Sök (51 träffar)

Betänkande 2007/08:SoU20

Riksdagen sade ja till regeringens förslag som ger vårdgivare en ökad frihet att organisera läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus. Sjukhusen ska på egen hand eller genom avtal med andra aktörer helt eller delvis kunna sköta läkemedelsförsörjningen. Vårdgivaren ska organisera läkemedelsförsörjningen så att den bedrivs rationellt och på ett sådant sätt att behovet av säkra och effektiva läkemedel tryggas. Det ska finnas sjukhusapotek med farmaceutisk kompetens. Lagen börjar gälla den 1 september 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-06-03 Debatt: 2008-06-17 Beslut: 2008-06-18

Betänkande 2007/08:SoU20 (pdf, 261 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sjukhusens läkemedelsförsörjning

Betänkande 2007/08:SoU21

Riksdagen sade ja till att Läkemedelsförmånsnämnden får det nya namnet Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Namnbytet beror på att Läkemedelsförmånsnämnden får uppgifter även på tandvårdsområdet. Namnbytet innebär ändringar i sekretesslagen och lagen om läkemedelsförmåner. Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-06-03 Debatt: 2008-06-17 Beslut: 2008-06-18

Betänkande 2007/08:SoU21 (pdf, 709 kB)

Betänkande 2007/08:SoU14

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med en redogörelse för barnpolitikens inriktning och prioriteringar under de kommande åren. Syftet är att beskriva regeringens barnpolitik och förklara hur regeringen tänker stärka barnkonventionens genomslag i samhället. Regeringens avsikt är att komma tillbaka till riksdagen inom två år med uppföljning av de insatser som aviseras, uppnådda resultat och även att se över behovet av nya åtgärder och vilka områden som bör prioriteras. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 24 Reservationer: 21
Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-05 Beslut: 2008-06-09

Betänkande 2007/08:SoU14 (pdf, 390 kB) Webb-tv debatt om förslag: Barnpolitiken och dess inriktning

Betänkande 2007/08:SoU11

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till en förnyad folkhälsopolitik. Riksdagen tycker som regeringen att en verkligt effektiv folkhälsopolitik ska genomföras med utgångspunkt i den enskilda människans integritet och valfrihet som grund, och bygga på sambandet mellan hälsans villkor och individens förutsättningar. För att nå det övergripande målet för folkhälsoarbetet - att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen - krävs ett långsiktigt och sektorsövergripande arbete inom samtliga sektorer som påverkar folkhälsans utveckling. En samlad målstruktur med följande elva målområden införs: Delaktighet och inflytande i samhället Ekonomiska och sociala förutsättningar Barns och ungas uppväxtvillkor Hälsa i arbetslivet Miljöer och produkter Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Skydd mot smittspridning Sexualitet och reproduktiv hälsa Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Förslagspunkter: 45 Reservationer: 50
Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-04 Beslut: 2008-06-05

Betänkande 2007/08:SoU11 (pdf, 1468 kB) Webb-tv debatt om förslag: En förnyad folkhälsopolitik

Betänkande 2007/08:SoU18

Sverige ska kunna ge hälso- och sjukvård vid insatser utomlands om många svenskar drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof. I dag är det inte tillåtet för landstingen att ge hälso- och sjukvård till svenskar som befinner sig utomlands. Katastrofmedicinska insatser ska nu utgöra en del av de samordnade svenska insatserna utomlands. Ett antal landsting ska vara skyldiga att upprätthålla en beredskap för katastrofmedicinska insatser utomlands. Andra landsting ska få upprätthålla en sådan beredskap. Landstingen ska få ersättning av staten för kostnaderna för katastrofmedicinska insatser. Samma ska gälla för landstingens kostnader för att upprätthålla en beredskap för sådana insatser. Den nya lagen börjar gälla den 1 september 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-04 Beslut: 2008-06-05

Betänkande 2007/08:SoU18 (pdf, 319 kB)

Betänkande 2007/08:SoU16

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i en ny lag, patientdatalagen. Lagen gör det möjligt för olika vårdgivare att på ett enklare sätt få tillgång till varandras elektroniska patientjournaler och för patienter att komma åt sin journal via Internet. Patientdatalagen ska gälla för alla vårdgivare oavsett huvudmannaskap och innehålla regler om sådant som skyldigheten att föra patientjournal, inre sekretess och elektronisk åtkomst i en vårdgivares verksamhet, utlämnande av uppgifter och handlingar genom direktåtkomst eller på annat elektroniskt sätt samt nationella och regionala kvalitetsregister.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 6
Justering: 2008-05-08 Debatt: 2008-05-21 Beslut: 2008-05-21

Betänkande 2007/08:SoU16 (pdf, 5271 kB) Webb-tv debatt om förslag: Patientdatalag m.m.

Betänkande 2007/08:SoU19

Den som har fyllt 20 år ska få importera vin, sprit och starköl från EU för sitt eget eller sin familjs personliga bruk. Det sade riksdagen ja till. Lagändringarna är en följd av bland annat EG-domstolens dom i det så kallade Rosengrenmålet och en anpassning av den svenska lagen till EG-rätten. Det är viktigt att ålderskontroll och indrivning av skatt fungerar väl vid privatinförsel. En annan ändring är att det så kallade varukänneteckensförbudet, som är en del av förbudet mot att göra indirekt reklam för starkare alkoholdrycker än vad som en annons egentligen ger sig ut att göra, tas bort. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 4
Justering: 2008-05-13 Debatt: 2008-05-21 Beslut: 2008-05-21

Betänkande 2007/08:SoU19 (pdf, 691 kB) Webb-tv debatt om förslag: Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning

Betänkande 2007/08:SoU15

Riksdagen sade ja till en ny vårdform kallad öppen psykiatrisk tvångsvård som ska användas i stället för långa permissioner. Öppen psykiatrisk tvångsvård ska vara ett mellansteg för patienter som ännu inte kan skrivas ut från tvångsvård men som inte behöver vara på sjukhus. Den här typen av vård ska även kunna användas inom den rättspsykiatriska vården. Chefsöverläkaren ansöker om vården och en förvaltningsdomstol fattar beslut. Till ansökan ska fogas en så kallad samordnad vårdplan. Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2008.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2008-04-22 Debatt: 2008-05-07 Beslut: 2008-05-08

Betänkande 2007/08:SoU15 (pdf, 7401 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården

Betänkande 2007/08:SoU17

Riksdagen ger regeringen rätt att få sätta igång att omstrukturera Apoteket AB. Detta för att förutsättningarna för en kommande omreglering av apoteksmarknaden ska bli de bästa möjliga. Beslutet innebär att regeringen ska få bilda ett nytt moderbolag som ska äga alla aktier i Apoteket AB. Moderbolaget ska kunna sälja en del av de apotek som Apoteket AB äger till privata köpare. När omregleringen är genomförd ska bolaget läggas ned. Regeringen ska också få bilda ett servicebolag som ska ansvara för nödvändig infrastruktur som alla apotek behöver tillgång till. Det handlar till exempel om register och databaser som Apoteket AB i dag ansvarar för. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2008-04-24 Debatt: 2008-05-08 Beslut: 2008-05-08

Betänkande 2007/08:SoU17 (pdf, 7809 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder

Betänkande 2007/08:SoU12

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler. Reglerna är en anpassning till EU när det gäller att fastställa kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-04-22 Debatt: 2008-05-07 Beslut: 2008-05-07

Betänkande 2007/08:SoU12 (pdf, 1216 kB)

Betänkande 2007/08:SoU13

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om kostnaderna för personlig assistans till personer med funktionshinder. Ändringarna innebär att det ska stå i lagen: att den som får assistansersättning måste använda denna för att köpa personlig assistans från någon som ordnar sådan, till exempel kommunen, eller för att avlöna egna personliga assistenter. att den del av utbetald ersättning som inte har använts för att köpa personlig assistans ska betalas tillbaka till Försäkringskassan. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-04-03 Debatt: 2008-04-10 Beslut: 2008-04-11

Betänkande 2007/08:SoU13 (pdf, 326 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kostnader för personlig assistans

Betänkande 2007/08:SoU9

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett nytt statligt tandvårdsstöd, men med en ändring. Efter kritik från Datainspektionen skärper riksdagen sekretesskyddet för uppgifter till det planerade tandhälsoregistret. Registret ska omfatta alla patienter som är 20 år och äldre och innehålla uppgifter om patienternas tandhälsa. Syftet är att följa upp effekterna av det nya tandvårdsstödet. Riksdagens beslut innebär att registeruppgifterna ska lämnas direkt till Socialstyrelsen, och inte gå via Försäkringskassan som regeringen hade föreslagit. Försäkringskassan ska endast hantera den tekniska insamlingen för Socialstyrelsens räkning. Uppgifterna får därmed ett starkare sekretesskydd. Det nya tandvårdsstödet innebär att ett allmänt tandvårdsbidrag och en tandvårdsersättning införs den 1 juli 2008. Tandvårdsbidraget betalas ut vartannat år till alla personer över 20 år. Tandvårdsersättningen är ett högkostnadsskydd, som ersätter tandvårdskostnader över ett visst belopp. Tandvårdsbidragets storlek och nivåerna för högkostnadsskyddet bestäms av regeringen.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 11
Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-02

Betänkande 2007/08:SoU9 (pdf, 2961 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statligt tandvårdsstöd

Utlåtande 2007/08:SoU10

Socialutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens vitbok om en ny hälsostrategi för EU. Bakgrunden till kommissionens initiativ är att det har kommit till nya utmaningar som kan utgöra allvarliga hot mot hälsan. Det handlar till exempel om den åldrande befolkningen, pandemier och andra allvarliga fysiska och biologiska händelser samt bioterrorism. Dessutom sker stora förändringar som påverkar hälso- och sjukvårdssystemen, delvis beroende av ny teknik. Utskottet anser att det är positivt med samarbete på EU-nivå i olika hälsofrågor. Detta under förutsättning att det sker med beaktande av subsidiaritetsprincipen och att det nationella ansvaret för att ge och organisera hälso- och sjukvårdstjänster respekteras. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Utlåtande 2007/08:SoU10 (pdf, 124 kB)

Betänkande 2007/08:SoU8

Kommuner och landsting blir skyldiga att rapportera när de har sagt ja till åtgärder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men har låtit bli att genomföra åtgärderna inom tre månader. De ska rapportera till länsstyrelsen, kommunens eller landstingens revisorer och fullmäktige. I rapporten ska de ange skälen för dröjsmålet. Kommuner och landsting som låter bli att genomföra åtgärder som de beslutat kan också tvingas betala en sanktionsavgift. Syftet med förslaget är att stärka rättssäkerheten för personer som har fått ja till åtgärder enligt LSS. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008. Den första kvartalsrapporteringen ska omfatta de uppgifter som finns tillgängliga för en kommuns eller ett landstings nämnd den 30 september 2008.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:SoU8 (pdf, 816 kB)

Betänkande 2007/08:SoU7

Den 1 mars 2008 slopas Apotekets ensamrätt på försäljning av receptfria nikotinläkemedel. Syftet är att göra nikotinläkemedlen mer tillgängliga och på så sätt få fler rökare att använda dem som ett sätt att sluta röka. Receptfria nikotinläkemedel ska inte få säljas till personer under 18 år. En företagare som vill sälja receptfria nikotinläkemedel måste anmäla detta till kommunen. Kommunerna ska ansvara för att kontrollera att företagarna följer gällande regler, men det är Läkemedelsverket som ska ansvara för den övergripande tillsynen. Den företagare som säljer nikotinläkemedel är skyldig att utöva så kallad egenkontroll på samma sätt som företag som säljer tobak. Det innebär till exempel att ha bestämmelser och rutiner för hur personalen ska kontrollera köparens ålder och motverka langning.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-12-04 Debatt: 2007-12-19 Beslut: 2007-12-19

Betänkande 2007/08:SoU7 (pdf, 928 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nikotinläkemedel i handeln

Betänkande 2007/08:SoU1

Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag om hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2008. Totalt fördelas cirka 50,8 miljarder kronor. De största anslagen går till bidrag för läkemedelsförmåner, 21 miljarder kronor, och till kostnader för statlig assistansersättning, 16,2 miljarder kronor. Anslaget till tandvårdsförmåner utökas med 2,1 miljarder kronor till 5,3 miljarder. Ökningen ska bekosta en tandvårdsreform för vuxna. Reformen består av dels ett högkostnadsskydd och dels en tandvårdscheck som är tänkt att uppmuntra till regelbundna kontroller. Riksdagen beslutade också om en lagändring som innebär att ungdomar i familjer som får socialbidrag ska kunna arbeta och tjäna upp till en viss gräns utan att det påverkar bidraget.

Förslagspunkter: 39 Reservationer: 25
Justering: 2007-12-04 Debatt: 2007-12-13 Beslut: 2007-12-17

Betänkande 2007/08:SoU1 (pdf, 941 kB)

Betänkande 2007/08:SoU5

Reglerna om skydd och stöd för unga inom den sociala barn- och ungdomsvården ska ändras. Det har riksdagen sagt ja till. Syftet är att stärka barns och ungas ställning och att skapa förutsättningar för en säker och sammanhållen vård av barn och unga. Beslutade ändringar: lagen om vård av unga (LVU) ska innehålla uppgift om hur och vilket slags information som lämnats till den unge och den unges inställning det ska göras en genomförandeplan för barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller familjehem ett barn får inte placeras i ett jourhem eller familjehem om inte förhållandena i hemmet är utredda av en socialnämnd Statens institutionsstyrelse ska få större möjligheter att ta prov för att kontrollera alkohol- eller drogpåverkan hos dem som vårdas i ungdomshem Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2008.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 14
Justering: 2007-11-15 Debatt: 2007-12-03 Beslut: 2007-12-05

Betänkande 2007/08:SoU5 (pdf, 2712 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.

Betänkande 2007/08:SoU6

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ändring i lagen om blodsäkerhet. Personuppgifter om blodmottagarens identitet ska till exempel få registreras i de register som förs på blodcentralerna. Förslaget gäller också ändringar i sekretesslagen, läkemedelslagen och lagen om medicintekniska produkter. Ändringarna beror på att Sverige måste anpassa sig till de regler som gäller inom EU när det gäller spårbarhet och rapportering av allvarliga biverkningar och avvikande händelser. Lagändringarna börja gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-11-13 Debatt: 2007-11-22 Beslut: 2007-11-22

Betänkande 2007/08:SoU6 (pdf, 1223 kB) Webb-tv debatt om förslag: SoU6

Utlåtande 2007/08:SoU3

Socialutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens vitbok om en strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma. Utskottet är positivt till EU-kommissionens initiativ och delar uppfattningen att man måste göra något åt problemen med fetma och övervikt. Men utskottet understryker också att EU inte heller i fortsättningen ska stifta lagar på området utan enbart stödja medlemsländernas arbete. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-11-01 Debatt: 2007-11-14 Beslut: 2007-11-15

Utlåtande 2007/08:SoU3 (pdf, 120 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utlåtande om vitboken En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma

Betänkande 2007/08:SoU4

Abortlagen ändras så att det blir tillåtet för utländska kvinnor att göra abort i Sverige. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. I dag får en abort endast utföras om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt i Sverige, eller om Socialstyrelsen av särskilda skäl lämnar tillstånd till det. I likhet med vad som gäller för övrig hälso- och sjukvård som ges till utländska personer kommer landstingens kostnader för vården att ersättas antingen av kvinnans sjukvårdsförsäkring i hemlandet eller av kvinnan själv, beroende på vilka regler som gäller i det enskilda fallet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Justering: 2007-10-30 Debatt: 2007-11-14 Beslut: 2007-11-15

Betänkande 2007/08:SoU4 (pdf, 364 kB) Webb-tv debatt om förslag: Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter
Paginering