Sök (33 träffar)

Betänkande 2007/08:UU5

Regeringen har för riksdagen redovisat sin syn på hur Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling genom den svenska politiken för global utveckling. Bland annat redogörs för sex globala utmaningar som regeringen har identifierat som centrala för att nå målet om en rättvis och hållbar global utveckling. Regeringen har även rapporterat till riksdagen om de resultat som uppnåtts i arbetet sedan den förra skrivelsen presenterades 2006. Riksdagen ställer sig bakom regeringens syn på Sveriges politik för global utveckling. Denna politik ska bidra till att uppnå FN:s millenniemål och innebär en samstämmighet och samverkan mellan politikområden.

Förslagspunkter: 35 Reservationer: 32
Beredning: 2008-05-08 Justering: 2008-05-20 Debatt: 2008-06-16 Beslut: 2008-06-18

Betänkande 2007/08:UU5 (pdf, 929 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sveriges politik för global utveckling

Betänkande 2007/08:UU9

Riksdagen redovisar sin syn på frågor om mänskliga rättigheter, MR, med anledning av en skrivelse från regeringen och ett antal motionsförslag. Riksdagen ställer sig bakom regeringen politik på MR-området. Den vilar på en fast grund av respekt för internationella konventioner och överenskommelser och utgör en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken. Riksdagen delar regeringens uppfattning om vikten av ett resultatinriktat arbete på området. Målet måste vara att de mänskliga rättigheterna efterlevs fullt ut av alla stater. Arbetet för mänskliga rättigheter ska genomsyra alla områden inom utrikespolitiken och sambandet stärkas mellan mänskliga rättigheter, demokrati och utveckling byggd på rättsstatens principer. Mänskliga rättigheter ska ges en mer framträdande roll i arbetet för fred och säkerhet samt inom utvecklingssamarbetet. Även inom FN och EU ska Sverige prioritera arbete för de mänskliga rättigheterna. Riksdagen sade nej till motionsförslagen.

Förslagspunkter: 58 Reservationer: 47
Beredning: 2008-04-17 Justering: 2008-05-20 Debatt: 2008-06-11 Beslut: 2008-06-12

Betänkande 2007/08:UU9 (pdf, 1391 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Betänkande 2007/08:UU4

Regeringen har redovisat för riksdagen sin syn på svensk Afrikapolitik. Den innefattar säkerhetspolitik, biståndspolitik, handelspolitik, miljö och klimat, ekonomisk tillväxt, social utveckling och hälsa. Frågorna hänger samman sinsemellan och är kopplade till demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Riksdagen ställer sig bakom regeringens syn på svensk Afrikapolitik. Enligt riksdagen ligger den väl i linje med Sveriges politik för global utveckling, PGU, liksom med det breda synsätt på utveckling som under de senaste åren fått allt större internationellt genomslag. Utgångspunkterna för Sveriges Afrikapolitik ska vara det nya utvecklingssamarbetet, fattigdomsbekämpningen och PGU som syftar till att uppnå en rättvis och hållbar global utveckling.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 10
Beredning: 2008-04-22 Justering: 2008-05-20 Debatt: 2008-06-09 Beslut: 2008-06-09

Betänkande 2007/08:UU4 (pdf, 425 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sverige och Afrika – en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter

Betänkande 2007/08:UU7

Regeringen har lämnat en redogörelse för Sveriges exportkontrollpolitik 2007 när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Regeringen har också redovisat den faktiska svenska exporten av krigsmateriel under år 2007. Dessutom beskriver regeringen det samarbete som pågår inom EU och i andra internationella forum om frågor om strategisk exportkontroll av både krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 12
Beredning: 2008-04-10 Justering: 2008-04-24 Debatt: 2008-05-14 Beslut: 2008-05-14

Betänkande 2007/08:UU7 (pdf, 339 kB) Webb-tv debatt om förslag: Strategisk exportkontroll 2007

Betänkande 2007/08:UU10

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2007. Regeringens skrivelse täcker hela EU:s verksamhet men utrikesutskottet har särskilt tagit upp följande ämnen: den övergripande utvecklingen inom EU, utvidgningen, översynen av EU:s budget 2008-2009, Lissabonfördraget, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt bilaterala och regionala förbindelser, EU:s kamp mot terrorismen, den gemensamma jordbrukspolitiken, fiskeripolitiken och handelspolitiken, institutionernas verksamhet, förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd samt skrivelsens utformning. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Förslagspunkter: 40 Reservationer: 30
Beredning: 2008-04-03 Justering: 2008-04-24 Debatt: 2008-05-07 Beslut: 2008-05-07

Betänkande 2007/08:UU10 (pdf, 2842 kB) Webb-tv debatt om förslag: Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007

Utlåtande 2007/08:UU11

Utrikesutskottet redovisar för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens årliga politiska strategi för 2009. Utskottet tar upp åtta av de frågor som kommissionen lyfter fram i strategin: Lissabonfördraget, utvidgningen, den europeiska grannskapspolitiken, EU:s budgetöversyn, Lissabonstrategin, folkhälsa, strategin för hållbar utveckling samt förhandlingarna om ett internationellt klimatavtal för perioden efter 2012. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-04-24 Debatt: 2008-05-07 Beslut: 2008-05-07

Utlåtande 2007/08:UU11 (pdf, 182 kB)

Betänkande 2007/08:UU6

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 2007 och inför det svenska ordförandeskapet i ministerkommittén under 2008. Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2007. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 1
Beredning: 2008-04-22 Justering: 2008-04-24 Debatt: 2008-05-07 Beslut: 2008-05-07

Betänkande 2007/08:UU6 (pdf, 166 kB) Webb-tv debatt om förslag: Verksamheten inom Europarådet under 2007

Betänkande 2007/08:UU8

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2007. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2007. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2008-04-17 Debatt: 2008-05-07 Beslut: 2008-05-07

Betänkande 2007/08:UU8 (pdf, 95 kB) Webb-tv debatt om förslag: Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under år 2007

Betänkande 2007/08:UU2

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 27,7 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd. Det svenska biståndet för 2008 ska vara 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI).

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 7
Beredning: 2007-10-23 Justering: 2007-11-22 Debatt: 2007-12-06 Beslut: 2007-12-12

Betänkande 2007/08:UU2 (pdf, 2045 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Betänkande 2007/08:UU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,6 miljarder kronor i anslag till internationell samverkan.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2007-10-30 Debatt: 2007-12-06 Beslut: 2007-12-06

Betänkande 2007/08:UU1 (pdf, 121 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Betänkande 2007/08:UU3

Riksdagen godkände regeringens beslut om sanktioner mot Iran. Sanktionerna innebär förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel med mera från Iran. De innebär också förbud mot att sälja eller tillhandahålla viss materiel och teknik, visst tekniskt eller finansiellt bistånd, vissa förmedlingstjänster och vissa investeringar utan tillstånd när det krävs ett sådant tillstånd enligt EG-förordningarna. De innebär även ett förbud mot att leverera, sälja eller överföra paramilitär utrustning till Iran. De flesta av sanktionerna är tvingande för FN:s medlemsstater. För att genomföra dem i EU har ministerrådet antagit två gemensamma ståndpunkter. Genom riksdagens godkännande kan Sverige tillämpa sanktionerna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-10-25 Debatt: 2007-10-31 Beslut: 2007-10-31

Betänkande 2007/08:UU3 (pdf, 114 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Betänkande 2004/05:UU6

Regeringen har rapporterat till riksdagen om sina aktiviteter på exportkontrollområdet under 2004. Bland annat redovisas svensk krigsmaterielexport och exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 11
Justering: 2005-05-26 Debatt: 2005-06-15 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:UU6 (pdf, 331 kB) Webb-tv debatt om förslag: Strategisk exportkontroll 2004 - Krigsmateriel och produkter med dubblaanvändningsområden

Betänkande 2004/05:UU9

Regeringen har rapporterat till riksdagen om Förenta nationernas (FN) verksamhet 2003 och 2004 med tonvikt på svensk FN-politik och arbetet med att reformera FN. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 15
Beredning: 2005-05-10 Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-15 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:UU9 (doc, 493 kB) Betänkande 2004/05:UU9 (pdf, 813 kB)

Betänkande 2004/05:UU12

Regeringen har redovisat för riksdagen sina bedömningar när det gäller den framtida utformningen av utvecklingssamarbetet med länderna i OSS och på västra Balkan. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2005-05-19 Debatt: 2005-06-14 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:UU12 (pdf, 226 kB)

Betänkande 2004/05:UU13

Riksdagen godkände ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Tilläggsprotokollet syftar till att stärka möjligheterna att förebygga tortyr genom att skapa ett internationellt preventivt besökssystem.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Justering: 2005-05-26 Debatt: 2005-06-02 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:UU13 (pdf, 3701 kB)

Betänkande 2004/05:UU4

Riksrevisionens styrelse har lämnat en redogörelse om Utrikesdepartementet och Sida i utvecklingssamarbetet. Riksrevisionen riktar kritik mot regeringens och Regeringskansliets styrning och uppföljning av utvecklingsbiståndet samt pekar på brister i redovisningen av kostnaderna för att administrera biståndet. Riksdagen konstaterade att regeringen har fattat beslut om att genomföra en rad åtgärder som överensstämmer med de rekommendationer som lämnas i Riksrevisionens styrelses redogörelse. Riksdagen avslutade mot bakgrund av detta ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2005-03-22 Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-02 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:UU4 (pdf, 139 kB)

Betänkande 2004/05:UU11

Regeringen har berättat för riksdagen om sin politik för humanitärt bistånd. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 2
Beredning: 2005-04-12 Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-18 Beslut: 2005-05-18

Betänkande 2004/05:UU11 (doc, 213 kB) Betänkande 2004/05:UU11 (pdf, 401 kB)

Betänkande 2004/05:UU10

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2004. Rapporten tar bland annat upp frågor kring EU:s övergripande utveckling, det ekonomiska och sociala samarbetet och EU:s institutioner. Riksdagen godkände skrivelsen och avslutade ärendet utan att göra någonting mer.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 7
Beredning: 2005-04-07 Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:UU10 (pdf, 2878 kB)

Betänkande 2004/05:UU7

Riksdagen har behandlat dels en skrivelse om verksamheten i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2004, dels en redogörelse om verksamheten inom OSSE:s parlamentariska församling 2004. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Förslagspunkter: 5
Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:UU7 (pdf, 132 kB)

Betänkande 2004/05:UU8

Regeringen har redovisat verksamheten i Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04. Riksdagen avslutade ärendet och sade nej till motioner.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 7
Beredning: 2005-03-01 Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:UU8 (pdf, 5018 kB)
Paginering