjänster. Beslutet innebär att sista dag för att ansöka flyttas fram, så att man kan lämna sin ansökan samtidigt som sin deklaration. Förslaget kommer att gälla redan för de ansökningar som ska ges in 2008.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:SkU24 (pdf, 5456 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nya skatteregler för pensionsförsäkring samt förlängd ansökningstid för skattereduktion för hushållsarbete

Betänkande 2007/08:SkU25

Riksdagen sa nej till motioner om alkohol och tobak från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Motionerna handlar om alkohol- och tobaksskatt, skatt på alkoläsk, privatinförsel av alkohol, ankomsthandel samt Tullverkets arbete mot illegal införsel av alkohol.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:SkU25 (pdf, 232 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om alkohol och tobak

Betänkande 2007/08:SkU18

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om inkomstskatter. Skälet är i flera fall att utredningar eller Regeringskansliet redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om avdrag för gåvor till ideella organisationer, förenklingar i regelsystemet för avdrag för hushållstjänster, idrottsutövarkonton, alkolås och värderingen av bilförmån, skatte- och avgiftsfrihet vid mindre belopp samt beskattningsfrågor med anknytning till integrationen i Öresundsregionen.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 13
Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-12 Beslut: 2008-03-12

Betänkande 2007/08:SkU18 (pdf, 381 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om inkomstskatter

Betänkande 2007/08:SkU21

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om energiskatter. Skälet är i flera fall att Regeringskansliet eller utredningar redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp eller att regeringen kommer att tillsätta utredningar inom kort. Motionerna handlar till exempel om beskattning av energi, drivmedel, alternativa drivmedel, fordonsskatt, skatt på sjöfart och fritidsbåtar.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 19
Beredning: 2007-05-24 Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-12 Beslut: 2008-03-12

Betänkande 2007/08:SkU21 (pdf, 425 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna motioner om energiskatter m.m.

Betänkande 2007/08:SkU19

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om beskattning av företag och företagsägande, ideella föreningar och stiftelser, kapitalinkomster och fastigheter. Skälet är i fler fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Det gäller skatteincitament för att stärka investeringar i företag, tonnageskatt, fåmansföretagens skatteregler, beskattning av allmännyttig verksamhet och att stärka den ideella sektorn och stimulera forskning.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 10
Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-05

Betänkande 2007/08:SkU19 (pdf, 381 kB)

Betänkande 2007/08:SkU20

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om mervärdesskatt. Bland motionerna finns förslag som gäller skattesatserna på mervärdesskatteområdet. Vidare finns motioner som behandlar reglerna om omvänd skattskyldighet i byggbranschen, om avdragsrätt för företagsbilar samt om fastighetsarbete i egen regi. Reglerna för mervärdesskatt inom den ideella sektorn samt för ferieföretag behandlas också.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-05

Betänkande 2007/08:SkU20 (pdf, 213 kB)

Betänkande 2007/08:SkU22

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om taxering och skattebetalning. Motionerna innehåller förslag om skatte- och avgiftskontrollen, F-skattsedeln, skatteflyktslagen, skattetillägg, kostnader i skattemål samt betalning av avgift till trossamfund.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 5
Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-05

Betänkande 2007/08:SkU22 (pdf, 269 kB)

Betänkande 2007/08:SkU16

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur bestämmelser om kontroll av vissa postförsändelser har tillämpats under 2006. Tullverket får undersöka postförsändelser från andra länder för att kontrollera om dessa innehåller alkohol eller tobaksvaror. Regeringen informerar varje år riksdagen om hur många postförsändelser som öppnats och med vilket resultat. Under 2006 har inga postförsändelser öppnats. Enligt Tullverket beror detta på att kommersiella försändelser med tobak och alkohol främst kommer in i Sverige på annat sätt än som flygpostfrakt. Riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-12-06 Debatt: 2007-12-19 Beslut: 2007-12-19

Betänkande 2007/08:SkU16 (pdf, 92 kB)

Betänkande 2007/08:SkU10

Den statliga fastighetsskatten slopas den 1 januari 2008 och ersätts med en kommunal fastighetsavgift. Fastighetsavgiften för småhus blir 6 000 kronor per år, men högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. För flerbostadshus uppgår avgiften till 1 200 kronor per bostadslägenhet, men högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. Som en del i finansieringen av reformen höjs kapitalvinstskatten vid försäljning av småhus och bostadsrätter från 20 till 22 procent av vinsten. Möjligheten att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten genom ett så kallat uppskov kommer att kvarstå. Uppskovsbeloppet kommer dock att begränsas till 1,6 miljoner kronor. En ränta på 0,5 procent införs på uppskovsbeloppet. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-12-06 Debatt: 2007-12-14 Beslut: 2007-12-17

Betänkande 2007/08:SkU10 (pdf, 9354 kB) Webb-tv debatt om förslag: Reformerad beskattning av bostäder

Betänkande 2007/08:SkU14

Redovisningsperioden för mervärdesskatt, moms, ska förlängas från en till tre månader för mindre företag från och med den 1 januari 2008. Riksdagen har också beslutat om en rad andra ändringar av mervärdesskattereglerna. I huvudsak handlar det om anpassningar till gällande EG-rätt. Bland annat ändras reglerna om momsredovisning vid förskottsbetalning och så kallat a conto inom byggbranschen. Det innebär att momsen ska redovisas löpande vid faktureringen i fortsättningen och inte när bygget är klart. Ändringen börjar gälla från och med den 1 januari 2008. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2007-12-06 Debatt: 2007-12-14 Beslut: 2007-12-17

Betänkande 2007/08:SkU14 (pdf, 8506 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor

Betänkande 2007/08:SkU15

Förmögenhetsskatten avskaffas från och med den 1 januari 2007. Det innebär att den förmögenhetsredovisning som skulle ha gjorts i deklarationen nästa år och som skulle ha baserat sig på en persons förmögenhet den 31 december 2007, inte behöver göras. Bankernas skyldighet att lämna kontrolluppgifter om tillgångar och skulder avskaffas från och med inkomståret 2008. Regeringen ska se över hur förmögenhet i fortsättningen ska påverka socialförsäkringar och studiestöd. Slopad förmögenhetsskatt kostar staten 6,9 miljarder kronor i uteblivna intäkter. Det finansieras delvis med att avdraget för pensionssparande begränsas till 12 000 kronor per år, vilket väntas öka statens skatteinkomster med 1,3 miljarder. Syftet med att avskaffa skatten är att motverka att förmögna personer flyttar sitt kapital utomlands.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2007-12-06 Debatt: 2007-12-14 Beslut: 2007-12-17

Betänkande 2007/08:SkU15 (pdf, 4250 kB) Webb-tv debatt om förslag: Slopad förmögenhetsskatt och begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande

Betänkande 2007/08:SkU17

Riksdagen sa ja till en rad förändringar vad gäller bland annat punktskatter som ingår i beräkningen av 2008 års statsinkomster. Det gäller till exempel höjd koldioxidskatt, höjd energiskatt på diesel, höjt avdrag för resor med egen bil till och från arbetet och tjänsteresor, indexuppräkningen av energi- och koldioxidskattesatserna, sänkt fordonsskatt för dieselpersonbilar, höjd fordonsskatt för lätta lastbilar och lätta bussar, sänkt energiskatt på el i norra Sverige, höjda elproduktionsskatter, höjd skatt på öl och sänkt skatt på vin och andra jästa drycker, höjd tobaksskatt och sänkt lotteriskatt.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2007-11-27 Debatt: 2007-12-14 Beslut: 2007-12-17

Betänkande 2007/08:SkU17 (pdf, 5234 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008
Paginering