Sök (326 träffar)

Betänkande 2004/05:SFU17

Utlänningsnämnden läggs ned den 31 mars 2006 och ersätts av migrationsdomstolar. Riksdagen sade nej till förslaget om att ge amnesti till personer som sökt asyl senast ett år innan domstolsreformen träder i kraft. Enligt riksdagens beslut ska länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö vara migrationsdomstolar och kammarrätten i Stockholm blir Migrationsöverdomstol. En ny utlänningslag, där skyddsgrunderna får en mer framträdande roll, ska ersätta den nuvarande utlänningslagen från 1989. Skyddsbestämmelserna ska i fortsättningen även omfatta personer som på goda grunder fruktar allvarliga övergrepp på grund av svåra motsättningar i hemlandet. Begreppet "humanitära skäl" tas bort och ersätts av begreppet "synnerligen ömmande omständigheter". En person kan få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter och om någon av de övriga grunderna för uppehållstillstånd inte går att använda. För barn behöver inte omständigheterna vara av samma allvar och tyngd som för vuxna när det gäller att få uppehållstillstånd. Riksdagens ställningstagande bygger på ett förslag från socialförsäkringsutskottet. Lagändringarna träder i kraft den 31 mars 2006.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 14
Beredning: 2005-06-16 Justering: 2005-08-22 Debatt: 2005-09-14 Beslut: 2005-09-14

Betänkande 2004/05:SFU17 (pdf, 15158 kB)

Betänkande 2004/05:SFU18

Sverige har ingått avtal med internationella domstolar och tribunaler att vittnen och vid behov deras nära anhöriga ska kunna föras över till Sverige om de behöver skydd. Riksdagen beslutade att om en internationell domstol eller tribunal har begärt att ett vittne och/eller vittnets nära anhöriga ska omplaceras till Sverige ska dessa personer, under vissa förutsättningar, få uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Tillståndet ska gälla så länge det finns behov av omplacering. Efter några år ska permanent uppehållstillstånd beviljas. De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2006.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Justering: 2005-08-22 Debatt: 2005-09-14 Beslut: 2005-09-14

Betänkande 2004/05:SFU18 (pdf, 1332 kB)

Betänkande 2004/05:FIU20

Riksdagen godkände regeringens ekonomiska vårproposition. Av beslutet framgår det att den svenska ekonomin är stark. Inflationen är låg och de offentliga finanserna sunda. En rad arbetsmarknadspolitiska satsningar kommer att genomföras. Arbetsgivare som anställer arbetslösa ska få en skatterabatt som motsvarar 85 procent av lönekostnaden. Taket för lönebidrag kommer att höjas till 15 200 kronor per månad från den 1 juli 2005. Lönebidrag är det bidrag som offentliga arbetsgivare får av staten när de anställer exempelvis arbetshandikappade. Arbetsförmedlingen ska förbättras och företagandet stimuleras. 2006 kommer 1 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) gå till internationellt bistånd. En nationell handlingsplan mot könsdiskriminerande löneskillnader kommer att presenteras 2005. En grön skatteväxling på ytterligare drygt 16 miljarder kronor kommer att genomföras fram till 2010. Olika åtgärder sätts in mot skatte- och bidragsfusket. Satsningar på bland annat medicinsk och teknisk forskning och forskning till stöd för hållbar utveckling kommer att genomföras.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 8
Beredning: 2005-05-12 Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-17 Beslut: 2005-06-18

Betänkande 2004/05:FIU20 (pdf, 864 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (prop. 2004/05:100)

Betänkande 2004/05:MJU15

Miljöprövningen ska bli snabbare och enklare. Riksdagen beslutade om ett enklare förfarande för miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar, anmälningsplikt för mindre vattenverksamheter och ändrade regler för prövningen av täkter och regeringens tillåtlighetsprövning. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2005.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 29
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-17 Beslut: 2005-06-18

Betänkande 2004/05:MJU15 (pdf, 7833 kB) Webb-tv debatt om förslag: En effektivare miljöprövning

Betänkande 2004/05:FIU21

Riksdagen ger regeringen rätt att ingå ekonomiska åtaganden så att reformen med ny instans- och processordningen i utlänningsärenden kan träda i kraft 2006 trots att riksdagen inte kan besluta om reformen förrän i höst. Riksdagen sade också ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2005. Regeringens föreslag till ny instans- och processordning innebär att särskilda migrationsdomstolar ska inrättas. Regeringen behöver därför göra förberedelser i form av nyanställningar och investeringar, vilket innebär ökade kostnader för staten från 2006. Finansutskottet utgår från att kostnaderna kommer att rymmas inom de totala kostnaderna för de nya migrationsdomstolarnas verksamhet, som beräknas uppgå till 900 miljoner kronor per år. Utskottet förutsätter att regeringen redovisar i budgetpropositionen för 2006 vilka anslag som behöver ändras för att reformen ska kunna genomföras fullt ut. Genom tilläggsbudgeten ska totalt 277 miljoner kronor skjutas till årets statsbudget. En rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslås, till exempel utbildningssatsningar, ändrade villkor för anställningsstöd och skärpta regler för finansieringsbidrag vid arbetspraktik och för hur länge arbetssökande får vara i arbetsmarknadspolitiska aktiviteter. Skogsbruket får mer pengar efter stormen i södra Sverige i januari 2005. Extra pengar anslås också för att täcka kostnaderna för hjälp till nödställda svenskar som drabbats av flodvågskatastrofen i Asien. Riksdagen godkände regeringens mål för anslaget Samarbete inom Östersjöregionen, som regeringen redovisat på riksdagens begäran.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 7
Beredning: 2005-05-12 Justering: 2005-05-31 Debatt: 2005-06-16 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:FIU21 (pdf, 9278 kB)

Betänkande 2004/05:FIU28

Regeringen har rapporterat till riksdagen om det ekonomiska utfallet i staten för 2004. Årsredovisningen innehåller resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt statsbudgetens slutliga inkomster och utgifter. Riksrevisionen har granskat årsredovisningen och rapporterat till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-16 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:FIU28 (pdf, 1544 kB)

Betänkande 2004/05:FIU33

Ett kreditinstitut ska från den 1 juli 2005 kunna begära att Finansinspektionen granskar tillförlitligheten i den metod som institutet vill använda för att mäta kreditrisk. Inspektionen ska få ta ut avgifter för granskningen. Bakgrunden är de nya kapitaltäckningsregler för kreditinstitut och värdepappersbolag som troligen införs i svensk lag 2007 till följd av ett EU-direktiv.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-16 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:FIU33 (pdf, 371 kB)

Betänkande 2004/05:JUU19

För att minska de illegala vapnen i Sverige vill riksdagen införa en tillfällig vapenamnesti. Under månaderna juli - september 1993 gällde en vapenamnesti i Sverige. En särskild lag innebar att den person som hade ett skjutvapen utan att vara berättigad till det inte skulle dömas till ansvar för brott enligt den dåvarande vapenlagen om han frivilligt lämnade vapnet till polisen. Nu vill riksdagen införa en ny tillfällig vapenamnesti. Riksdagen uppmanar regeringen att lämna ett sådant förslag som riksdagen kan fatta beslut om.

Förslagspunkter: 30 Reservationer: 28
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-16 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:JUU19 (pdf, 394 kB)

Betänkande 2004/05:JUU29

De allmänna domstolarna ska i mycket större omfattning använda modern teknik. Dessutom ska prövningstillstånd gälla för de flesta tvistemål och i alla domstolsärenden som överklagas från tingsrätten till hovrätten. Tanken med lagändringarna är att få mer rättsäkra, effektiva och funktionella rättegångar i tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen. Lagändringarna gäller tvistemål och domstolsärenden men inte brottmål. Försöksverksamheten med att använda videokonferens blir permanent i domstolarna. Med hjälp av videokonferens kan domstolen till exempel enklare höra en person som befinner sig i en annan del av Sverige eller i ett annat land. Riksdagen delar regeringens uppfattning att tyngdpunkten för rättskipningen i ska ligga i tingsrätterna. Därför införs prövningstillstånd för de flesta tvistemål och domstolsärenden som överklagas från tingsrätten till hovrätten.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 9
Justering: 2005-05-31 Debatt: 2005-06-16 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:JUU29 (pdf, 10615 kB)

Betänkande 2004/05:UBU14

Studerande med barn ska kunna få ett särskilt tilläggsbidrag från och med den 1 januari 2006. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en förstärkning av studiestödet. För en period på fyra veckor utbetalas 480 kronor i tilläggsbidrag för första barnet, 304 kronor för andra barnet och därefter 160 kronor per barn. Det betalas ut till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Beslutet omfattar studerande som får studiemedel eller rekryteringsbidrag. Tilläggsbidraget är skattefritt och påverkar inte andra bidrag, som till exempel bostadsbidraget. För att stimulera ett livslångt lärande höjs den övre åldersgränsen för studiemedel (studielån och studiebidrag) och rekryteringsbidrag till 54 år. I dag går den övre gränsen vid 50 år. Även åldersgränsen för rätten att ta fullt studielån höjs - från 41 till 45 år. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2006. Riksdagen beslutade också att utländsk utbildning ska jämställas med motsvarande svensk utbildning när tiden för rätt till studiemedel fastställs.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 31
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-16 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:UBU14 (doc, 3276 kB)

Betänkande 2004/05:UU6

Regeringen har rapporterat till riksdagen om sina aktiviteter på exportkontrollområdet under 2004. Bland annat redovisas svensk krigsmaterielexport och exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 11
Justering: 2005-05-26 Debatt: 2005-06-15 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:UU6 (pdf, 331 kB) Webb-tv debatt om förslag: Strategisk exportkontroll 2004 - Krigsmateriel och produkter med dubblaanvändningsområden

Betänkande 2004/05:UU9

Regeringen har rapporterat till riksdagen om Förenta nationernas (FN) verksamhet 2003 och 2004 med tonvikt på svensk FN-politik och arbetet med att reformera FN. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 15
Beredning: 2005-05-10 Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-15 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:UU9 (doc, 493 kB)

Betänkande 2004/05:JUU27

Reglerna för svenska pass ändras den 1 oktober 2005, främst för att höja säkerheten i passen. Bland annat ska passen förses med en så kallad biometrisk information. Den som ansöker om pass ska vara skyldig att låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format av hans eller hennes ansikte. Bilden sparas sedan på ett lagringsmedium i passet. Det ska bli svårare för personer som dömts till frihetsberövande påföljder att lämna landet under verkställigheten. Till exempel ska pass som förvaras av en kriminalvårdsanstalt inte annat än i undantagsfall få disponeras av den intagne.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:JUU27 (pdf, 3444 kB)

Betänkande 2004/05:KU16

Reglerna om koncessionsavgift på tv- och radioområdet ändras. Det innebär att skyldigheten att betala koncessionsavgift för det programföretag som har ensamrätten att med analog sändningsteknik sända tv-program med reklam gäller oavsett om tillståndet gäller hela landet eller inte. Bakgrunden är att konkurrenssituationen på tv-marknaden motiverar en fortsatt avgiftsskyldighet. Lagen om TV-avgift ändras så att avgiftsplikt ska gälla även för tv-mottagare som genom sin konstruktion inte kan ta emot markbundna sändningar.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Beredning: 2005-05-26 Justering: 2005-06-07 Debatt: 2005-06-14 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:KU16 (pdf, 466 kB)

Betänkande 2004/05:LU23

Aktiebolagslagen från 1975 ersätts den 1 januari 2006 av en ny aktiebolagslag. Ett antal andra lagar ändras också. Den nya aktiebolagslagen syftar till en språklig och systematisk modernisering av den svenska aktiebolagsrätten. Lagändringarna syftar även till att åstadkomma större flexibilitet för företagen. Den nya aktiebolagslagen innehåller bestämmelser om bland annat bolagsbildning, aktier, bolagets organisation, ökning av aktiekapitalet, värdeöverföring, fusion, delning av bolag, byte av bolagskategori och inlösen av minoritetsaktier.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 19
Beredning: 2005-04-21 Justering: 2005-05-26 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:LU23 (pdf, 34143 kB)

Betänkande 2004/05:NU13

Riksdagen godkände följande mål för turistpolitiken: att Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring som bidrar till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet. Riksdagen godkände också inriktningen av turistpolitiken. Två grundperspektiv, ett näringsfrämjande och ett Sverigefrämjande, är utgångspunkt för inriktningen. Riksdagen godkände vidare att Turistdelegationen avvecklas.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-14 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:NU13 (doc, 285 kB)

Betänkande 2004/05:NU15

Det införs allmänna riktlinjer för myndigheters marknadskontroll av produkter i Sverige. Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma en tydligare styrning av marknadskontrollen. Med marknadskontroll menas stickprovskontroll av produkter efter att dessa släppts på marknaden för att säkerställa att produkterna uppfyller ställda krav. Tullverket ska på begäran och utan föregående sekretessprövning tillhandahålla ett antal marknadskontrollmyndigheter uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor. Den nuvarande bestämmelsens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta ytterligare myndigheter. Lagen om teknisk kontroll ändras för att tydliggöra att Swedac har hand om ackreditering av certifieringsorgan för certifiering av alla typer av ledningssystem.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-14 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:NU15 (pdf, 149 kB)

Betänkande 2004/05:NU16

Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på hur man ska komma till rätta med konkurrensproblemen mellan offentlig och privat sektor. Regeringen bör lämna sina förslag i tid för att riksdagen ska kunna behandla dem under riksmötet 2005/06. Regeringen bör också ta hänsyn till Konkurrensverkets förslag på området. Riksdagen sa även ja till regeringens förslag att genomföra EU:s transparensdirektiv i svensk lag. Direktivets syfte är att underlätta EG-kommissionens granskning av att företag inte får sådana stöd från det allmänna eller andra fördelar av ett medlemsland som strider mot EG:s konkurrensregler för företag och stater. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2005.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 6
Beredning: 2005-05-17 Justering: 2005-05-31 Debatt: 2005-06-14 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:NU16 (doc, 1687 kB)

Betänkande 2004/05:NU17

Konsumenter som missgynnats när ett företag brutit mot konkurrensreglerna ska kunna få skadestånd i större utsträckning än tidigare. I dag är ett företag som överträder konkurrenslagen skyldigt att betala skadestånd endast till ett annat företag eller en avtalspart. För att öka möjligheterna för dem som drabbas att utnyttja sin rätt till skadestånd förlängs preskriptionstiden från fem till tio år. Konkurrensverket ska få rätt att göra undersökningar i bostäder och andra utrymmen som används av styrelseledamöter och anställda i det företag som myndigheten utreder. För detta krävs att den misstänkta överträdelsen är allvarlig och att Stockholms tingrätt har gett sitt godkännande. De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2005.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2005-05-10 Debatt: 2005-06-14 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:NU17 (doc, 179 kB)

Betänkande 2004/05:SKU34

Lagen om trängselskatt ändras när det gäller placeringen och benämningen på vissa betalstationer vid Stockholms infarter.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2005-05-31 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:SKU34 (pdf, 791 kB)