Sök (27 träffar)

Betänkande 2011/12:CU27

Civilutskottet har behandlat regeringens skrivelse om en handlingsplan för Sveriges anpassning till ett EU-direktiv om fler energieffektiva hus, så kallade nära-nollenergibyggnader. I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av hur antalet nära-nollenergibyggnader kan öka i Sverige.

Regeringen anser att kraven på energihushållning måste skärpas i förhållande till de byggregler som gäller i dag. Samtidigt anser regeringen att det i dag saknas tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till hur mycket kraven kan skärpas. För detta krävs flera utvärderingar av lågenergihus, demonstrationer av nya energieffektiva byggnader liksom ekonomiska analyser.

Civilutskottet instämmer i regeringens bedömningar och anser att handlingsplanen utgör ett första steg på vägen till nära-nollenergibyggnader enligt EU:s direktiv. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 4
Beredning: 2012-04-26 Justering: 2012-05-29 Debatt: 2012-06-18 Beslut: 2012-06-19

Betänkande 2011/12:CU27 (pdf, 127 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vägen till nära-nollenergibyggnader

Betänkande 2011/12:CU5

Regeringen har lämnat en skrivelse om insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag. I skrivelsen redovisar regeringen insatser och särskilda satsningar med anledning av ett tillkännagivande från riksdagen från våren 2011 om fiskars vandringsvägar i reglerade vattendrag. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Våren 2006 gjorde riksdagen ett tillkännagivande om att regeringen skulle utreda förutsättningarna för att ändra reglerna så att regleringsföretag kan bli skyldiga att bygga laxtrappor eller andra vandringsvägar för fisk i alla reglerade vattendrag (se 2005/06:BoU11). Riksdagen konstaterade våren 2011 att regeringen ännu inte hade återkommit i frågan. Riksdagen gjorde då ett tillkännagivande om att regeringen omgående borde återkomma till riksdagen och redovisa vilka åtgärder som hittills vidtagits, samt vilka åtgärder som regeringen planerar att vidta, med anledning av tillkännagivandet från våren 2006 (se 2010/11:CU17).

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2012-03-27 Justering: 2012-06-12 Debatt: 2012-06-18 Beslut: 2012-06-19

Betänkande 2011/12:CU5 (pdf, 113 kB) Webb-tv debatt om förslag: Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag

Betänkande 2011/12:CU19

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skynda på den pågående utredningen om förbättrade möjligheter till skuldsanering. Utredningen bör avslutas i så god tid att regeringen hinner utarbeta ett förslag som riksdagen kan ta ställning till före valet 2014.

Våren 2011 gav riksdagen regeringen i uppdrag att omgående återkomma med förslag till en lagändring som innebär att fler svårt skuldsatta låntagare ska kunna få hjälp med skuldsanering. Regeringen har tillsatt en utredning som ska vara klar senast den 1 oktober 2013. Riksdagen tycker att det är angeläget att regeringen så snart som möjligt återkommer med ett lagförslag, och anser att utredningen kan göras på kortare tid än planerat.  Beslutet innebär att riksdagen delvis sa ja till en motion från Socialdemokraterna. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om skuldsanering.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Beredning: 2012-02-02 Justering: 2012-05-22 Debatt: 2012-05-31 Beslut: 2012-06-07

Betänkande 2011/12:CU19 (pdf, 107 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skuldsanering, m.m.

Betänkande 2011/12:CU24

Redare för större fartyg ska vara skyldig att ha en ansvarsförsäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk. Rätten till ersättning för den som lider skada vid en olycka till sjöss kan då i högre utsträckning garanteras. Försäkringsskyldigheten ska gälla för svenska fartyg samt för utländska fartyg som anlöper eller lämnar svensk hamn, tilläggsplats eller ankarplats eller som används för någon annan verksamhet än transport på svenskt sjöterritorium. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2012.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-05-22 Debatt: 2012-05-30 Beslut: 2012-05-30

Betänkande 2011/12:CU24 (pdf, 955 kB)

Betänkande 2011/12:CU26

Från den 1 juli 2012 ska en energideklaration för en bostad eller annan byggnad visas upp för en köpare eller blivande hyresgäst och överlämnas vid försäljning eller uthyrning. Dessutom ska energiprestandan anges vid annonsering om det finns en energideklaration när en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning. Det ska alltid finnas en energideklaration för en byggnad där en total användbar golvarea på över 500 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten. Detta tröskelvärde sänks till 250 kvadratmeter den 1 juli 2015.

Vidare ska en utredning av alternativa energisystem göras för nya byggnader oavsett byggnadens storlek. Ett generellt krav införs också på att besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras. Tillsynen flyttas från kommunerna till berörd myndighet.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2012-05-22 Debatt: 2012-05-30 Beslut: 2012-05-30

Betänkande 2011/12:CU26 (pdf, 671 kB) Webb-tv debatt om förslag: Energideklarationer

Betänkande 2011/12:CU23

Riksdagen godkände 1996 års Haagkonvention. Konventionen handlar om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn och ska stärka skyddet för barn i internationella situationer. Genom konventionen ska man kunna undvika konflikter mellan olika rättssystem om behörighet, tillämplig lag eller erkännande och verkställighet av domar och andra avgöranden. Syftet med konventionen är också att utveckla det internationella samarbetet när det gäller skydd av barn.

Konventionen blir en del av svensk lagstiftning genom en särskild lag. I lagen finns också regler om förutsättningarna för att placera ett barn över nationsgränserna. För att en sådan placering ska få ske måste det bedömas vara bäst för barnet att placeras i det aktuella landet. Det ska vidare inte längre krävas att barnet och barnets föräldrar är svenska medborgare för att en anmälan om gemensam vårdnad ska kunna göras direkt till Skatteverket. Det ska räcka att barnet är folkbokfört här i landet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2012-05-08 Debatt: 2012-05-23 Beslut: 2012-05-24

Betänkande 2011/12:CU23 (pdf, 5294 kB) Webb-tv debatt om förslag: Stärkt skydd för barn i internationella situationer

Betänkande 2011/12:CU25

Riksdagen godkände de lagändringar som krävs då EU tillträder 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet. Syftet med konventionen är att underlätta en effektiv indrivning av familjerättsligt underhåll över gränserna. EU-länderna, utom Danmark, kommer att bli bundna av konventionen genom EU:s tillträde. EU har undertecknat konventionen och förväntas tillträda den under 2013.

Ärvdabalken ändras så att kretsen av personer som är obehöriga att vara testamentsvittnen utvidgas till att omfatta även sambor och vissa ställföreträdare. Ändringen börjar gälla den 1 januari 2013.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-05-08 Debatt: 2012-05-23 Beslut: 2012-05-24

Betänkande 2011/12:CU25 (pdf, 583 kB)

Betänkande 2011/12:CU17

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 om åtgärder för att skydda jordbruksmark, åtgärder mot stranderosion och allmänna vattentjänster. Riksdagen hänvisar till pågående arbete och gällande rätt samt vill avvakta kommande ställningstaganden från regeringen.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2012-04-17 Debatt: 2012-04-26 Beslut: 2012-04-26

Betänkande 2011/12:CU17 (pdf, 94 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hushållningen med mark- och vattenområden

Betänkande 2011/12:CU18

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 om ersättningsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om barnförsäkringar, information vid försäkringsfall, handläggning av trafikskadeärenden, solidariskt skadeståndsansvar och ideellt skadestånd. Riksdagen hänvisar till pågående arbete och tidigare ställningstaganden i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 2
Justering: 2012-04-19 Debatt: 2012-04-26 Beslut: 2012-04-26

Betänkande 2011/12:CU18 (pdf, 119 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ersättningsrätt

Betänkande 2011/12:CU15

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om konsumentpolitik och konsumenträtt. Motionerna handlar bland annat om bluffakturor, obeställd reklam och telefonförsäljning, konsumentkrediter, reklam riktad till barn, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och leksakers säkerhet.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 12
Beredning: 2012-02-23 Justering: 2012-03-29 Debatt: 2012-04-19 Beslut: 2012-04-19

Betänkande 2011/12:CU15 (pdf, 2911 kB) Webb-tv debatt om förslag: Konsumenträtt

Betänkande 2011/12:CU20

Riksdagen beslutade att lagen om tillfällig försäljning ska upphöra. Lagen har syftat till att ta till vara konsumenters intressen i samband med tillfällig försäljning. Detta tillgodoses idag, anser civilutskottet, genom annan mer ändamålsenlig reglering. Lagen upphör vid utgången av september månad.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-11 Beslut: 2012-04-12

Betänkande 2011/12:CU20 (pdf, 39 kB)

Betänkande 2011/12:CU22

Lagen om exploateringssamverkan upphör att gälla vid utgången av juni 2012. Lagen, som endast har tillämpats vid ett fåtal tillfällen sedan dess tillkomst, bedöms inte ha något användningsområde framöver och fyller inte heller i övrigt någon funktion. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-11 Beslut: 2012-04-12

Betänkande 2011/12:CU22 (pdf, 869 kB)

Betänkande 2011/12:CU14

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om plan- och byggfrågor. Orsaken är bland annat att det pågår arbeten och nyligen har genomförts förändringar i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om plan- och bygglovsprocessen och olika byggregler. Det gäller frågor om t.ex. klimatanpassning, energieffektivitet, grönområden, handel, trafik, tillgänglighet, buller, inomhusmiljö och krav på studentbostäder.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 21
Justering: 2012-03-15 Debatt: 2012-03-28 Beslut: 2012-03-29

Betänkande 2011/12:CU14 (pdf, 437 kB) Webb-tv debatt om förslag: Planering och byggande

Betänkande 2011/12:CU16

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som tar upp frågor om familjerätt. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbeten och tidigare ställningstaganden från riksdagens sida. Motionerna handlar om faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoption, olika frågor om vårdnad om barn, olovligt bortförda barn i internationella förhållanden, umgänge med barn, tillsyn av överförmyndare, gode män, barns skuldsättning, en barnbalk, äktenskapsfrågor, ersättning till vigselförrättare, tvångs- och barnäktenskap, namnlagen, vissa arvsrättsfrågor samt registrering av testamenten.

Förslagspunkter: 30 Reservationer: 21
Justering: 2012-03-13 Debatt: 2012-03-21 Beslut: 2012-03-28

Betänkande 2011/12:CU16 (pdf, 372 kB) Webb-tv debatt om förslag: Familjerätt

Betänkande 2011/12:CU12

Socialtjänsten ska kunna besluta att ett barn ska vårdas mot den ena vårdnadstagarens vilja, förutsatt att vården krävs för barnets bästa. De nya reglerna gäller från den 1 maj 2012 för psykiatrisk och psykologisk utredning och behandling, behandling i öppna former samt utseende av en kontaktperson eller familj enligt socialtjänstlagen. Reglerna omfattar också vissa åtgärder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Normalt krävs båda vårdnadstagarnas samtycke för att ett barn ska få vård. Om barnet självt anses kunna samtycka till eller motsätta sig olika behandlingar krävs inget samtycke från vårdnadshavarna.

För närvarande införs ingen möjlighet för domstolar att utse ett juridiskt biträde för barn i mål som rör vårdnad, boende eller umgänge. Riksdagen har tidigare vid två tillfällen gett regeringen i uppdrag att se över frågan. Regeringen anser att frågan behöver övervägas ytterligare och kommer därför att låta utvärdera vårdnadsreformen från 2006.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2012-02-28 Debatt: 2012-03-14 Beslut: 2012-03-14

Betänkande 2011/12:CU12 (pdf, 184 kB) Webb-tv debatt om förslag: Barns möjlighet att få vård

Betänkande 2011/12:CU13

Riksdagen sa nej till motioner om hyresrätt från allmänna motionstiden 2011. En orsak är att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hyressättning, främjande av uthyrning av privatbostäder, kooperativ hyresrätt samt ombildning till bostadsrätt och ägarlägenheter.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 15
Justering: 2012-02-28 Debatt: 2012-03-14 Beslut: 2012-03-14

Betänkande 2011/12:CU13 (pdf, 356 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hyresrätt m.m.

Utlåtande 2011/12:CU21

Riksdagen anser att EU-kommissionens förslag till nya regler om revisorer och revision strider mot subsidiaritetsprincipen. Riksdagen beslutade att skicka ett så kallat motiverat yttrande till EU. Enligt subsidiaritetsprincip, även kallad närhetsprincipen, ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt.

Syftet med EU-kommissionens förslag är att regelverket om revisorer och revision ska utformas på ett sätt som bidrar till den finansiella stabiliteten. De nya reglerna ska stärka revisorernas oberoende, förbättra revisionskvaliteten, göra revisionsmarknaden mer konkurrensutsatt och stärka EU:s inre marknad för revisionstjänster. Frågor om revision av börsnoterade företag och finansiella företag ska brytas ut ur det nuvarande direktivet och i stället regleras i en förordning. Detta innebär att reglerna är direkt bindande för alla EU-länder och att länderna inte kan ha egna lagar på området. EU-kommissionen föreslår också ändringar i EU:s direktiv om revisorer och revision. I fortsättningen ska direktivet delvis komplettera förordningen i fråga om börsnoterade företag och finansiella företag, delvis gälla enbart övriga företag.

Civilutskottet, som har granskat förslaget, är tveksamt till om EU-ländernas nationella lagstiftning på området är ett så stort hinder mot EU:s inre marknad som EU-kommissionen anser. Utskottet ifrågasätter starkt om det finns tillräckliga skäl för att reglera revisionen av börsnoterade företag och finansiella företag i en förordning. Utskottet ifrågasätter också om förslagen verkligen på ett ändamålsenligt sätt bidrar till att uppnå EU-kommissionens syften.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-01-26 Debatt: 2012-02-01 Beslut: 2012-02-01

Utlåtande 2011/12:CU21 (pdf, 58 kB)

Betänkande 2011/12:CU6

Riksdagen sa nej till motioner som tar upp associationsrätt från den allmänna motionstiden 2011. Motionerna handlar bland annat om könsfördelningen i bolagsstyrelser, tvångslikvidation av aktiebolag, lagen om ekonomiska föreningar, regler för socialt företagande och ytterligare lagstiftning om franchising. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete och tidigare ställningstaganden. 

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 5
Justering: 2011-12-08 Debatt: 2012-01-25 Beslut: 2012-02-01

Betänkande 2011/12:CU6 (pdf, 119 kB) Webb-tv debatt om förslag: Associationsrätt

Betänkande 2011/12:CU7

Namnlagen ändras när det gäller rätten att bära namn som förvärvats i ett annat EES-land eller i Schweiz. Vid dubbelt medborgarskap tar lagen i dag inte tillräcklig hänsyn till namnskicket i det andra landet. Lagen ändras därför så att den som genom födelse, ändrat civilstånd eller annat familjerättsligt förhållande har förvärvat ett namn i ett annat EES-land eller i Schweiz ska få förvärva det namnet också i Sverige. Detta under förutsättning att han eller hon vid det utländska förvärvet var medborgare eller hade hemvist i den andra staten eller hade annan särskild anknytning dit.

Vissa regler till skydd för barn ska gälla även vid dessa förvärv. Namn som kan antas väcka anstöt eller leda till obehag eller som annars uppenbarligen inte är lämpliga ska inte godkännas som förnamn. Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2012.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2012-01-19 Debatt: 2012-02-01 Beslut: 2012-02-01

Betänkande 2011/12:CU7 (pdf, 297 kB) Webb-tv debatt om förslag: Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES

Betänkande 2011/12:CU8

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om enklare regler för köp på avbetalning. Enligt dagens bestämmelser ska köparen och säljaren upprätta ett dokument med vissa uppgifter för att säljaren ska kunna ta tillbaka varan om betalningen uteblir. Dokumentet ska vara på papper och skrivas under av båda parterna. Med de nya reglerna ska dokumentet kunna upprättas elektroniskt och signeras av köparen med en elektronisk signatur.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändringar i distans- och hemförsäljningslagen. Ändringarna är en anpassning till EU-regler. De gäller hur avräkningen ska göras mellan en företagare och en konsument när konsumenten ångrar ett distansavtal om en finansiell tjänst.

Lagändringarna börjar att gälla den 1 mars 2012.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2012-01-19 Debatt: 2012-02-01 Beslut: 2012-02-01

Betänkande 2011/12:CU8 (pdf, 467 kB) Webb-tv debatt om förslag: Enklare avbetalningsköp m.m.
Paginering