Sök (36 träffar)

Betänkande 2007/08:UbU16

Riksdagen sade ja till att ändra i skollagen så att målgruppen för den statliga specialskolan vidgas. Ändringarna innebär att specialskolan, utöver de grupper som hittills omfattats, även ska omfatta elever med synskada och ytterligare funktionshinder samt elever med grav språkstörning. Dessa elever ska tas emot i specialskolan om de på grund av sitt funktionshinder eller av andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller särskolan. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-04-24 Debatt: 2008-05-21 Beslut: 2008-05-22

Betänkande 2007/08:UbU16 (pdf, 350 kB) Webb-tv debatt om förslag: Två nya specialskolor – utvidgning av specialskolans målgrupp

Betänkande 2007/08:UbU15

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhetsberättelse för år 2007 och Riksrevisionens styrelses redogörelse angående granskningen av fondens verksamhet under detta år har överlämnats till riksdagen. Riksdagen lade redogörelserna till handlingarna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-04-10 Debatt: 2008-05-21 Beslut: 2008-05-21

Betänkande 2007/08:UbU15 (pdf, 82 kB)

Betänkande 2007/08:UbU14

Det ska bli enklare för forskare från länder utanför EU att forska i Sverige. Genom en ny lag anpassar sig Sverige till EU:s regler om tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte. Det sade riksdagen ja till. Förslaget innebär bland annat att en godkänd forskningshuvudman ingår ett avtal med gästforskaren. Avtalet är en del av gästforskarens ansökan om uppehållstillstånd. Gästforskaren och dennes familjemedlemmar ska likställas med svenska medborgare vid beräkning av försäkringstid för sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning samt i fråga om rätten till studiehjälp. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 4
Justering: 2008-04-24 Debatt: 2008-05-08 Beslut: 2008-05-08

Betänkande 2007/08:UbU14 (pdf, 1094 kB)

Betänkande 2007/08:UbU11

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om grundskolan. Skälet är bland annat det pågående arbetet med en ny skollag. Motionerna handlar övergripande frågor om skolan, fristående skolor, valfrihet, betyg, skolans personal, skolans arbetsmiljö och elevernas hälsa samt undervisning i särskilda ämnen som bl.a. idrott, hem- och konsumentkunskap, sex och samlevnad, kultur och musik och feministiskt självförsvar i skolan.

Förslagspunkter: 74 Reservationer: 76
Justering: 2008-04-03 Debatt: 2008-04-16 Beslut: 2008-04-17

Betänkande 2007/08:UbU11 (pdf, 850 kB) Webb-tv debatt om förslag: Grundskolan

Betänkande 2007/08:UbU12

Etikprövningslagens definition av begreppet forskning ändras för att tydliggöra vilka aktiviteter som ska etikprövas enligt lagen. Dessutom definieras begreppet behandling av personuppgifter. Forskning som innebär behandling av vissa personuppgifter ska i fortsättningen etikprövas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. Även forskning som utförs med en metod som innebär uppenbar risk att skada forskningspersonen ska etikprövas. Personuppgiftslagen ändras för att även andra än myndigheter ska kunna behandla vissa personuppgifter om lagöverträdelser, under förutsättning att behandlingen har godkänts enligt etikprövningslagen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2008.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2008-03-27 Debatt: 2008-04-16 Beslut: 2008-04-17

Betänkande 2007/08:UbU12 (pdf, 432 kB)

Betänkande 2007/08:UbU13

Ansvarsfördelningen mellan myndigheter inom skolväsendet ändras. Vissa uppgifter som hittills har legat på Statens skolverk flyttas över till en ny myndighet, Statens skolinspektion. Vissa uppgifter som Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd i dag utför förs över till en ny myndighet, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2008-04-08 Debatt: 2008-04-17 Beslut: 2008-04-17

Betänkande 2007/08:UbU13 (pdf, 4562 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nya skolmyndigheter

Betänkande 2007/08:UbU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om högskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler, att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen inte ansvarar för frågorna. Motionerna handlar om övergripande högskolefrågor, framtida förstärkningar av vissa lärosäten, tillträdesfrågor, rekrytering till högskolestudier, högskoleutbildningars innehåll, nya högskoleutbildningar, vidareutbildning, validering, studentfrågor och högskolans personal.

Förslagspunkter: 35 Reservationer: 26
Justering: 2008-03-06 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-03

Betänkande 2007/08:UbU9 (pdf, 383 kB) Webb-tv debatt om förslag: Högskolan

Betänkande 2007/08:UbU10

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om vuxenutbildning. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om inriktningen på vuxenutbildningen, eftergymnasial yrkesutbildning, yrkeshögskolor, resurser till vuxenutbildningen, validering och svenska för invandrare (sfi).

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2008-03-13 Debatt: 2008-03-27 Beslut: 2008-04-02

Betänkande 2007/08:UbU10 (pdf, 158 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vuxenutbildning

Betänkande 2007/08:UbU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om gymnasieskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om kvalitetssäkring av lokala kurser i gymnasieskolan av Skolverket, förbättrad kvalitet på gymnasieskolans individuella program, inrättande av en programrådsstruktur på nationell och regional nivå för de gymnasiala yrkesutbildningarna och att yrkesutbildningarna bör ge högskolebehörighet. Andra motioner handlar om återinförande av möjligheten för kommunerna att inrätta lokala styrelser med elevmajoritet på gymnasieskolorna, att fristående gymnasieskolor inte ska ges möjlighet att anordna individuella program, körkortsutbildning i gymnasieskolan samt att skolmåltiderna i gymnasieskolan ska vara kostnadsfria.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 7
Justering: 2008-03-13 Debatt: 2008-03-27 Beslut: 2008-03-27

Betänkande 2007/08:UbU8 (pdf, 226 kB) Webb-tv debatt om förslag: Gymnasieskolan

Betänkande 2007/08:UbU6

Riksdagen säger nej till motioner om studiestöd. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om ett flexiblare studiestödssystem, förbättringar av studenternas ekonomiska villkor och avveckling av Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 8
Justering: 2008-02-21 Debatt: 2008-03-06 Beslut: 2008-03-12

Betänkande 2007/08:UbU6 (pdf, 199 kB) Webb-tv debatt om förslag: Studiestöd

Betänkande 2007/08:UbU7

Riksdagen säger nej till motioner om förskolan. Skälet är bland annat att det pågår arbete med en ny skollag. Motionerna handlar till exempel om barnomsorg på obekväm arbetstid och kvalitetsaspekter på förskolan.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 15
Justering: 2008-02-21 Debatt: 2008-03-06 Beslut: 2008-03-12

Betänkande 2007/08:UbU7 (pdf, 228 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förskolan

Betänkande 2007/08:UbU5

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om forskning och forskarutbildning. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om beslut om universitetsstatus och examensrättigheter, kommersialisering av forskningsresultat samt framtida satsningar på forskning vid universitet och högskolor.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 13
Justering: 2008-01-29 Debatt: 2008-02-14 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:UbU5 (pdf, 251 kB)

Betänkande 2007/08:UbU4

Den registerkontroll som i dag ska göras av alla som erbjuds arbete inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg utvidgas till att gälla även vissa andra personer som ska arbeta eller praktisera inom dessa verksamheter. Det kan gälla till exempel lärarstudenter, inhyrd personal eller personer anställda inom andra delar i kommunen. Syftet är att minska riskerna för övergrepp mot barn. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2008.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2008-01-31 Debatt: 2008-02-14 Beslut: 2008-02-14

Betänkande 2007/08:UbU4 (pdf, 391 kB)

Betänkande 2007/08:UbU2

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd för 2008. Anslaget föreslås uppgå till knappt 20,3 miljarder kronor, vilket är 417 miljoner kronor lägre än anslaget för 2007. Anslagsminskningen beror bland annat på att rekryteringsbidraget för vuxenstuderande avvecklas och att stödet vid korttidsstudier reformeras. Dessutom genomförs en satsning på en förbättrad utbildningskvalitet inom högskola och universitet med färre studiestödstagare som följd.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2007-11-22 Debatt: 2007-12-12 Beslut: 2007-12-13

Betänkande 2007/08:UbU2 (pdf, 1418 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 15 Studiestöd

Betänkande 2007/08:UbU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen 2008 om anslag till utbildning och universitetsforskning. Förslagen innebär bland annat följande. Regeringen ska kunna besluta om en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång ska fortsätta att gälla. Cirka 700 miljoner kronor avsätts till fortbildning av lärare. Medlen för forskning och forskarutbildning ökar med 851,5 miljoner kronor. Därutöver ökar medlen för forskning och forskarutbildning inom högskolan med ytterligare 300 miljoner kronor, vilka huvudsakligen ska fördelas på grundval av kvalitetskriterier. Högskolans resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med 240 miljoner kronor till följd av en kvalitetsreform. Samtidigt sker en minskning av grundutbildningsanslagen med 200 miljoner kronor genom att tilldelade takbelopp sänks. Skolverkets anslag ökas med 150 miljoner kronor för utökad utbildningsinspektion.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2007-11-27 Debatt: 2007-12-12 Beslut: 2007-12-12

Betänkande 2007/08:UbU1 (pdf, 1529 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utlåtande 2007/08:UbU3

Utbildningsutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok om forskning. Grönboken ska bidra till diskussion om den fortsatta utvecklingen av europeisk forskning. Utskottet välkomnar grönboken men understryker att vissa viktiga frågor inte behandlas i tillräcklig utsträckning. Bland annat borde grönboken mer uttryckligt ha kommenterat styrningen av europeisk forskning. Även betydelsen av samverkan mellan forskning och näringsliv borde ha framhållits tydligare. Det är också viktigt att forskningsprogram och insatser på EU-nivå regelbundet utvärderas. Med detta avslutade riksdagen ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-10-30 Debatt: 2007-11-15 Beslut: 2007-11-15

Utlåtande 2007/08:UbU3 (pdf, 151 kB)

Betänkande 2004/05:UBU14

Studerande med barn ska kunna få ett särskilt tilläggsbidrag från och med den 1 januari 2006. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en förstärkning av studiestödet. För en period på fyra veckor utbetalas 480 kronor i tilläggsbidrag för första barnet, 304 kronor för andra barnet och därefter 160 kronor per barn. Det betalas ut till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Beslutet omfattar studerande som får studiemedel eller rekryteringsbidrag. Tilläggsbidraget är skattefritt och påverkar inte andra bidrag, som till exempel bostadsbidraget. För att stimulera ett livslångt lärande höjs den övre åldersgränsen för studiemedel (studielån och studiebidrag) och rekryteringsbidrag till 54 år. I dag går den övre gränsen vid 50 år. Även åldersgränsen för rätten att ta fullt studielån höjs - från 41 till 45 år. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2006. Riksdagen beslutade också att utländsk utbildning ska jämställas med motsvarande svensk utbildning när tiden för rätt till studiemedel fastställs.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 31
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-16 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:UBU14 (doc, 3276 kB) Betänkande 2004/05:UBU14 (pdf, 3216 kB)

Betänkande 2004/05:UBU15

Riksdagen godkände regeringens förslag dels att inga nya nationella forskningsanläggningar ska inrättas, dels att regeringen ska få avyttra hela eller delar av aktiekapitalet i det nu statligt helägda Imego AB.

Förslagspunkter: 32 Reservationer: 19
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:UBU15 (doc, 4370 kB) Betänkande 2004/05:UBU15 (pdf, 4807 kB)

Betänkande 2004/05:UBU13

Riksbankens Jubileumsfond har lämnat sin verksamhetsberättelse för 2004 till riksdagen. Riksrevisionens styrelse har lämnat sin granskning av fondens verksamhet under samma år. Riksdagen har vid sin granskning av Jubileumsfondens förvaltning inte funnit behov av något särskilt uttalande.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-28 Debatt: 2005-06-01 Beslut: 2005-06-02

Betänkande 2004/05:UBU13 (doc, 42 kB) Betänkande 2004/05:UBU13 (pdf, 136 kB)

Betänkande 2004/05:UBU12

Riksdagen sade nej till motioner som handlade om bland annat högskolans självständighet, tillträde till högskolan, kårobligatoriet, studenternas rättsäkerhet och gemensam europeisk examensordning(Bolognaprocessen). Riksdagens nej grundar sig på gällande bestämmelser, tidigare ställningstaganden och pågående utredningsarbete. Fem partier (m, fp, kd, c och mp) anser att kårobligatoriet är fel och ville avskaffa detta. Riksdagen sade nej till att avskaffa kårobligatoriet.

Förslagspunkter: 48 Reservationer: 55
Justering: 2005-04-07 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-12

Betänkande 2004/05:UBU12 (doc, 437 kB) Betänkande 2004/05:UBU12 (pdf, 806 kB)
Paginering