Sök (18 träffar)

Betänkande 2011/12:UU9

Regeringen har lämnat en redogörelse för samarbetet under 2011 mellan de nordiska ländernas regeringar, i första hand verksamheten i Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse för det parlamentariska samarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Beredning: 2012-04-26 Justering: 2012-05-22 Debatt: 2012-06-14 Beslut: 2012-06-19

Betänkande 2011/12:UU9 (pdf, 110 kB) Webb-tv debatt om förslag: Norden

Betänkande 2011/12:UU17

Regeringen beskriver i en skrivelse arbetet i Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2010 och under 2011. Regeringen tar bland annat upp den förändringsprocess som pågår inom Europarådet. Europadomstolen ska förändras, EU:s anslutning till Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna förberedas och samarbetet mellan ministerkommittén och den parlamentariska församlingen förbättras. Europadomstolens dömande verksamhet och ministerkommitténs övervakning av medlemsländerna är andra områden som redovisas.

Riksdagens delegation vid Europarådets parlamentariska församling, PACE, beskriver i en redogörelse verksamheten i Europarådets parlamentariska församling under 2011. PACE har bland annat debatterat frågor som den arabiska våren, förändringarna inom Europarådet, Europadomstolens arbete för de mänskliga rättigheterna, EU:s anslutning till Europakonventionen samt utvecklingen i Europarådets medlems- och grannländer. PACE antog under året 72 resolutioner, 39 rekommendationer och två yttranden.

Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 12
Beredning: 2012-04-19 Justering: 2012-05-22 Debatt: 2012-06-07 Beslut: 2012-06-13

Betänkande 2011/12:UU17 (pdf, 168 kB) Webb-tv debatt om förslag: Europarådet

Betänkande 2011/12:UU16

Regeringen har lämnat en skrivelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, under andra halvåret 2010 och helåret 2011. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2011. Riksdagen lade redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendena.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2012-04-19 Justering: 2012-05-22 Debatt: 2012-05-30 Beslut: 2012-05-31

Betänkande 2011/12:UU16 (pdf, 48 kB) Webb-tv debatt om förslag: OSSE

Betänkande 2011/12:UU11

Regeringen har lämnat en skrivelse om Sveriges exportkontrollpolitik under 2011 när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Det senare innebär att produkterna kan användas för civila ändamål men också vid framställning av bland annat vapen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 12
Beredning: 2012-04-19 Justering: 2012-05-10 Debatt: 2012-05-23 Beslut: 2012-05-24

Betänkande 2011/12:UU11 (pdf, 184 kB) Webb-tv debatt om förslag: Strategisk exportkontroll

Betänkande 2011/12:UU14

Riksdagen godkände ett nytt värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor. Det nya avtalet ersätter ett värdlandsavtal från 2002.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-05-10 Debatt: 2012-05-23 Beslut: 2012-05-24

Betänkande 2011/12:UU14 (pdf, 67 kB)

Betänkande 2011/12:UU15

Riksdagen godkände ett nytt värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Internationella institutet för demokrati och fria val, International IDEA. Det nya avtalet ersätter ett värdlandsavtal från 1995.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-05-10 Debatt: 2012-05-23 Beslut: 2012-05-24

Betänkande 2011/12:UU15 (pdf, 63 kB)

Betänkande 2011/12:UU10

Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om EU:s verksamhet under 2011. Skrivelsen tar upp EU:s utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt EU:s institutioner. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen samt motioner från allmänna motionstiden 2011 om samarbetet inom EU.

Förslagspunkter: 27 Reservationer: 44
Beredning: 2012-03-29 Justering: 2012-04-26 Debatt: 2012-05-09 Beslut: 2012-05-09

Betänkande 2011/12:UU10 (pdf, 1796 kB) Webb-tv debatt om förslag: Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011

Betänkande 2011/12:UU18

Riksdagen godkände regeringens beslut från den 15 mars 2012 om att tillämpa sanktionslagen i fråga om Libyen. Regeringens beslut innebär att Sverige ska genomföra de sanktioner mot Libyen som FN och EU har antagit. För att regeringens beslut ska träda i kraft krävdes riksdagens godkännande.

Sanktionerna innebär förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel från Libyen. Det ska även vara förbjudet att leverera, sälja eller överföra vapen och annan militär utrustning till Libyen eller att transportera sådan utrustning genom Sverige till Libyen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-04-26 Debatt: 2012-05-09 Beslut: 2012-05-09

Betänkande 2011/12:UU18 (pdf, 37 kB)

Betänkande 2011/12:UU12

Riksdagen sa på utrikesutskottets förslag nej till motioner om internationella klimatfrågor och biologisk mångfald från de allmänna motionstiderna 2010 och 2011.

I sitt beslutsunderlag har utskottet gjort ett antal överväganden inför FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro den 20-22 juni 2012, även kallad Rio+20. Konferensen har två teman, grön ekonomi inom ramen för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling samt det internationella ramverket för hållbar utveckling.

När det gäller det första temat understryker utskottet att mötet bör fokusera på konkreta åtaganden som omfattar samtliga länder, snarare än på ett omfattande slutdokument utan tydliga mål. I fråga om det andra temat betonar utskottet att FN:s sätt att arbeta måste reformeras kontinuerligt och anpassas till förändringar i omvärlden för att organisationen ska kunna behålla sin trovärdighet och fungera som en pådrivande kraft. Det är viktigt att mötet når resultat på detta område. Utskottet välkomnar också regeringens ambition att Riomötet ska besluta om att inleda en process för att lägga fast principerna för utformningen av globala hållbarhetsmål som världen kan enas om senast 2015.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Beredning: 2011-12-15 Justering: 2012-03-29 Debatt: 2012-04-18 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:UU12 (pdf, 93 kB) Webb-tv debatt om förslag: Internationell hållbar utveckling

Betänkande 2011/12:UU8

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om mänskliga rättigheter (MR) i svensk utrikespolitik. Motionerna handlar framför allt om MR-frågor i vissa regioner och länder i världen. Utrikesutskottet framhåller i sitt beslutsunderlag till riksdagen att omsorgen om och försvaret av de mänskliga rättigheterna är en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken.

Utskottet har redovisat sina överväganden med anledning av EU-kommissionens och EU:s utrikestjänsts gemensamma meddelande Mänskliga rättigheter och demokrati i centrum för EU:s yttre åtgärder - Effektivare metoder. Meddelandet innehåller olika förslag på hur EU bättre ska kunna främja mänskliga rättigheter inom utrikespolitiken. Utskottet understryker bland annat att EU överlag bör ta större hänsyn till mänskliga rättigheter, demokrati och god samhällsstyrning vid tilldelningen av externt bistånd till partnerländerna.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 8
Beredning: 2011-12-15 Justering: 2012-03-29 Debatt: 2012-04-18 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:UU8 (pdf, 453 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Betänkande 2011/12:UU7

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Sverige ska tillträda konventionen om klusterammunition. Syftet med konventionen är att förhindra en fortsatt användning av klusterammunition och att komma till rätta med de svåra humanitära problem som klusterammunition fört med sig i länder där sådan ammunition har använts. Spridningen av massförstörelsevapen utgör ett av de största hoten mot internationell fred och säkerhet. Därför måste alla former av massförstörelsevapen avvecklas, anser riksdagen.

Under drygt ett år har utrikesutskottet arbetet med ett särskilt betänkande om nedrustnings- och icke-spridningsfrågor samt konventionella vapen. Utskottet välkomnar förslag och initiativ som stärker arbetet med att förhindra användningen av kemiska och biologiska vapen. Konventionell rustningskontroll i Europa är, enligt utskottet, fortfarande av stor betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Utskottet vill att regeringen fortsätter att visa stort engagemang för dessa frågor, bland annat genom att vid behov uppdatera de avtal som finns och arbeta för att de åtaganden man har ingått genomförs. Utskottet lyfter också fram att små och lätta vapen orsakar fler dödsoffer och mer lidande än andra typer av vapen. Därför är det viktigt att den okontrollerade spridningen av dessa vapen stoppas.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 7
Beredning: 2011-12-15 Justering: 2012-02-23 Debatt: 2012-03-14 Beslut: 2012-03-15

Betänkande 2011/12:UU7 (pdf, 307 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition

Betänkande 2011/12:UU13

Målen och motiven för Sveriges bidrag till internationella militärinsatser ska lyftas fram på ett mer konkret sätt i regeringens propositioner. Det framgår i en skrivelse från regeringen som utrikesutskottet har granskat. Bakgrunden till skrivelsen är Riksrevisionens granskning av de svenska bidragen till internationella insatser för fred och säkerhet i världen.

Utskottet välkomnar att regeringen, i samband med budgetpropositionen för 2012, har vidareutvecklat informationen till riksdagen om de svenska bidragen till internationella insatser. Syftet är att bättre kunna ge en samlad bild av omfattning, lokalisering och kostnader. Utskottet ser positivt på att regeringen vill skärpa kraven på resultatredovisning för de internationella krishanteringsinsatser där Sverige bidrar med civil personal. Utskottet anser att redovisningen av utgifterna för militära insatser är ändamålsenlig. Man delar regeringens bedömning att en allt större efterfrågan på personal till internationella insatser kräver att formerna för deltagandet utvecklas. Utskottet lyfter bland annat fram att utlandstjänstgöring i en internationell insats på ett tydligare sätt bör ses som meriterande för personal på myndigheterna. Såväl regering som utskottet anser att civila och militära insatser ska samverka och förstärka varandra. Samtidigt är det viktigt att biståndsinsatser inte blandas samman med militära insatser. Både regeringen och utskottet poängterar att freds- och säkerhetsfrämjande insatser är omfattande och komplexa. Detta ställer höga krav på flexibiliteten hos de involverade myndigheterna, samtidigt som de flesta myndigheterna har andra huvudsakliga uppgifter än att delta i krishanteringsinsatser.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 3
Beredning: 2011-12-15 Justering: 2012-02-14 Debatt: 2012-02-29 Beslut: 2012-02-29

Betänkande 2011/12:UU13 (pdf, 116 kB) Webb-tv debatt om förslag: Internationella insatser

Utlåtande 2011/12:UU4

Utrikesutskottet har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2012. De initiativen som kommissionen aviserar är till stor del inriktade på hanteringen av den ekonomiska krisen och ekonomisk återhämtning genom Europa 2020-strategin och den inre marknaden.

Utskottet framhåller att det är viktigt att respekten återställs för stabilitets- och tillväxtpakten men betonar att vissa åtgärder inte lämpar sig för harmonisering på EU-nivå. Utskottet hänvisar bland annat till kommissionens förslag om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag som enligt riksdagen strider mot subsidiaritetsprincipen. Riksdagen har också gått emot kommissionens förslag om en skatt på finansiella transaktioner och en ny form av mervärdesbaserad avgift.

Utskottet understryker också vikten av att de akuta insatser som måste göras till följd av den ekonomiska krisen kompletteras med långsiktiga insatser för att öka EU:s konkurrenskraft. En öppnare arbetsmarknad bör bejakas, både inom EU och i förhållande till övriga världen. Samtidigt understryker utskottet att sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken är och ska förbli ett nationellt ansvar.

När det gäller EU:s långtidsbudget menar utskottet att budgeten bör reformeras och moderniseras. Det är särskilt viktigt att restriktivitet ska prägla budgetpolitiken i EU. Storleken på budgeten bör frysas i reala termer.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 4
Beredning: 2011-11-22 Justering: 2012-02-14 Debatt: 2012-02-22 Beslut: 2012-02-22

Utlåtande 2011/12:UU4 (pdf, 249 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kommissionens arbetsprogram för 2012

Betänkande 2011/12:UU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att biståndsramen för 2012 ska vara 35,8 miljarder kronor. Det motsvarar 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI). Utgiftsområdet Internationellt bistånd får drygt 30 miljarder kronor under 2012. Mest pengar går till biståndsverksamhet (27,9 miljarder) och reformsamarbete i Östeuropa (1,3 miljarder). Riksdagen anser i likhet med regeringen att de tre tematiska prioriteringarna för utvecklingssamarbetet under mandatperioden bör kvarstå och preciseras. Prioriteringarna är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat respektive främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utveckling.

Riksdagen behandlade också regeringens skrivelse Biståndets resultat - tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling. Där har regeringen redogjort för resultat från Sveriges internationella utvecklingssamarbete och reformsamarbetet i Östeuropa. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 18
Beredning: 2011-10-25 Justering: 2011-11-29 Debatt: 2011-12-12 Beslut: 2011-12-14

Betänkande 2011/12:UU2 (pdf, 603 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Betänkande 2011/12:UU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 2 miljarder kronor till internationell samverkan för 2012. Mest pengar går till avgifter för internationella organisationer, drygt 1,4 miljarder. Riksdagen gav regeringen rätt att besluta om ramanslag mellan 2013-2017 för samarbete inom Östersjöregionen.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2011-10-05 Justering: 2011-11-22 Debatt: 2011-11-30 Beslut: 2011-11-30

Betänkande 2011/12:UU1 (pdf, 176 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utlåtande 2011/12:UU5

Utrikesutskottet har granskat ett meddelande från EU-kommissionen och dess utrikes- och säkerhetspolitika representant. Meddelandet handlar om en ny inriktning för den europeiska grannskapspolitiken. Syftet med grannskapspolitiken är att utveckla relationerna till de östliga och sydliga grannländerna utanför EU genom olika stöd och samarbeten. EU-kommissionen föreslår nu ökad inriktning på demokrati och mänskliga rättigheter och ett utökat stöd. Förslaget innebär bland annat att tillföra ytterligare 1,24 miljarder euro till grannskapspolitiken till och med 2013. Utrikesutskottet välkomnar förslaget till förändringar för den europeiska grannskapspolitiken. Att bidra till demokratisk utveckling och ekonomisk integration i närområdet är en av EU:s mest centrala utrikespolitiska uppgifter anser utrikesutskottet. Samtidigt måste EU lära av de misstag som begåtts i den hittillsvarande grannskapspolitiken när den nya politiken utformas. Det måste finnas ett tydligt samband mellan ord och överenskommelser och konkret handling. EU och partnerländerna måste enas kring tydliga kriterier för att få stöd och dessa måste följas upp bättre. EU:s agerande måste vara tydligt, förutsägbart och vara förknippat med villkor anser utrikesutskottet. Den nya grannskapspolitiken bör finansieras genom en kostnadseffektiv och återhållsam budgetpolitik. Nya utgifter under 2012 ska finansieras genom omprioriteringar inom befintlig budget. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Beredning: 2011-09-20 Justering: 2011-11-15 Debatt: 2011-11-24 Beslut: 2011-11-24

Utlåtande 2011/12:UU5 (pdf, 157 kB)

Betänkande 2011/12:UU3

Regeringen har lämnat en redogörelse för samarbetet under 2010 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse för det parlamentariska samarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 11
Beredning: 2011-10-05 Justering: 2011-10-18 Debatt: 2011-10-26 Beslut: 2011-10-26

Betänkande 2011/12:UU3 (pdf, 172 kB)

Utlåtande 2011/12:UU6

Utrikesutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok om exportkontroll för produkter med så kallade dubbla användningsområden. Det handlar om högteknologiska produkter inom exempelvis elektronik, kärnkraft och telekommunikation som kan användas för både civila och militära ändamål. EU-länderna genomför exportkontroller av dessa produkter. Kontrollerna är ett instrument för icke-spridning av massförstörelsevapen och mot okontrollerade flöden av konventionella vapen. EU-kommissionen vill med grönboken inleda en diskussion om hur kontrollsystemet fungerar och hur det bör se ut i framtiden. Utrikesutskottet är positivt till att en diskussion inleds och välkomnar förslag som medför en ökad harmonisering mellan medlemsländerna. Utskottet anser också att tillståndsprövningen av export även fortsättningsvis ska utföras av respektive medlemslands licensmyndighet. Detta mot bakgrund av att handel med kontrollerade varor kan påverka nationell utrikes- och säkerhetspolitik. Riksdagen avslutade ärendet och skickade utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-09-20 Justering: 2011-10-18 Debatt: 2011-10-26 Beslut: 2011-10-26

Utlåtande 2011/12:UU6 (pdf, 47 kB)