Sök (156 träffar)

Betänkande 2005/06:UbU15

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om högskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat högskolornas självständighet, fristående högskolor i stiftelseform, den högre utbildningens uppgift och inriktning, social snedrekrytering, jämställdhet, planerings- och styrsystem, treterminssystem, lärarnas pedagogiska skicklighet och distansutbildning. Riksdagen gjorde ett uttalande om att sjukhusfysikerutbildningen bör förlängas från 4,5 år till 5 år. Sjukhusfysikern är sjukvårdens expert på strålning och strålskydd och medverkar vid användningen av joniserande och icke-joniserande strålning. Den snabba tekniska och ämnesmässiga utvecklingen inom yrkesområdet medför högre krav på yrkeskunnande.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 19
Justering: 2006-04-06 Debatt: 2006-04-21 Beslut: 2006-04-26

Betänkande 2005/06:UbU15 (pdf, 376 kB)

Betänkande 2005/06:UbU16

Riksrevisionen har granskat de insatser som staten genomför för att undervisningen i skolan ska bedrivas av lärare med rätt utbildning. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om lärarutbildning och lärare. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat tillgången på vissa lärarkategorier, lärarutbildningens struktur, utbildning i specialpedagogik, karriärmöjligheter och kompetensutveckling för lärare, lärarauktorisation och utbildningsvetenskaplig forskning.

Förslagspunkter: 40 Reservationer: 41
Justering: 2006-04-06 Debatt: 2006-04-21 Beslut: 2006-04-26

Betänkande 2005/06:UbU16 (pdf, 306 kB) Webb-tv debatt om förslag: Lärarutbildning och lärare

Betänkande 2005/06:KrU22

Riksdagen sade nej till tre förslag från Riksrevisionens styrelse om statsbidragen till ungdomsorganisationer. Riksrevisionens styrelse föreslår följande: 1) Att riksdagen ska klargöra innebörden av grundlagens bestämmelser när det gäller möjligheterna att kontrollera organisationernas medlemstal. 2) Att regeringen ska ta initiativ till en utredning av systemet för statsbidrag till ungdomsorganisationer. 3) Att regeringen ska ta initiativ till en översyn av sättet att finansiera statsbidraget till ungdomsorganisationerna. Riksdagen menar att riksdagen endast kan pröva om det vore förenligt med grundlagen att kontrollera statsbidragen till ungdomsorganisationer i fall ett förslag om sådan kontroll läggs fram för riksdagen. Riksdagen tycker inte heller att det finns anledning att se över systemet för utbetalning av statsbidragen till ungdomsorganisationerna. Dagens regler har endast gällt sedan 2004 och dessutom ska de regeländringar som regeringen aviserat och de förändringar som Ungdomsstyrelsen just nu genomför få en chans att börja verka. Slutligen har regeringen meddelat att den snart kommer att tillsätta en utredning av frågan av hur medel från AB Svenska Spel ska fördelas.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 8
Justering: 2006-03-30 Debatt: 2006-04-20 Beslut: 2006-04-20

Betänkande 2005/06:KrU22 (pdf, 364 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Betänkande 2005/06:KrU9

Riksdagen sade nej till motioner om museer och utställningar från främst allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om vården av Sveriges teatermuseums samlingar, krav på att även icke statliga museer ska kunna teckna en statlig utställningsförsäkring och Sjöhistoriska museets lokalisering.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 1
Justering: 2006-03-30 Debatt: 2006-04-20 Beslut: 2006-04-20

Betänkande 2005/06:KrU9 (pdf, 69 kB) Webb-tv debatt om förslag: Museer och utställningar

Betänkande 2005/06:KrU10

Regeringen ska undersöka om bild- och formkonstnärer ska få rätt att förhandla med regeringen om den individuella visningsersättningen på samma sätt som författare. Den individuella visningsersättningen ska kompensera konstnärer för att de inte får betalt när konstverk som de har sålt visas offentligt. Författarna har sedan 1985 rätt att förhandla med regeringen om biblioteksersättningen. Riksdagen menar att det kanske vore rättvisare om konstnärerna fick samma möjlighet. Regeringen ska undersöka vilket behov som kan finnas av att införa en sådan rätt och vilka effekter den kan få. En avgörande förutsättning är att konstnärerna själva är intresserade av att få rätt att förhandla. Riksdagen sade dessutom nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om konstnärsfrågor.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2006-03-23 Debatt: 2006-04-06 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:KrU10 (pdf, 172 kB)

Betänkande 2005/06:KrU11

Riksdagen sade nej till motioner om spel- och lotterifrågor från allmänna motionstiden 2005. Skälet är bland annat att regeringen just nu behandlar Lotteriutredningens nyligen lämnade betänkande Spel i en föränderlig värld. Motionerna handlar bland annat om marknadsföring, registrering av satsade pengar och utbetalade vinster, frivillig avstängning från olika typer av spel, pokerspel och spel över Internet och pyramidspel.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2006-03-16 Debatt: 2006-04-06 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:KrU11 (pdf, 190 kB)

Betänkande 2005/06:KrU20

Riksdagen sade nej till ett antal motioner om museer och utställningar som lämnats in under den allmänna motionstiden 2005. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Riksdagen kommer våren 2006 att behandla mer ingående övriga motioner om museer och utställningar.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-03-23 Debatt: 2006-04-05 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:KrU20 (pdf, 123 kB)

Betänkande 2005/06:KrU23

Riksdagen sade nej till motioner om ungdomsfrågor från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-03-23 Debatt: 2006-04-06 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:KrU23 (pdf, 101 kB)

Betänkande 2005/06:KrU26

Riksdagen sade nej till motioner om arkivfrågor och Statens ljud- och bildarkiv från allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om bevarandet av Riksarkivets historiska material, en nationell strategi för bevarandet av digital information, dokumentation och digitalt bevarande av musik, information till folkrörelser angående arkivens betydelse och digitalisering av analogt material.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 1
Justering: 2006-03-21 Debatt: 2006-04-06 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:KrU26 (pdf, 177 kB)

Betänkande 2005/06:KrU18

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om konstnärsfrågor.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-03-16 Debatt: 2006-03-29 Beslut: 2006-03-30

Betänkande 2005/06:KrU18 (pdf, 106 kB)

Betänkande 2005/06:KrU13

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om kulturmiljövård. Motionerna handlar bland annat om bevarandet av den turkiska konstsamlingen från 1700-talet på Biby fideikommiss, åtgärder för att säkerställa hantverkskunnandet i vårt land, lokaliseringen av Riksantikvarieämbetet till Gotland samt trålfiskets skador på marina fornlämningar.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Justering: 2006-03-09 Debatt: 2006-03-22 Beslut: 2006-03-23

Betänkande 2005/06:KrU13 (pdf, 179 kB)

Betänkande 2005/06:KrU19

Riksdagen sade nej till motionsförslag om spel och lotterier från den allmänna motionstiden 2005. Riksdagen har under mandatperioden avslagit likadana eller snarlika motionsförslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-03-09 Debatt: 2006-03-22 Beslut: 2006-03-23

Betänkande 2005/06:KrU19 (pdf, 119 kB)

Betänkande 2005/06:KrU25

Riksdagen sade nej till nej till motionsförslag om trossamfund som lämnats in under allmänna motionstiden 2002, 2003, 2004 och 2005. Motionerna tog upp jämställdhets-och toleransfrågor, likvärdig behandling av sekulära och religiösa livssynsorganisationer, säkerhetskostnader för judiska församlingar samt frågor om översyn av reglerna för stödet till trossamfund. Utskottet säger nej till en del motioner med hänvisning till att bestämmelserna som reglerar statens stöd till trossamfund ska ses över.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Justering: 2006-02-23 Debatt: 2006-03-22 Beslut: 2006-03-23

Betänkande 2005/06:KrU25 (pdf, 150 kB)

Betänkande 2005/06:UbU19

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om utbildnings- och studentfrågor inom högskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 39 Reservationer: 37
Justering: 2006-03-09 Debatt: 2006-03-23 Beslut: 2006-03-23

Betänkande 2005/06:UbU19 (pdf, 166 kB)

Betänkande 2005/06:UbU10

Riksdagen uttalar ett stöd för behovet av att förbättra studie- och yrkesvägledningen. Det faktum att så stor andel av eleverna hoppar av gymnasieskolan, väljer om och läser vidare på komvux visar att det finns stora skäl att förbättra vägledningen både kvalitativt och kvantitativt, anser riksdagen. Ställningstagandet grundar sig på motioner från Moderaterna och Folkpartiet. Riksdagen sade nej till övriga motionsförslag som togs upp i utbildningsutskottets betänkande. Samtliga motionsförslag handlade om gymnasieskolan. En del av motionerna tog upp frågor om gymnasieskolans demokratiska uppdrag och värdegrund, utvecklingen av gymnasieskolan när det gäller kvalitet och resultat, kursutformningen, elever som har behov av särskilt stöd och särskilda ansvarskontrakt. Andra motioner rörde ämnesområden som behörighet, snedrekrytering, organisationsfrågor, de nationella programmen, avskaffandet av det individuella programmet och införande av lärlingsutbildning. Frågor om kärn- och karaktärsämnen, betygs- och bedömningsfrågor, inrättande av nya examina, elevinflytande, elevhälsa samt ordning och disciplinära åtgärder togs också upp i ett antal motioner.

Förslagspunkter: 48 Reservationer: 44
Justering: 2006-03-07 Debatt: 2006-03-16 Beslut: 2006-03-22

Betänkande 2005/06:UbU10 (pdf, 549 kB)

Betänkande 2005/06:UbU12

Riksdagen sade nej till motioner om förskolan från allmänna motionstiden 2005. Bland annat sade en majoritet av riksdagen nej till en reservation av fem partier (m, fp, kd, c och mp) i utbildningsutskottet. Partierna ville att riksdagen skulle uppmana regeringen att genomföra ett tidigare riksdagsbeslut om mångfald och valfrihet inom barnomsorgen (se 2002/03UbU19 ). Till grund för reservationen låg ett antal motioner.

Förslagspunkter: 41 Reservationer: 46
Justering: 2006-02-23 Debatt: 2006-03-15 Beslut: 2006-03-16

Betänkande 2005/06:UbU12 (pdf, 420 kB)

Betänkande 2005/06:UbU8

Riksdagen vill att folkhögskolorna ska kunna undervisa i svenska för invandrare (sfi). Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att ta fram nya regler som gör det möjligt. Folkhögskolornas form och pedagogik kan vara ett bra alternativ till dagens svenskundervisning för invandrare. Folkhögskolorna har dessutom lång erfarenhet av kurser med invandrare. Riksdagen sade också nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om vuxenutbildning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 35 Reservationer: 32
Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-03-16 Beslut: 2006-03-16

Betänkande 2005/06:UbU8 (pdf, 402 kB)

Betänkande 2005/06:KrU17

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om kulturmiljövård. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-02-23 Debatt: 2006-03-09 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:KrU17 (pdf, 102 kB)

Betänkande 2005/06:KrU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om idrottsfrågor. Motionerna handlar om folkhälsa, breddidrott, näridrottsplatser, tolerans- och etikfrågor, Handslaget, idrottsföreningars ekonomiska förutsättningar, sponsring, sportskytte, OS, internationella idrottsevenemang och idrottsfrågor inom EU.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 10
Justering: 2006-02-07 Debatt: 2006-03-09 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:KrU8 (pdf, 251 kB) Webb-tv debatt om förslag: Idrottsfrågor

Betänkande 2005/06:KrU7

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om övergripande kulturfrågor. Motionerna handlar om utvärdering av några kulturpolitiska mål, betydelsen av Mångkulturåret 2006, översyn av stöden till samisk kultur och till övriga nationella minoriteter, begäran om långsiktighet i statens stöd till kulturlivet, Kulturrådets roll i Sverige och internationellt, nya principer för uppräkning av stöden till regionala kulturinstitutioner, översyn av förhållandet mellan projekt- och verksamhetsstöd, samordning av offentliga medel till kulturområdet, samordning mellan kulturinstitutioner på central, regional och lokal nivå, uppföljning av Barnaktionsgruppens förslag, statens stöd till Immigrationsinstitutet resp. Grekiskt kulturcentrum, markering av Gustav Eriksson Vasas dödsdag, högtidlighållande av Astrid Lindgrens 100-årsdag, ett nytt arkitekturår och riktlinjer för att uttala sifferserier.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 10
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-09 Beslut: 2006-03-09

Betänkande 2005/06:KrU7 (pdf, 304 kB) Webb-tv debatt om förslag: Övergripande kulturfrågor