Sök (60 568 träffar)

Betänkande 2019/20:SkU20

Riksdagen sa nej till cirka 160 förslag från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om skatteskala, grundavdrag och skattereform. Andra områden är hushållsskatteavdrag, personalvårdsförmåner, reseavdrag, bil- och cykelförmån, avgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor, personaloptioner, gåvor till ideell verksamhet och styrelsearvoden.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 35
Justering: 2020-04-23 Debatt: 2020-05-06 Beslut: 2020-05-06

Betänkande 2019/20:SkU20 (pdf, 640 kB) Webb-tv debatt om förslag: Inkomstskatt

Betänkande 2019/20:SkU22

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om nya eller ändrade punktskatter i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att liknande förslag redan behandlats av riksdagen eller att utredningar redan pågår på området.

Förslagen handlar exempelvis om olika väg- och fordonsskatter, el- och drivmedelsskatter samt skatt på alkohol, tobak, spel och reklam.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 29
Justering: 2020-04-23 Debatt: 2020-05-06 Beslut: 2020-05-06

Betänkande 2019/20:SkU22 (pdf, 675 kB) Webb-tv debatt om förslag: Punktskatt

Betänkande 2019/20:AU11

Riksrevisionen har granskat Arbetsförmedlingens program om stöd till start av näringsverksamhet; vilka effekter det har haft samt hur Arbetsförmedlingen arbetar med programmet. Riksrevisionen lämnar en rad rekommendationer till Arbetsförmedlingen, bland annat om att ge förbättrad information om eget företagande och att göra mer systematiska uppföljningar efter programslut.

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport. Riksdagen delar regeringens uppfattning att granskningen bör vara ett viktigt bidrag till Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning av programmet om stöd till start av näringsverksamhet.

Riksdagen noterar att Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen att ge tydligare information till deltagarna om överskuldsättning. Vidare anser riksdagen att i dessa oroliga tider måste allt fokus för Arbetsförmedlingen vara situationen här och nu och på att göra det möjligt för alla som skrivs in hos myndigheten att få det stöd de behöver. Det är därför inte lämpligt att nu överväga en genomgripande översyn av hela programmet Stöd till start av näringsverksamhet. Riksdagen sa därmed nej till den motion som lämnats med anledning av skrivelsen och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2020-04-23 Debatt: 2020-04-29 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:AU11 (pdf, 174 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet - långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt

Betänkande 2019/20:FiU23

Riksdagen beslutade att ge riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för verksamheten under 2019. Riksbankens direktion gavs ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken under 2019.

Riksdagen fastställde också Riksbankens resultat- och balansräkning för 2019 och godkände riksbanksfullmäktiges förslag till hur Riksbankens vinst för 2019 ska användas. Det innebär att Riksbanken ska leverera 5,3 miljarder kronor till statens budget. Pengarna ska betalas in senast en vecka efter riksdagens beslut.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-04-21 Debatt: 2020-04-29 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:FiU23 (pdf, 409 kB)

Betänkande 2019/20:JuU15

Regeringen har föreslagit ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som ska förbättra skyddet för parter i hyres- och arrendenämnder som lever under hot samt göra att vissa hyrestvister kan avgöras snabbare:

  • Sekretessen för uppgifter om hotade och förföljda personer ska även gälla fastighetsbeteckningar i en hyres- och arrendenämnd eller en domstol om en nämnds beslut överklagas.
  • En parts möjlighet att åberopa omständigheter eller bevis som inte har lagts fram i hyresnämnden begränsas när hovrätten handlägger mål som gäller ändringar av hyresvillkor.
  • Konkursfrihet blir ett behörighetskrav för ledamöter i hyres- och arrendenämnderna.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2020.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-04-16 Debatt: 2020-04-29 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:JuU15 (pdf, 533 kB)

Betänkande 2019/20:JuU29

Riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området våldsbrott och brottsoffer.

  • Rättsväsendet bör se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra utsatta personer. Riksdagen vill att Åklagarmyndigheten får i uppdrag att göra en uppföljning för att se om ytterligare straffskärpningar behöver föreslås.
  • Riksdagen vill att regeringen ska ta fram en nationell plan för barnahusens verksamhet. Syftet är att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn.

Riksdagens ställningstagande kom i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019 om frågor om våldsbrott och brottsoffer. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Förslagspunkter: 43 Reservationer: 31
Justering: 2020-04-23 Debatt: 2020-04-29 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:JuU29 (pdf, 641 kB) Webb-tv debatt om förslag: Våldsbrott och brottsoffer

Betänkande 2019/20:JuU41

Reglerna för brottskadeersättning ska ändras så att inget avdrag ska göras på summan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En person som utsätts för ett brott kan ha rätt till skadestånd från gärningsmannen. I de fall då gärningsmannen inte kan betala skadeståndet kan brottsoffret istället få så kallad brottsskadeersättning, det vill säga att det istället är staten som betalar. Med de nuvarande reglerna görs ibland ett avdrag på 1 500 kronor från den summa brottsoffret får i brottsskadeersättning

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2020.

Riksdagen sa samtidigt nej till åtta förslag i motioner om skadestånd och brottsskadeersättning från allmänna motionstiden 2019.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 4
Justering: 2020-04-16 Debatt: 2020-04-29 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:JuU41 (pdf, 206 kB) Webb-tv debatt om förslag: Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

Betänkande 2019/20:KrU10

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om konstnärlig frihet, språk, nationella minoriteter, litteratur och bibliotek.

Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är bland annat att arbete redan pågår inom de områden förslagen gäller.  

Förslagspunkter: 26 Reservationer: 25
Justering: 2020-04-23 Debatt: 2020-04-29 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:KrU10 (pdf, 452 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kultur för alla

Betänkande 2019/20:KrU11

Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag om public service och film i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om lokala filmarkiv, former för public services verksamhet och lärares kunskaper om media och kommunikation.

Anledningen till att riksdagen sa nej är bland annat att det redan vidtagits åtgärder eller pågår arbete inom de områden som förslagen berör.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 9
Justering: 2020-04-23 Debatt: 2020-04-29 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:KrU11 (pdf, 369 kB) Webb-tv debatt om förslag: Frågor om film och public service

Betänkande 2019/20:KrU8

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019, bland annat med hänvisning till att utredningsarbete pågår och i vissa fall därför att det är frågor som hanteras av andra aktörer.

Motionerna handlar bland annat om civila samhället, idrott, friluftsliv, allmänna samlingslokaler och folkbildning.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 19
Justering: 2020-04-23 Debatt: 2020-04-29 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:KrU8 (pdf, 492 kB) Webb-tv debatt om förslag: Civila samhället inklusive idrott och folkbildning

Betänkande 2019/20:MJU18

Spridningen av det nya coronaviruset har lett till minskad försäljning av vinterbensin, med platsbrist i bensindepåerna som resultat. Regeringen vill därför senarelägga årets övergång till sommarbensin så att bensinleverantörerna får längre tid på sig att byta ut sorterna. Syftet är att hindra bensinbrist i landet i sommar eftersom vinterbensin inte får säljas då. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt nuvarande bestämmelse inleds sommarperioden den 1 maj i södra Sverige och den 16 maj i norra Sverige. Beslutet innebär att periodens början tillfälligt senareläggs till 1 juni. Nuvarande bestämmelser ska sedan återinföras efter årsskiftet.

De nya bestämmelserna börjar gälla 1 maj 2020 respektive 1 januari 2021.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-04-28 Debatt: 2020-04-29 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:MJU18 (pdf, 487 kB)

Betänkande 2019/20:SfU20

Riksdagen sa nej till cirka 210 förslag i motioner om migration och asylpolitik från den allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar exempelvis om svensk migrationspolitik, samarbetet i EU om asyl- och migrationsfrågor, den fria rörligheten för EU-medborgare, asylprocessen, mottagande av asylsökande och om utvisning på grund av brott.

Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckligt väl utformade.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 41
Justering: 2020-04-23 Debatt: 2020-04-29 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:SfU20 (pdf, 769 kB)

Betänkande 2019/20:SfU21

Riksdagen sa nej till 18 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om anhöriginvandring. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår på området eller att gällande regler är tillräckliga.

Motionerna handlar exempelvis om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning och försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2020-04-23 Debatt: 2020-04-29 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:SfU21 (pdf, 197 kB)

Betänkande 2019/20:SfU22

Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om visum för så kallad högkvalificerad arbetskraft, behovsprövning av arbetskraftsin­vandring, villkor för arbetstillstånd, handläggningstider och åtgärder mot missbruk av regler.

 

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 9
Justering: 2020-04-23 Debatt: 2020-04-29 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:SfU22 (pdf, 266 kB)

Betänkande 2019/20:SoU8

Riksdagen sa nej till ett hundratal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om stöd till personer med funktionsnedsättning, framför allt eftersom arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlade bland annat om tillgänglighetsanpassning, LSS och assistansersättning, föräldraansvar, ledsagarservice enligt LSS, habiliteringsersättning och LSS-insatser vid flytt mellan kommuner.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 16
Justering: 2020-04-16 Debatt: 2020-04-29 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:SoU8 (pdf, 497 kB) Webb-tv debatt om förslag: Stöd till personer med funktionsnedsättning

Betänkande 2019/20:UbU14

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 som rör vuxenutbildning. Motionerna handlar bland annat om hur vuxenutbildningen bör organiseras, validering och svenska för invandrare (sfi).

Riksdagen sa nej till motionerna bland annat på grund av de bestämmelser som gäller inom området, att arbete redan pågår och att åtgärder redan är vidtagna.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 12
Justering: 2020-04-02 Debatt: 2020-04-23 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:UbU14 (pdf, 313 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vuxenutbildning

Betänkande 2019/20:UU12

Riksdagen har behandlat en redogörelse för Interparlamentariska unionens (IPU) verksamhet och den svenska delegationens arbete 2019. Under året har IPU bland annat arbetat med frågor om FN:s globala hållbarhetsmål, speciellt hur fri och rättvis handel, investeringar och digitalisering kan främja utvecklingsarbetet.

Andra viktiga teman har varit hälsa, sjukvård och utbildning och hur arbetet med de områdena kan bidra till fred, säkerhet och rättssäkerhet. Även frågor om terrorism och extremism har funnits på dagordningen. Bland annat framgår i redogörelsen att FN bidragit med 2,1 miljoner dollar till IPU för att stödja nationella parlaments insatser mot internationell terrorism och extremism.

Riksdagen välkomnar att den svenska IPU-delegationen genom sitt arbete verkar för demokrati och mänskliga rättigheter, samt stärker parlamentens roll. Därmed lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-04-16 Debatt: 2020-04-23 Beslut: 2020-04-29

Betänkande 2019/20:UU12 (pdf, 118 kB) Webb-tv debatt om förslag: Interparlamentariska unionen (IPU)

Betänkande 2019/20:CU12

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om ideellt skadestånd, fordonsrelaterade skulder och fordonsmålvakter, betalningsplanens längd vid skuldsanering, åtgärder mot överskuldsättning och åtgärder mot otillåtna bosättningar.

Riksdagen sa nej till förslagen bland annat på grund av att utredningar och annat arbete redan pågår. En annan anledning är att några av förslagen tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 10
Justering: 2020-04-16 Debatt: 2020-04-23 Beslut: 2020-04-23

Betänkande 2019/20:CU12 (pdf, 423 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ersättningsrätt och insolvensrätt

Betänkande 2019/20:FiU33

Regeringen har föreslagit ett nytt konto- och värdefackssystem som ska underlätta för nationella finansunderrättelseenheter när de utreder penningtvätt och finansiering av terrorism. Det nya tekniska systemet ska skötas av Skatteverket. Det ska förbättra de svenska myndigheternas tillgång till uppgifter om innehavare av konton och värdefack och uppgifterna ska vara direkt tillgängliga för sökning. Uppgifter om tillgodohavanden och överföringar på konton omfattas inte av systemet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 20 september 2020. Det innebär att ett ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv genomförs i Sverige.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-04-14 Debatt: 2020-04-23 Beslut: 2020-04-23

Betänkande 2019/20:FiU33 (pdf, 494 kB)

Betänkande 2019/20:FiU39

Riksdagen har granskat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet. Riksrevisionen har analyserat om systemet är utformat så att det ger samtliga kommuner ekonomiska möjligheter att ge invånarna en i huvudsak likvärdig service utan större skillnader i skattesatser.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att utjämningssystemet inte ger kommunerna likvärdiga ekonomiska förutsättningar, och myndigheten rekommenderar därför vissa förändringar i systemet.

Regeringens bedömning är att de ändringar i kostnadsutjämningssystemet som trädde i kraft den 1 januari 2020 kommer att bidra till att systemet i större utsträckning än tidigare beaktar strukturella behovs- och kostnadsskillnader och därigenom skapar mer likvärdiga förutsättningar för kommuner. Därför avser regeringen för närvarande inte att vidta några åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer, men anser att det finns ett behov av att med jämna mellanrum se över det kommunalekonomiska systemet och att Riksrevisionens rapport kan vara ett värdefullt underlag vid en sådan översyn.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa också nej till två följdmotioner och två förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2020-04-14 Debatt: 2020-04-23 Beslut: 2020-04-23

Betänkande 2019/20:FiU39 (pdf, 154 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet