Sök (43 träffar)

Betänkande 2007/08:TU14

Riskutbildningen för körkortsaspiranter utvidgas så att den förutom halkkörning också omfattar riskfaktorer som trötthet, alkohol och andra droger, höga hastigheter och ett i övrigt riskfyllt körsätt. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. Beslutet omfattar även en riskutbildning för blivande motorcyklister. När det gäller nollvisionen har etappmålet inte uppnåtts. Riksdagen är dock positivt till att arbetet med att nå såväl nollvisionen som etappmålet har utvärderats så att det finns ett brett underlag att utgå från för att driva ett fortsatt offensivt trafiksäkerhetsarbete.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 14
Beredning: 2008-05-06 Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-09 Beslut: 2008-06-11

Betänkande 2007/08:TU14 (pdf, 891 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor

Betänkande 2007/08:TU13

Post- och telestyrelsen (PTS) får ytterligare möjligheter att ingripa för att öka konkurrensen på bredbandsmarknaden. PTS ska kunna tvinga en dominerande operatör att skilja den verksamhet som förvaltar, driver och tillhandahåller det så kallade kopparaccessnätet från operatörens övriga verksamhet. Den dominerande operatören, som i dag är Telia Sonera AB, behåller dock äganderätten till kopparaccessnätet. Genom en sådan så kallad funktionell separation ska alla aktörer kunna få tillgång till kopparaccessnätet på lika villkor. PTS kan fatta ett sådant beslut om den dominerande operatören trots andra åtgärder fortfarande har ett omotiverat övertag och övriga operatörer inte har tillräcklig insyn i den dominerande operatörens nätverksamhet. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 11
Beredning: 2008-04-24 Justering: 2008-05-20 Debatt: 2008-06-05 Beslut: 2008-06-05

Betänkande 2007/08:TU13 (pdf, 906 kB) Webb-tv debatt om förslag: Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor

Betänkande 2007/08:TU15

Riksdagen tycker liksom regeringen att en svensk ratificering av Internationella arbetsorganisationens, ILO:s, konvention om identitetshandlingar för sjömän bör vänta tills det finns en plan för ratificering och genomförande. Syftet med konventionen är att dels öka säkerheten till sjöss och i land genom ett säkrare och kontrollerbart nytt identitetsbevis för sjömän, dels underlätta sjömäns möjligheter att komma i land i hamnar där fartyget lastar och lossar. Konventionen ska också underlätta transfer och transit samt resa till och från hemorten på lämpligt sätt mellan arbetsperioder ombord. Riksdagen avslutar ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-05-06 Debatt: 2008-05-21 Beslut: 2008-05-22

Betänkande 2007/08:TU15 (pdf, 108 kB)

Betänkande 2007/08:TU16

Reglerna för transporter som överskrider gränser för längd, bredd eller vikt och som kräver vägtransportledare ändras så att antalet dispenser kan minska. Det sade riksdagen ja till. Syftet är att minska byråkratin både för företag och för Vägverket, som hanterar 20 000 ansökningar om dispenser om året. Istället ska det anges direkt i föreskrifter när och var transporter får ske samt hur långa, breda och tunga dessa transporter får vara. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-05-06 Debatt: 2008-05-21 Beslut: 2008-05-22

Betänkande 2007/08:TU16 (pdf, 280 kB)

Betänkande 2007/08:TU10

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om vägtrafikens miljöanpassning. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Förslagen handlar bland annat om energieffektivisering i transportsektorn, definition av begreppet miljöbil, fordonsutveckling, utfasning av fossila bränslen, satsning på biogas och förbud mot dubbdäck. Riksdagen hänvisar även till en forskningsöversikt om de förnybara drivmedlens roll när det gäller klimatpåverkan som trafikutskottet har låtit göra.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 10
Beredning: 2008-03-25 Justering: 2008-04-17 Debatt: 2008-05-08 Beslut: 2008-05-14

Betänkande 2007/08:TU10 (pdf, 738 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vägtrafikens miljöanpassning

Betänkande 2007/08:TU9

En ny lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik börjar gälla den 14 december 2008. Bakgrunden är ett EU-direktiv som handlar om villkoren för att anlita mobila arbetstagare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik inom järnvägssektorn. Direktivet är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att förmånligare bestämmelser för arbetstagarna är tillåtna nationellt. Den nya lagen ger parterna möjlighet att genom kollektivavtal avvika från lagens bestämmelser så länge de tar hänsyn till direktivets miniminivåer.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Beredning: 2008-04-10 Justering: 2008-04-24 Debatt: 2008-05-14 Beslut: 2008-05-14

Betänkande 2007/08:TU9 (pdf, 1495 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Betänkande 2007/08:TU11

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om järnvägsfrågor. Skälet är bland annat att regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om järnvägspolitik och järnvägsmarknadens utveckling samt frågor om bland annat trafiksäkerhet och utbildning inom järnvägsområdet.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 7
Beredning: 2008-03-13 Justering: 2008-04-08 Debatt: 2008-04-24 Beslut: 2008-05-07

Betänkande 2007/08:TU11 (pdf, 233 kB) Webb-tv debatt om förslag: Järnvägsfrågor

Betänkande 2007/08:TU12

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om post och grundläggande betaltjänster. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 5
Beredning: 2008-03-13 Justering: 2008-04-10 Debatt: 2008-04-24 Beslut: 2008-05-07

Betänkande 2007/08:TU12 (pdf, 234 kB) Webb-tv debatt om förslag: Post och grundläggande betaltjänster

Betänkande 2007/08:TU7

Riksdagen sade nej till motoner från allmänna motionstiden 2007 om kollektivtrafiken och statens trafikupphandling. Skälet är bland annat regeringens arbete med det nationella handlingsprogrammet för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 12
Beredning: 2008-03-04 Justering: 2008-03-25 Debatt: 2008-04-17 Beslut: 2008-04-17

Betänkande 2007/08:TU7 (pdf, 353 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kollektivtrafik och trafikupphandling

Betänkande 2007/08:TU8

Riksdagen sa nej till motioner om sjöfart från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar bland annat om sjöfartens finansiering, frågor om säkerhet och miljö, M/S Estonias förlisning och fritidsbåtar. Flera motioner handlar om att främja sjöfarten på Vänern och Mälaren. Riksdagen tycker att det är viktigt att Väneröverenskommelsen hålls och utvecklas, och ser positivt på Lotsutredningens förslag om en motsvarande överenskommelse för sjöfarten på Mälaren. Riksdagen utgår från att regeringen noggrant följer utvecklingen och återkommer i frågan i den till hösten 2007 aviserade infrastrukturpropositionen.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 8
Beredning: 2008-02-19 Justering: 2008-03-13 Debatt: 2008-04-03 Beslut: 2008-04-03

Betänkande 2007/08:TU8 (pdf, 433 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sjöfart

Betänkande 2007/08:TU4

Det finns system för att ändra fordon så att de drivs med ett alternativt motorbränsle (konverteringssatser) i stället för motorbensin eller dieselbränsle. Dessa system ska kunna typgodkännas när det gäller avgasrening. Riksdagen sade vidare nej till motioner om ekonomiskt stöd till den som efterkonverterar sin bil.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Beredning: 2008-02-12 Justering: 2008-03-04 Debatt: 2008-03-27 Beslut: 2008-04-02

Betänkande 2007/08:TU4 (pdf, 891 kB) Webb-tv debatt om förslag: Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m.

Betänkande 2007/08:TU6

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om väg- och fordonsfrågor. Skälet är främst tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar huvudsakligen om enskild väghållning, vägvisning, vägfärjor, överlaster i yrkestrafiken, taxinäringen, vinterutrustning för tunga fordon, övergivna fordon, cykelfrågor och avgiftssättningen på Öresundsbron.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 7
Beredning: 2008-02-21 Justering: 2008-03-13 Debatt: 2008-03-27 Beslut: 2008-04-02

Betänkande 2007/08:TU6 (pdf, 405 kB) Webb-tv debatt om förslag: Väg- och fordonsfrågor

Utlåtande 2007/08:TU5

Trafikutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok Mot en ny kultur för rörlighet i städer. Grönboken är ett diskussionsmaterial om vad som kan göras åt trafikutvecklingen i Europas städer. Utskottet ser det inte som ändamålsenligt att EU engagerar sig i olika genomförandefrågor för hur stadstrafiken bör utformas i Europas städer. Sådana åtgärder hanteras mer lämpligt inom medlemsstaterna med hänsyn till gällande ansvarsförhållanden och vikten av att trafikbeslut fattas i så decentraliserade former som möjligt. Enligt utskottets mening bör EU i stället söka främja transportfrågor som har en mer tydlig gemenskapsdimension och därigenom vinna ökad effektivitet och slagkraft samt legitimitet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-21 Debatt: 2008-03-12 Beslut: 2008-03-12

Utlåtande 2007/08:TU5 (pdf, 155 kB)

Betänkande 2007/08:TU1

Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag om transportpolitik, IT, elektronisk kommunikation och post för 2008. Totalt fördelas 35 760 miljoner kronor. Den största delen, 31 372 miljoner kronor, går till byggande och underhåll av vägar och järnvägar. I övrigt fördelas pengarna bland annat så här: 986 miljoner kronor går till Rikstrafiken för att finansiera statens upphandling av bland annat interregional persontrafik på järnväg, interregional busstrafik, viss flygtrafik i Norrlands inland och transportstöd för färjetrafiken till Gotland. 380 miljoner kronor går till kostnader för trängselskatten i Stockholm. 280 miljoner kronor ska bland annat finansiera upphandlingen av grundläggande betaltjänster på platser där behovet av tjänsterna inte tillgodoses av marknaden när Svensk Kassaservice har lagts ned. Anslaget till sjöräddning och fritidsbåtändamål utökas med 141 miljoner kronor till 211 miljoner. Det ska kompensera för ökade kostnader för främst användningen av helikopter i sjöräddningen. 145 miljoner kronor går till att trygga funktionshindrade personers behov av bland annat telekommunikationer och posttjänster. Ett nytt anslag på 75 miljoner kronor ska främja att IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet förläggs tillsammans med elnät eller annan infrastruktur i samband med att denna byggs ut eller rustas upp.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 2
Beredning: 2007-10-30 Justering: 2007-11-27 Debatt: 2007-12-13 Beslut: 2007-12-17

Betänkande 2007/08:TU1 (pdf, 1319 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Betänkande 2007/08:TU3

En ny lag om kompetens hos yrkesförare börjar gälla den 1 januari 2008. Lagen gäller för tunga godstransporter och persontransporter med buss som förvärvsmässigt sker på vägar i Sverige. Lagen innehåller bestämmelser om grundläggande kompetens och fortbildning för förare. Lagen innehåller även bestämmelser om utbildning. Den grundläggande kompetensen ska förvärvas genom en grundutbildning som avslutas med prov. Kompetensen ska även kunna förvärvas genom en förkortad grundutbildning. För att föraren ska behålla sin kompetens krävs det att han eller hon genomgår återkommande fortbildningar. Den nya lagen om yrkesförarkompetens ska börja tillämpas från den 10 september 2008 för förare som utför persontransporter och från den 10 september 2009 för förare som utför godstransporter. Lagändringarna görs med anledning av EU:s yrkesförardirektiv.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-11-13 Debatt: 2007-11-28 Beslut: 2007-11-28

Betänkande 2007/08:TU3 (pdf, 1766 kB)

Betänkande 2007/08:TU2

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) ska bli effektivare genom minskade handläggningstider och effektivare processer hos de allmänna förvaltningsdomstolarna. Det innebär bland annat att kammarrätten ska vara sista instans för prövning av mål enligt LEK och att sådana mål ska handläggas skyndsamt. Syftet är att minska den osäkerhet som finns på marknaden och därmed förbättra tele- och IT-operatörernas möjligheter att investera och utveckla sin verksamhet. På så vis ska utvecklingen mot ett informationssamhälle för alla påskyndas.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-10-18 Debatt: 2007-10-31 Beslut: 2007-10-31

Betänkande 2007/08:TU2 (pdf, 1096 kB) Webb-tv debatt om förslag: En effektivare lag om elektronisk kommunikation

Betänkande 2004/05:TU13

Riksdagen godkände ett inom EU upprättat förslag till rambeslut om straffrättsliga regler vid föroreningar från fartyg. Rambeslutet syftar till att förstärka det straffrättsliga regelverket för bestraffning av föroreningar orsakade av fartyg. Sammanlänkat med rambeslutet är ett förslag till direktiv om föroreningar orsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2005-05-31 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:TU13 (pdf, 5160 kB)

Betänkande 2004/05:TU12

Flygpersonal får en ny arbetstidslag. De nya bestämmelserna reglerar begränsning av årsarbetstiden och ledighet på stationeringsorten. Den nya lagen ska bidra till att genomföra de återstående delarna av ett EU-direktiv i svensk lag. Lagen börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2005-04-28 Justering: 2005-05-17 Debatt: 2005-05-31 Beslut: 2005-06-01

Betänkande 2004/05:TU12 (pdf, 1016 kB)

Betänkande 2004/05:TU15

En ny lag ska reglera arbetstiden för yrkesförare inom EU. Genom den nya lagen genomförs ett EU-direktiv i svensk lag. EU-direktivet syftar till att bland annat i högre grad harmonisera konkurrensvillkoren, förbättra arbetsförhållandena för dem som är verksamma inom vägtransportsektorn och öka trafiksäkerheten. De nya bestämmelserna innebär att förarnas genomsnittliga veckoarbetstid inte får överstiga 48 timmar under en fyramånadersperiod. Arbetstiden under en vecka får inte överstiga 60 timmar. Om förarna arbetar natt får de inte arbeta mer än tio timmar per dygn och ska ha rätt till tidsbestämda raster. Arbetsgivarna ska registrera arbetstagarnas arbetstid. En arbetsgivare som inte ser till att förarna följer lagen ska kunna dömas till böter eller fängelse. Parterna får i kollektivavtal träffa överenskommelser om vissa avvikelser. Lagen börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2005-05-10 Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-05-31 Beslut: 2005-06-01

Betänkande 2004/05:TU15 (pdf, 1698 kB)

Betänkande 2004/05:TU14

Det ska bli möjligt att samla samtliga föreskrifter om lokal trafikreglering i en central rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) i stället för i olika författningssamlingar. Administrationen av lokala trafikföreskrifter kan därmed bli enklare, modernare och effektivare anser riksdagen som sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2005-04-19 Justering: 2005-05-10 Debatt: 2005-05-25 Beslut: 2005-05-25

Betänkande 2004/05:TU14 (pdf, 262 kB)
Paginering