Sök (36 träffar)

Betänkande 2004/05:SKU34

Lagen om trängselskatt ändras när det gäller placeringen och benämningen på vissa betalstationer vid Stockholms infarter.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2005-05-31 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:SKU34 (pdf, 791 kB)

Betänkande 2004/05:SKU35

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om om ändringar i F-skattesystemet. I någon motion tas problemet med F-skattsedlar till personer som säljer sitt arbete långt under gällande kollektivavtal upp, men de flesta motionerna går ut på att åstadkomma lättnader i reglerna om tilldelning av F-skattsedel. Vidare berörs i någon motion frågan om prostitution ska betraktas som näringsverksamhet i F-skattehänseende. Några andra motioner handlar om om redovisning, inbetalning och återbetalning av mervärdesskatt.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2005-05-31 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:SKU35 (pdf, 154 kB)

Betänkande 2004/05:SKU32

Det blir bättre möjligheter att straffrättsligt ingripa mot de som låter bli att betala skatt vid införsel av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter från andra EU-länder. Tullverket får befogenheter att inleda och leda förundersökningar och att använda tvångsmedel i utredningar av skattebrott som rör införsel av alkohol- och tobaksvaror samt mineraloljeprodukter från andra EU-länder.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2005-05-17 Debatt: 2005-06-03 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:SKU32 (pdf, 1012 kB)

Betänkande 2004/05:SKU33

Riksdagen godkände ett skatteavtal mellan Sverige och Nigeria. Avtalet finns för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt när det gäller skatter på inkomst och kapitalvinst.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-05-17 Debatt: 2005-06-03 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:SKU33 (pdf, 94 kB)

Betänkande 2004/05:SKU30

Skatteverken i EU-länderna ska börja byta information med andra länder i Europa för att förhindra skadlig skattekonkurrens och att skatt inte betalas in. Det automatiska utbytet av information handlar om räntebetalningar och ska göra så att skatten betalas i det land där betalningsmottagaren hör hemma skatterättsligt. EU-länderna ska byta information med Schweiz, Liechtenstein, Andorra och San Marino samt territorierna Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2005 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering. Bakgrunden till förslaget är EU:s sparandedirektiv.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2005-04-28 Debatt: 2005-05-18 Beslut: 2005-05-18

Betänkande 2004/05:SKU30 (pdf, 1570 kB)

Betänkande 2004/05:SKU28

Bestämmelserna om val av ledamot i skattenämnd ska anpassas till skatteförvaltningens nya organisation och baseras på var skattekontoret och dess beslutande arbetsenheter ligger. Dessutom ändras reglerna för vilka uppgifter som får lämnas ut till enskild från beskattningsdatabasen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2005. Lagen om utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga och lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden ändras från och med den 1 juli 2005. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 8
Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:SKU28 (pdf, 935 kB)

Betänkande 2004/05:SKU31

Riksdagen har ändrat bestämmelserna för kupongskatt. Aktieägare som fått pengar från aktiebolag i samband med återköp eller inlösen av aktier ska få innehållen kupongskatt återbetald för den del av skatten som rör anskaffningsvärdet av aktierna. De nya bestämmelserna gäller utbetalningar som sker den 1 januari 2005 eller senare. Bakgrunden till lagändringen är att nuvarande regler står i strid med EG-fördraget. När det gäller utdelning på andelar i investeringsfonder ska fondbolaget eller förvaltaren av andelar som är förvaltarregistrerade vara ansvariga för innehållande, redovisande och betalning av kupongskatt.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:SKU31 (pdf, 1097 kB)

Betänkande 2004/05:SKU26

Riksdagen godkände en ny överenskommelse mellan de nordiska länderna om folkbokföring.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:SKU26 (pdf, 101 kB)

Betänkande 2004/05:SKU27

De särskilda skatteregler som gäller för avyttringar i samband med omstruktureringar inom företagssektorn ändras. Ett skäl till lagändringen är att säkerställa att de särskilda skattereglerna inte tillämpas så att de försvårar generationsskiften i företag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:SKU27 (pdf, 98 kB)

Betänkande 2004/05:SKU29

Riksdagen godkände ett skatteavtal mellan Sverige och Polen. Avtalet finns för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt när det gäller skatter på inkomst.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:SKU29 (pdf, 92 kB)

Betänkande 2004/05:SKU19

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om inkomstbeskattningens utformning. Motionerna handlar om utformningen av skatteskalan för förvärvsinkomster, biogasdrivna förmånsbilar, avdraget för resor till och från arbetet, arbetsrum i bostaden, ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning och tillfälligt arbete, hushållstjänster, minnesgåvor, förmånstagarkretsen till pensionsförsäkringar, avdrag för gåvor till olika former av ideell verksamhet, boendes självförvaltning, beskattningen av lokalanställda på ambassader i Sverige, hobbybiodling, plockning av bär, svamp och kottar.

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 21
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-03-23 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:SKU19 (pdf, 491 kB)

Betänkande 2004/05:SKU20

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om företags- och kapitalbeskattning. Skälet är i flera fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 20
Beredning: 2005-01-25 Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-03-23 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:SKU20 (pdf, 468 kB)

Betänkande 2004/05:SKU21

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om fastighets- och förmögenhetsbeskattning. Skälet är i de flesta fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 12
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-03-23 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:SKU21 (pdf, 322 kB)

Betänkande 2004/05:SKU22

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om mervärdesskatt. Skälet är i flera fall gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna handlar om. Motionärerna tar upp mervärdesskatten på vissa särskilt angivna varor och tjänster där motionärerna begär att skatten skall sänkas eller slopas. Exempel på sådana varor och tjänster är serveringstjänster, kulturella evenemang, skidliftar, gästhamnar, glasögon, friskvård, körkortsutbildning och föreningsdrivna ridskolor. Andra särskilda frågor som tas upp är bl.a. de ideella föreningarnas framtida skattesituation, public service-företagens undantag från skatteplikt, moms på bostadsbyggande, fastighetsförvaltning, distansförsäljning av varor inom EU och gränsdragningen mellan vad som enligt mervärdesskattelagens mening är att anse som personbil och vad som bör betraktas som lastbil.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 9
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-03-23 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:SKU22 (pdf, 328 kB)

Betänkande 2004/05:SKU23

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om energibeskattning. Riksdagen sade också nej till en motion om skatterna på diesel och el. Motionen hade lämnats in med anledning av den storm som passerade södra Sverige den 9 januari 2005.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 13
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-03-23 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:SKU23 (pdf, 385 kB)

Betänkande 2004/05:SKU25

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om alkohol- och tobaksbeskattning. Riksdagen sade också nej till tre motioner som lämnats in med anledning av regeringens proposition 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 7
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-03-23 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:SKU25 (pdf, 220 kB)

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB)

Betänkande 2004/05:SKU24

Lagändringar ska effektivisera handläggningen, debiteringen och uppbörden av stämpelskatt. Stämpelskatt ska betalas till staten vid förvärv av fast egendom och tomträtter samt vid beviljande av inteckningar. De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2005.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-02-10 Debatt: 2005-03-02 Beslut: 2005-03-02

Betänkande 2004/05:SKU24 (pdf, 1375 kB)

Betänkande 2004/05:SKU14

Avkastningsskatten sänks och förmögenhetsbeskattningen slopas på vissa kapitalförsäkringar. Det gäller dels försäkringar som meddelas inom EES-området och som uppfyller samtliga krav förutom etableringskravet för att betraktas som en pensionsförsäkring, dels sådana i Sverige meddelade försäkringar som visserligen uppfyller alla krav för att vara en pensionsförsäkring men som avtalsparterna kommit överens om ska behandlas som en kapitalförsäkring inkomstskattemässigt. Den som har utländska försäkringar ska ha rätt till nedsättning av avkastningsskatten för den kupongskatt som gäller för försäkringarna. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2005. När det gäller de svenska försäkringarna omfattar skattelättnaderna endast kapitalförsäkringar som tecknats i Sverige efter den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2004-11-30 Debatt: 2004-12-16 Beslut: 2004-12-16

Betänkande 2004/05:SKU14 (pdf, 867 kB)

Betänkande 2004/05:SKU16

Elcertifikat och utsläppsrätter ska utgöra lagertillgångar hos skattskyldiga som är berättigade att få utsläppsrätter eller elcertifikat tilldelade eller hanterar egen eller annans kvotplikt. En uttrycklig lagregel ska också klargöra att stöd i form av utsläppsrätter eller elcertifikat skatterättsligt utgör näringsbidrag. Därmed beskattas utsläppsrätter respektive elcertifikat först vid avyttringen. En särskild regel införs om avdrag för skulder som gäller faktiska utsläpp respektive kvotplikt. Reglerna börjar gälla den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2004-11-30 Debatt: 2004-12-16 Beslut: 2004-12-16

Betänkande 2004/05:SKU16 (pdf, 545 kB)
Paginering