Sök (25 träffar)

Betänkande 2011/12:SoU21

Äldre människor som har levt tillsammans och sammanbott under lång tid ska kunna fortsätta att göra det även när den ena maken eller sambon behöver bo i ett särskilt boende. Det är i dag inte en självklarhet i landets alla kommuner.

Den nya regeln börjar gälla den 1 november 2012 och innebär en ändring i socialtjänstlagen. Det skrivs in i lagen att det ska ingå i en skälig levnadsnivå för den som beviljas särskilt boende att kunna sammanbo med sin make eller sambo om de har bott ihop varaktigt.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-06-14 Debatt: 2012-09-19 Beslut: 2012-09-19

Betänkande 2011/12:SoU21 (pdf, 170 kB) Webb-tv debatt om förslag: Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Betänkande 2011/12:SoU24

Reglerna för införsel och handel med sprutor och kanyler EU-anpassas. Genom den nya lagen försvinner kravet på tillstånd för införsel och handel med produkterna. I stället införs krav på anmälan för försäljning inom Sverige. Detta innebär att kravet på tillstånd upphävs för personer som använder produkterna i sin yrkesutövning. När det gäller privatinförsel ska den vara tillåten endast om den sker för eget eller för en familjemedlems medicinska bruk eller annat lovligt ändamål. Lagen börjar gälla den 1 november 2012.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2012-08-27 Debatt: 2012-09-19 Beslut: 2012-09-19

Betänkande 2011/12:SoU24 (pdf, 192 kB) Webb-tv debatt om förslag: En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler

Betänkande 2011/12:SoU20

Det blir nya regler för Sveriges vaccinationsprogram. Kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda människor vaccinationer mot vissa smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning bland befolkningen. Det gäller både allmänna vaccinationer och vaccinationer för barn och särskilda riskgrupper. Regeringen bestämmer vilka sjukdomar som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Kommuner och landsting utför och bekostar vaccinationerna som därmed blir kostnadsfria för den enskilde. Vårdgivare ska också upprätthålla ett vaccinationsregister.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2013.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2012-05-31 Debatt: 2012-06-11 Beslut: 2012-06-13

Betänkande 2011/12:SoU20 (pdf, 382 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ny ordning för nationella vaccinationsprogram

Betänkande 2011/12:SoU23

Den som vill ändra juridisk könstillhörighet ska inte längre behöva vara svensk medborgare och ogift. Utländska domar och beslut om ändrad könstillhörighet ska under vissa förutsättningar vara giltiga i Sverige. Lagändringarna ska gälla från den 1 januari 2013.

I dag måste den som vill ändra könstillhörighet vara steriliserad. Det här kravet ska avskaffas, men först efter att regeringen har utrett hur sådan ändring påverkar andra lagar. En utredning pågår som bäst. När den är klar ska regeringen återkomma till riksdagen med förslag till lagändringar så att steriliseringskravet kan avskaffas senast den 1 juli 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2012-05-31 Debatt: 2012-06-11 Beslut: 2012-06-13

Betänkande 2011/12:SoU23 (pdf, 657 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändrad könstillhörighet

Betänkande 2011/12:SoU22

En allmänpraktiserande läkare som har fullgjort sin utbildning i en annan EES-stat än Sverige eller utbildat sig i Schweiz ska kunna erkännas automatiskt som specialist i allmänmedicin i Sverige. I dag kan läkaren ansöka om kompetensbevis som allmänpraktiserande läkare, så kallad Europaläkare. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2012 och är en följd av kritik från EU-kommissionen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2012-05-10 Debatt: 2012-05-23 Beslut: 2012-05-23

Betänkande 2011/12:SoU22 (pdf, 205 kB) Webb-tv debatt om förslag: Specialist i allmänmedicin – en yrkeskvalifikation i allmänpraktik

Betänkande 2011/12:SoU19

En ny lag införs om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hanteringen av mänskliga organ som är avsedda för transplantation. Syftet är att skydda människors hälsa.

Den nya lagen innebär bland annat att det sjukhus som tar tillvara ett organ omedelbart ska anmäla allvarliga avvikande händelser och allvarliga biverkningar som kan påverka organets säkerhet och kvalitet till det sjukhus som ansvarar för att transplantera organet. Detsamma ska gälla även i motsatt riktning. Anmälningsplikten gäller både misstänkta och konstaterade avvikande händelser och biverkningar . Sjukhuset ska också omedelbart göra en anmälan till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ska föra ett digitalt register över verksamheten hos de sjukhus som tar tillvara och transplanterar organ. Syftet med registret är att ge offentlighet åt verksamheten. Registret ska även få användas för tillsyn, i forskning och för att ta fram statistik.

Den nya lagen ska gälla från och med den 27 augusti 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-04-26 Debatt: 2012-05-09 Beslut: 2012-05-09

Betänkande 2011/12:SoU19 (pdf, 266 kB)

Betänkande 2011/12:SoU13

Riksdagen vill att det pågående arbetet med frågan om personlig assistans för personer med funktionsnedsättning ska påskyndas. Riksdagen gjord ett tillkännagivande till regeringen. Det är viktigt, anser riksdagen, att intentionerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, upprätthålls.

Socialutskottet har fått veta att regeringen kommer att ge Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, ett uppdrag som innebär att ett underlag ska tas fram för att kunna bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning, såväl vid nybeviljande som vid tvåårsomprövning av sådana beslut.

Riksdagen anser att ISF ska delredovisa sina slutsatser senast i december 2012. Därefter vill riksdagen att regeringen skyndsamt ska återkomma till utskottet med en bedömning av delredovisningen och eventuella behov av åtgärder för att upprätthålla intentionerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast i oktober 2014. Riksdagen betonar vikten av att handikapporganisationer och andra brukarorganisationer får medverka i uppdragets genomförande genom att får möjlighet att ge sina synpunkter.

Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om funktionshindersfrågor.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 9
Justering: 2012-04-19 Debatt: 2012-05-02 Beslut: 2012-05-03

Betänkande 2011/12:SoU13 (pdf, 286 kB) Webb-tv debatt om förslag: Funktionshindersfrågor

Betänkande 2011/12:SoU14

Riksdagen sa nej till motioner som tar upp olika hälso-, sjukvårds- och tandvårdsfrågor från den allmänna motionstiden 2011. Skälet är främst att det pågår arbete på olika områden. Vissa motioner tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlades därför förenklat. Motioner om assisterad befruktning och surrogatmoderskap behandlas i ett separat betänkande, 2011/12:SoU26.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 16
Justering: 2012-03-13 Debatt: 2012-04-18 Beslut: 2012-04-19

Betänkande 2011/12:SoU14 (pdf, 427 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor

Betänkande 2011/12:SoU15

Det ska bli tillåtet att servera sprit, vin, starköl och annan alkohol till en boende och dennes besökare på särskilda boenden som erbjuder måltidsservice. Med särskilda boenden avses behovsprövade boenden för äldre människor och för funktionshindrade. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juni 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-27 Debatt: 2012-04-18 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:SoU15 (pdf, 468 kB) Webb-tv debatt om förslag: Alkoholservering på särskilda boenden

Betänkande 2011/12:SoU16

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som tar upp olika läkemedelsfrågor, främst med hänvisning till pågående arbete. Några motioner behandlas förenklat eftersom de redan har tagits upp under föregående riksmöte. Riksdagen vill framhålla att det ser positivt på de insatser som görs för att ständigt förbättra läkemedelsanvändningen, inte minst för äldre, till exempel genom den nyligen presenterade nationella läkemedelsstrategin.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 10
Justering: 2012-03-29 Debatt: 2012-04-18 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:SoU16 (pdf, 253 kB) Webb-tv debatt om förslag: Läkemedelsfrågor

Betänkande 2011/12:SoU17

EU:s ändringsdirektiv om säkerhetsövervakning av läkemedel genomförs i svensk lag. Med säkerhetsövervakning menas den övervakning som görs på vetenskapliga grunder för att upptäcka, bedöma, förstå och förebygga läkemedelsbiverkningar. Målet med direktivet är att undanröja skillnader mellan de olika EU-ländernas bestämmelser så att den inre marknaden för läkemedel fungerar smidigt, samtidigt som en hög skyddsnivå för folkhälsan och människors hälsa säkerställs. För att genomföra direktivet kommer läkemedelslagen ändras så att det tydligare framgår att den som fått ett läkemedel godkänt ska ha ett system för säkerhetsövervakning som omfattar information om misstänkta biverkningar. Särskilda bestämmelser om tillsyn och tillståndsprövning av så kallade icke-interventionsstudier av säkerheten ska också införas. Lagändringarna börjar att gälla den 21 juli 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-29 Debatt: 2012-04-18 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:SoU17 (pdf, 789 kB)

Utlåtande 2011/12:SoU18

EU-kommissionens förslag till ändringar i en förordning som reglerar information till allmänheten om receptbelagda läkemedel strider mot subsidiaritetsprincipen. Riksdagen beslutade därför att skicka ett motiverat yttrande till EU.

Reglerna gäller information till allmänheten om läkemedel som godkänts på EU-nivå. Syftet är att skapa en tydlig ram för hur läkemedelsföretag ska förmedla information på ett sätt som främjar att läkemedlen används rationellt. Direktreklam till konsumenterna ska fortfarande vara förbjudet. I förslaget klargör man under vilka omständigheter patientinformation får förekomma, vilka uppgifter patientinformationen ska basera sig på, vilka kommunikationskanaler som får användas och hur informationsspridningen ska övervakas. Huvudregeln är att information från läkemedelsindustrin till allmänheten ska förhandsgranskas av Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Riksdagen konstaterar att förslaget i dess nuvarande form strider mot den svenska tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Även om förslaget har ett EU-mervärde genom att det är av gränsöverskridande karaktär är det alltså alltför omfattande i proportion till de mål man vill uppnå. Det värnar inte om de fungerade konstitutionella system som finns i EU-länderna. Att skapa gemensamma EU-regler på det sätt som föreslås är inte lämpligt och fungerar inte fullt ut, anser riksdagen. Därmed strider förordningsförslaget mot subsidiaritetsprincipen. Enligt den ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-03-29 Beslut: 2012-03-29

Utlåtande 2011/12:SoU18 (pdf, 110 kB)

Betänkande 2011/12:SoU26

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett lagförslag till riksdagen som innebär att ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning. I dag är det bara par, olikkönade respektive samkönade, som har rätt till det. Med assisterad befruktning menas insemination eller IVF (provrörsbefruktning). Riksdagens ställningstagande grundar sig delvis på motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet.

Riksdagen uppmanar också regeringen att förutsättningslöst pröva frågor om surrogatmoderskap. En sådan prövning bör utgå från ett brett perspektiv och inkludera juridiska och etiska frågeställningar, ekonomiska överväganden och hänsyn till internationella förhållanden. Bland annat bör man titta närmare på hur en reglering bör se ut för de barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2012-03-13 Debatt: 2012-03-29 Beslut: 2012-03-29

Betänkande 2011/12:SoU26 (pdf, 122 kB) Webb-tv debatt om förslag: Assisterad befruktning

Betänkande 2011/12:SoU11

Riksdagen gav regeringen ett uppdrag som gäller bemanningen inom äldreomsorgen. Regeringen ska ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda och, om man anser det lämpligt, utfärda föreskrifter om bemanningen på särskilda boenden inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsen arbetar sedan tidigare med ett uppdrag som gäller bemanningen på särskilda boenden för demenssjuka. Socialstyrelsen har i ett yttrande till riksdagen sagt att det ofta finns brister i bemanningen i särskilda boenden även för andra grupper. Riksdagen anser att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att utreda och, om man anser det lämpligt, utfärda föreskrifter om bemanning i särskilda boenden även för andra grupper än demenssjuka. Föreskrifterna bör utgå från den enskildes behov. De ska inte innebära något större nytt åtagande för kommunerna utan säkerställa att kommunerna gör det socialtjänstlagen kräver. Uppdraget bör samordnas med Socialstyrelsens pågående uppdrag om organisering av särskilt boende för personer med demenssjukdom, utan att detta uppdrag försenas. Riksdagen vill att regeringen återkommer med en redovisning och vid behov förslag till åtgärder senast i november 2012.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-02-23 Debatt: 2012-03-01 Beslut: 2012-03-14

Betänkande 2011/12:SoU11 (pdf, 1023 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen

Betänkande 2011/12:SoU12

Riksdagen sa nej till motioner om folkhälsofrågor från allmänna motionstiden 2011. Den främsta orsaken är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om mål och förebyggande arbete inom folkhälsoområdet, antibiotikaresistens, fysisk aktivitet för äldre och förebyggande av självmord. Andra motioner tar upp hbt-personers hälsa, hbt-certifiering av ungdomsmottagningar, ungdomsmottagningarnas öppettider och kompetens samt Umo, Ungdomsmottagningen på nätet.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 9
Justering: 2012-02-16 Debatt: 2012-03-01 Beslut: 2012-03-14

Betänkande 2011/12:SoU12 (pdf, 188 kB) Webb-tv debatt om förslag: Folkhälsofrågor

Betänkande 2011/12:SoU10

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om äldrefrågor. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 20
Justering: 2012-02-14 Debatt: 2012-02-22 Beslut: 2012-02-22

Betänkande 2011/12:SoU10 (pdf, 17435 kB) Webb-tv debatt om förslag: Äldrefrågor

Betänkande 2011/12:SoU8

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om barnfattigdom. Riksdagen anser att det är viktigt att alla får ta del av tillväxt och välfärd. Sverige ska vara ett sammanhållet land med hög grad av jämlikhet mellan medborgarna, och därför bör barnfattigdom bekämpas, menar utskottet. Riksdagen välkomnar regeringens åtgärder inom bland annat socialpolitiken, arbetsmarknadspolitiken, den ekonomiska familjepolitiken och utbildningspolitiken. Åtgärderna bidrar enligt riksdagen till att minska ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2012-02-14 Debatt: 2012-02-22 Beslut: 2012-02-22

Betänkande 2011/12:SoU8 (pdf, 287 kB) Webb-tv debatt om förslag: Barnfattigdom

Betänkande 2011/12:SoU7

Regeringen har redovisat i en skrivelse hur den ser på Riksrevisionens granskningsrapport Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg - samverkan utan verkan? Granskningen gäller statens insatser för att vårdpersonal ska ha tillgång till all relevant patientinformation vid rätt tillfälle.

Riksdagen har gått igenom skrivelsen och välkomnar Riksrevisionens granskning. Riksrevisionen har uppmärksammat vissa brister, bland annat när det gäller vårdpersonals möjlighet att få tillgång till elektronisk patientinformation hos andra vårdgivare.

Myndigheten har lämnat ett antal rekommendationer till regeringen. Riksdagen konstaterar att regeringen redan arbetar med de frågor som Riksrevisionen tar upp, bland annat har strategin Nationell eHälsa tagits fram.

Riksdagen kommer att följa regeringens arbete och avslutade ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2012-01-19 Debatt: 2012-02-01 Beslut: 2012-02-01

Betänkande 2011/12:SoU7 (pdf, 82 kB) Webb-tv debatt om förslag: Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg

Betänkande 2011/12:SoU6

Det finns stora problem med samordningen av stödet till barn och unga med funktionsnedsättning. Det konstaterar socialutskottet efter att ha tagit del av Riksrevisionens granskning. Trots många satsningar har de olika instanser i samhället som ger stöd till barn och unga med funktionsnedsättning fortfarande problem med att samverka. Följden blir att ansvaret för samordningen ligger hos föräldrarna.

Regeringen planerar att göra en djupare analys av hur stödet och regelverket fungerar, där även åtgärder inom samverkan och samordning ska ingå. Utskottet välkomnar detta. Utskottet har fått veta att regeringen planerar att starta en försöksverksamhet med samordnare. Utskottet förutsätter att försöksverksamheten ges hög prioritet och påbörjas under 2012, samt att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning när försöksverksamheten har utvärderats. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-12-13 Debatt: 2012-01-25 Beslut: 2012-01-25

Betänkande 2011/12:SoU6 (pdf, 65 kB) Webb-tv debatt om förslag: Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Betänkande 2011/12:SoU9

Det behövs en översyn för att förbättra tillgången på organ och vävnader för donation. Det finns vissa otydligheter kring regelverket, rutiner och organisationsfrågor. Regeringen har redan inlett ett arbete med att ta fram en plan för det fortsatta arbetet. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma senast innan riksdagens sommaruppehåll 2012 med en redovisning av en plan för vilka åtgärder som krävs i det fortsatta arbetet för att öka tillgången på organ och vävnader för donation.

Riksdagen sa ja till utskottets förslag. Beslutet innebar att man delvis sa ja till ett antal motioner från allmänna motionstiden 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-12-20 Debatt: 2012-01-25 Beslut: 2012-01-25

Betänkande 2011/12:SoU9 (pdf, 81 kB) Webb-tv debatt om förslag: Organdonationsfrågor
Paginering