Sök (15 träffar)

2015/16:SkU26

Regeringen föreslår att regler om bränslebeskattningen ändras. Ändringarna görs för att genomföra EU-regler om att information om de företag som får statligt stöd ska finnas på en webbplats. Förslagen innebär även begränsningar när det gäller att ge statligt stöd till företag som är i svårigheter eller är föremål för återkrav. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2016.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2016-05-19 Debatt: 2016-05-25 Beslut: 2016-05-25

2015/16:SkU26 (pdf, 3222 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

2015/16:SkU29

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 som handlar om beskattning av företagande, kapital och fastigheter. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Beslutet kommer efter att riksdagen den 20 april återförvisat ärendet, som då hette SkU17, för ny behandling i skatteutskottet. Vid den förnyade behandlingen tillkom två nya förslagspunkter om motioner.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 15
Justering: 2016-04-28 Debatt: 2016-05-11 Beslut: 2016-05-12

2015/16:SkU29 (pdf, 472 kB) Webb-tv debatt om förslag: Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling)

2015/16:SkU17

Riksdagen beslutade att återförvisa skatteutskottets betänkande om beskattning av företag, kapital och fastighet. Det betyder att betänkandet skickades tillbaka till utskottet.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 14
Justering: 2016-04-12 Debatt: 2016-04-20 Beslut: 2016-04-21

2015/16:SkU17 (pdf, 472 kB) Webb-tv debatt om förslag: Beskattning av företag, kapital och fastighet

2015/16:SkU19

Riksdagen sa nej till motioner om moms från den allmänna motionstiden 2015. Förslagen handlade bland annat om skattesatser, att se över momssystemet samt att förändra momsreglerna för ideella föreningar.

Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat med hänvisning till att regeringen redan planerar en översyn av momssystemet.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 5
Justering: 2016-03-10 Debatt: 2016-03-17 Beslut: 2016-03-23

2015/16:SkU19 (pdf, 333 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mervärdesskatt

2015/16:SkU18

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 om punktskatter. Riksdagen hänvisar bland annat till tidigare riksdagsbeslut, pågående och avslutade utredningar samt i vissa fall till att frågan redan är aktuell inom Regeringskansliet. Motionerna handlar bland annat om skatt på energi, drivmedel, handelsgödsel, avfall, alkohol och tobak. Motionerna tar även upp frågor som fordonsskatt, trängselskatt, flygskatt, lotteriskatt och reklamskatt.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 15
Justering: 2016-03-01 Debatt: 2016-03-09 Beslut: 2016-03-09

2015/16:SkU18 (pdf, 543 kB) Webb-tv debatt om förslag: Punktskatter

2015/16:SkU20

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015/16 om skatteförfarande och folkbokföring.

Motionerna om skatteförfarande handlade om att göra skatter och avgifter mer synliga för medborgaren och om att arbetsgivare ska lämna kontrolluppgifter varje månad i stället för en gång om året. Andra förslag gällde F-skatt. En motion föreslog att utländska företag verksamma i Sverige ska ha anmälningsplikt hos Skatteverket, något som enbart svenska företag har i dag, en annan ville försvåra för kriminella att få F-skatt. Vidare handlade motionerna om att gymnasieelever som driver företag i utbildningssyfte, Ung Företagsamhet, ska kunna gå över till F-skattsedel, om höjda beloppsgränser vid deklarationsskyldighet, frågan om tyst godkännande av en deklaration samt att införa en möjlighet till frivillig extrainbetalning av skatt.

Motionerna om folkbokföring gällde felaktiga folkbokföringar, falska adressändringar och adressändring vid utlandsflytt, barn som tillbringar lika mycket tid på två adresser, könsneutrala personnummer samt skydd för våldsutsattas personnummer.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 16
Justering: 2016-03-03 Debatt: 2016-03-09 Beslut: 2016-03-09

2015/16:SkU20 (pdf, 640 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skatteförfarande och folkbokföring

2015/16:SkU16

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015/16 om inkomstskatt. Motionerna handlar om skatteskala och grundavdrag, skatteregler för utländska experter (expertskatt), beskattning av fritidsledare och försvarsanställda, personalvårdsförmåner, personaloptioner, avdrag för hälsofrämjande åtgärder och pensionssparande. Även frågor som rör bilförmåner, reseavdrag, bosparande, uthyrning av bostäder, HUS-avdrag och gåvor till ideella ändamål tas upp i motionerna.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 17
Justering: 2016-02-25 Debatt: 2016-03-02 Beslut: 2016-03-02

2015/16:SkU16 (pdf, 594 kB) Webb-tv debatt om förslag: Inkomstskatt

2015/16:SkU21

I dag får Tullverket bara kontrollera misstänkta brev och paket som kommer i den vanliga posthanteringen. Men framöver ska även brev och paket som kommer från bud- och transportföretag kunna öppnas. Förändringen ingick i regeringens förslag om en ny tullag. Riksdagen sa ja till den nya tullagen som ska börja gälla den 1 maj 2016.

Riksdagen tycker dock att tullagen bör skärpas ytterligare så att ännu fler misstänkta illegala brev och paket kan kontrolleras. I dag kan Tullverket bestämma att post som misstänks innehålla narkotika ska hållas kvar på ett postkontor för kontroll. Men Tullverket har inte samma rätt när det gäller andra illegala varor som till exempel vapen.

Riksdagen riktar därför ett tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att undersöka om Tullverkets befogenhet att hålla kvar misstänkt post kan utökas.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2016-02-23 Debatt: 2016-03-02 Beslut: 2016-03-02

2015/16:SkU21 (pdf, 6387 kB) Webb-tv debatt om förslag: En ny tullag

2015/16:SkU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Sammanlagt går 10,7 miljarder kronor till detta område. Skatteverket får knappt 7,2 miljarder, Kronofogdemyndigheten 1,8 miljarder och Tullverket 1,7 miljarder kronor.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2015-12-03 Debatt: 2015-12-16 Beslut: 2015-12-16

2015/16:SkU1 (pdf, 748 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

2015/16:SkU13

En del av reglerna som gäller indirekta skatter ändras. Mervärdesskattelagen anpassas till EU:s regler. Ansökningar om återbetalning av moms och punktskatter för utländska diplomater ska skickas direkt till Skatteverket. Förteckningen över varor och tjänster som utländska diplomater får tillbaka momspengar för ska uppdateras.

Vidare kommer till exempel bestämmelserna om tillfällig omsättning av nya transportmedel, undantag från plikten att betala skatt vid leverans av varor till andra EU-länder, återbetalning vid omsättning av guld och återbetalning till personer som har flyttat till ett annat EU-land att ändras. Den så kallade slussningsregeln i mervärdesskattelagen slopas.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2015-11-26 Debatt: 2015-12-03 Beslut: 2015-12-09

2015/16:SkU13 (pdf, 5064 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa frågor på området för indirekta skatter

2015/16:SkU8

Idag saknas tydliga regler för försäkringsföretags så kallade säkerhetsreserv, som ska täcka förluster som beror på slump eller andra förhållanden som är svåra att bedöma. Men nu införs regler om när säkerhetsreserven ska tas upp till beskattning. Säkerhetsreserven ska tas upp om

  • företaget slutar med att bedriva försäkringsrörelse
  • skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör
  • näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal med ett land utanför EES-området
  • företaget upplöses
  • företaget försätts i konkurs.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016 och används första gången det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2015-11-26 Debatt: 2015-12-03 Beslut: 2015-12-09

2015/16:SkU8 (pdf, 318 kB) Webb-tv debatt om förslag: Beskattning av säkerhetsreserv

2015/16:SkU7

Nya skatteregler införs som ska motverka att företag kan utnyttja olikheter i länders skattesystem för att slippa att betala skatt. Det innebär bland annat att ett svenskt företag som tar emot en vinstutdelning från ett utländskt företag ska betala skatt i Sverige om det utländska företaget får dra av utdelningen som ränta, eller liknande. Reglerna ändras också så att utländska företag och personer som är bosatta utomlands i större utsträckning än tidigare måste betala så kallad kupongskatt när de får vinstutdelning från ett svenskt företag. Dessutom blir det möjligt att söka förhandsbesked om skatt på utdelningar från svenska aktiebolag, värdepappersfonder och specialfonder.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2015-11-19 Debatt: 2015-12-02 Beslut: 2015-12-03

2015/16:SkU7 (pdf, 914 kB) Webb-tv debatt om förslag: Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

2015/16:SkU9

Sverige inför OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Syftet är bland annat att göra det svårare att undanhålla pengar på konton i andra länder för att slippa betala skatt. Standarden innebär att Skatteverket blir skyldiga att utbyta viss information med utländska myndigheter. Standarden innebär också att svenska banker och andra finansiella institut ska lämna information om utländska kontohavares tillgångar och kapitalinkomster till Skatteverket.

De nya reglerna börjar i huvudsak att gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2015-11-19 Debatt: 2015-12-02 Beslut: 2015-12-03

2015/16:SkU9 (pdf, 8151 kB) Webb-tv debatt om förslag: En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2015/16:SkU4

En person som har lämnat en felaktig uppgift vid deklarationen och fått skattetillägg som straff ska inte efteråt kunna åtalas för skattebrott för samma felaktighet. Även det omvända ska gälla; Skatteverket får inte fatta beslut om skattetillägg om en åklagare redan väckt åtal för skattebrott i samma fråga. Man ska alltså inte längre kunna straffas vid två olika tillfällen för samma förseelse.

Däremot, om det sker i en och samma domstolsprocess kan man även i fortsättningen få både skattetillägg för en förseelse och dömas för skattebrott.

Skattetillägg är en avgift som Skatteverket eller en domstol kan besluta om när en person lämnat felaktiga uppgifter vid deklarationen som gör att det blir för låg skatt.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2015-10-22 Debatt: 2015-11-04 Beslut: 2015-11-04

2015/16:SkU4 (pdf, 3111 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor

2015/16:SkU6

Sverige får ett nytt skatteavtal med Storbritannien och Nordirland. Skatteavtalet ersätter det gamla från 1983 och syftar till att undvika dubbelbeskattning och skatteflykt.

Det nya avtalet innebär bland annat ändrad beskattning av pensioner, livräntor och liknande betalningar. Den som får utbetalningar i form av pension, livräntor eller liknande omedelbart innan avtalet börjar gälla har möjlighet att begära att de gamla reglerna ska fortsätta att tillämpas.

Regeringen bestämmer när avtalet ska börja gälla.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2015-10-22 Debatt: 2015-11-04 Beslut: 2015-11-04

2015/16:SkU6 (pdf, 8772 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland