Sök (25 träffar)

Betänkande 2004/05:SOU18

Landstingen får inte överlämna uppgiften att bedriva sjukvård som ges vid universitetssjukhus till någon annan. För att driften av sjukvård vid övriga sjukhus ska få överlämnas måste entreprenören bedriva verksamheten utan syfte att dela ut vinst och enbart med offentlig finansiering. Det innebär det regeringsförslag till stopplag som riksdagen sagt ja till. Med ett vinstutdelningssyfte inom hälso- och sjukvården riskerar vården och kötiderna, enligt riksdagen, att anpassas mer efter hur resursstarka patienterna är och mindre efter de medicinska behoven. Kravet på att vården ska vara offentligt finansierad innebär att det inte ska gå att "köpa sig" förbi en vårdkö. Riksdagen är också överens med regeringen om att minst ett sjukhus i varje landsting ska bedrivas i det egna landstingets regi. Den så kallade stopplagen består av vissa ändringar av hälso- och sjukvårdslagen. Stopplagen träder i kraft den 1 januari 2006.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-15 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:SOU18 (pdf, 643 kB)

Betänkande 2004/05:SOU24

Regeringen har rapporterat till riksdagen om sina planer att bilda en ny myndighet som ska samordna handikappolitiken och se till att de nationella målen genomförs. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2005-05-19 Debatt: 2005-06-02 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:SOU24 (pdf, 131 kB)

Betänkande 2004/05:SOU15

LVM-vård kan vara skillnaden mellan liv och död för många narkotikamissbrukare. Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag om en bättre och mer rättssäker LVM-vård. LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, innebär att missbrukare kan tvångsvårdas av samhället för att på så sätt bli fria från sitt narkotika- och alkoholmissbruk.Riksdagen konstaterar att antalet vårdplatser inom LVM minskat stort samtidigt som antalet tunga missbrukare ökat. År 1979 fanns det cirka 15 000 tunga narkotikamissbrukare i Sverige. I dag är siffran omkring 30 000 personer. Kommunerna har de senaste tio åren gjort kraftiga neddragningar på LVM-vården, vilket främst drabbat personer som missbrukat under en längre tid. Möjligheterna att ta prover om man misstänker att en person är alkohol- eller drogpåverkad blir större. De nya reglerna innebär att den intagne blir skyldig att lämna prov när som helst under vistelsen på LVM-hemmet. Riksdagen säger ja till regeringens förslag som innebär att beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM utan dröjsmål och senast dagen efter beslutet ska underställas länsrätten. Syftet med den här ändringen är att öka rättsäkerheten för den tvångsvårdade. Det ska inte finnas några föremål som kan försvåra vården eller störa ordningen vid LVM-hemmet. Därför ändras lagen så att det blir obligatoriskt att omhänderta otillåtna föremål. Det kan handla om större penningsummor, mobiltelefoner och bankomatkort. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli i år.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 18
Justering: 2005-05-10 Debatt: 2005-06-01 Beslut: 2005-06-02

Betänkande 2004/05:SOU15 (pdf, 3579 kB)

Betänkande 2004/05:SOU22

Den illegala handeln med alkohol måste stoppas. Därför har riksdagen sagt ja till regeringens förslag som innebär krafttag mot den illegala alkoholhandeln. Mycket av den illegala alkoholen säljs till barn, ungdomar och storkonsumenter. En stor del av den svenska alkoholpolitiken går ut på att skydda just dessa grupper. Straffet för grov olovlig försäljning och grov olovlig tillverkning höjs. Det innebär att straffet för dessa brott ger fängelse i minst sex månader och högst sex år. Med dagens regler är straffet för dessa brott högst fyra års fängelse. För att stoppa den illegala försäljningen av alkohol som sker under disk i vissa butiker så införs det ett uttryckligt förbud att förvara alkoholdrycker i butiker. Riksdagen stödjer regeringens förslag att Alkoholkommittén under 2005 ska genomföra en nationell informationskampanj mot den illegala alkoholen. Kampanjen vänder sig i första hand till ungdomar. Men det är också viktigt att i informationen påverka de vuxnas attityder till illegal alkohol.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2005-05-17 Debatt: 2005-06-02 Beslut: 2005-06-02

Betänkande 2004/05:SOU22 (pdf, 501 kB)

Betänkande 2004/05:SOU23

De båda ämnena GBL och 1,4-butandiol ska kunna klassificeras som hälsofarliga varor. Ämnena har viktiga användningsområden inom industrin men missbrukas även som narkotika. Ett ämne som klassificeras som hälsofarlig vara får inte utan särskilt tillstånd införas i landet, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning eller innehas. Dessutom får ämnena beslagtas om de påträffas hos någon som inte har rätt att inneha dem.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 5
Justering: 2005-05-19 Debatt: 2005-06-02 Beslut: 2005-06-02

Betänkande 2004/05:SOU23 (pdf, 1434 kB)

Betänkande 2004/05:SOU16

Kvaliteten inom den kommunala vården och äldreomsorgen ska utvecklas genom en flerårig satsning på kompetensutveckling för personalen. Satsningen ska pågå under 2005-2007. Stödet till kompetensutveckling skall tillgodoföras kommunerna genom kreditering av skattekonto. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2005. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2005-05-10 Debatt: 2005-05-25 Beslut: 2005-05-26

Betänkande 2004/05:SOU16 (pdf, 901 kB)

Betänkande 2004/05:SOU19

Riksdagen godkände regeringens förslag om behörigheten för läkare i enskild verksamhet. Förslagen handlar bland annat om att läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård ska få fatta beslut om omhändertagande för undersökning. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-26 Beslut: 2005-05-26

Betänkande 2004/05:SOU19 (pdf, 628 kB)

Betänkande 2004/05:SOU20

Den ersättning som enligt regeringsbeslut betalas ut till neurosedynskadade ska inte beaktas vid beräkning av vissa inkomstprövade socialförsäkringsförmåner, studiestöd, kommunala bidrag och avgifter. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-28 Debatt: 2005-05-26 Beslut: 2005-05-26

Betänkande 2004/05:SOU20 (pdf, 193 kB)

Betänkande 2004/05:SOU21

Riksdagen sade ja till att genomföra WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Konventionen handlar om skärpta regler för marknadsföring av tobak, bättre kontroll så att minderåriga inte kan köpa tobaksvaror och ett förebyggande arbete så att människor inte börjar röka. Varje försäljningsställe ska ha en tydlig och synbar skylt med information om förbudet mot sälja att tobak till barn och ungdomar under 18 år.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 11
Justering: 2005-05-10 Debatt: 2005-05-26 Beslut: 2005-05-26

Betänkande 2004/05:SOU21 (pdf, 8151 kB)

Betänkande 2004/05:SOU17

Riksdagen säger ja till regeringens förslag om att i lag reglera fördelningen av ledarhundar. Detta innebär att verksamheten stramas upp och att insynen och rättssäkerheten ökar. Den ideella föreningen Synskadades Riksförbund ska pröva frågor om vem som ska få en ledarhund. Det är ovanligt att en ideell organisation får myndighetsuppgifter. Därför vill riksdagen att regeringen ska följa verksamheten och efter två år utvärdera den och lämna en redovisning till riksdagen över hur den har fungerat.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-12 Beslut: 2005-05-12

Betänkande 2004/05:SOU17 (pdf, 615 kB)

Betänkande 2004/05:SOU11

Samhället måste göra mer för att förhindra självmord. Riksdagen vill därför att ett nationellt program för att förhindra självmord ska tas fram. Riksdagen vill att regeringen tar fram ett nationellt program för självmordsprevention. Dessutom ska regeringen redovisa detta arbete till riksdagen. Självmord kan vara den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Riksdagen konstaterar att olika insatser gjorts i samhället, men anser att fler åtgärder behövs för att förhindra självmord. Alla riksdagspartier har lämnat in motioner som handlar om åtgärder för att förhindra att människor tar sina liv. Riksdagens uppmaning till regeringen grundar sig på dessa motioner.

Förslagspunkter: 36 Reservationer: 24
Justering: 2005-04-07 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:SOU11 (doc, 438 kB)

Betänkande 2004/05:SOU13

Ett nytt personregister med uppgifter om de förskrivna läkemedel som patienter hämtar ut på apotek inrättas den juli 2005. Registret ska skötas av Apoteket AB. Själva registreringen av uppgifter ska ske utan patientens medgivande. Tillgång till uppgifterna är däremot beroende av patientens uttryckliga samtycke. Syftet med registret är att lösa problem som kan följa av bristande information om en patients aktuella läkemedelssituation. Vidare ändras lagen om receptregister så att det bli möjligt att inrätta ett läkemedelsregister i form av ett hälsodataregister hos Socialstyrelsen.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 7
Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:SOU13 (pdf, 1055 kB)

Betänkande 2004/05:SOU9

Regeringen måste få stopp på försäljningen av folköl till ungdomar under 18 år. Det tycker riksdagen och uppmanar regeringen att återkomma med förslag för att ålderskontrollen ska följas bättre. Riksdagen sa därmed ja till förslag i ett antal motioner. Det kan till exempel handla om hårdare straff och längre försäljningsförbud för den livsmedelsbutik som säljer folköl till minderåriga. I dag kan den som säljer folköl till minderåriga dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Kommunen kan förbjuda butiken att sälja folköl under max ett år. Riksdagen sa samtidigt nej till andra motioner om alkoholpolitiska frågor.

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 20
Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-04-06 Beslut: 2005-04-07

Betänkande 2004/05:SOU9 (doc, 354 kB)

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB)

Betänkande 2004/05:SOU10

Riksdagen gjorde tre uttalanden om hälso- och sjukvårdsfrågor med anledning av förslag från Riksrevisionens styrelse och motionsförslag. Det första uttalandet handlar om dels behovet av en förbättrad styrning och uppföljning av riksdagens riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården, dels behovet av att utveckla återrapporteringen av resultatet av verksamheten till riksdagen. Riksdagen uttalade också på denna punkt att ett genusperspektiv bör anläggas på arbetet med att förbättra styrning, uppföljning och återrapportering av riktlinjerna för prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Det andra uttalandet handlar också om prioriteringar inom hälso- och sjukvården: Utgångspunkten i arbetet med prioriteringar inom hälso- och sjukvården måste vara att varje patient ska få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Varje fall är unikt och ska bedömas utifrån den enskilda patientens behov. Prioriteringar av enskilda patienter bör därför aldrig ske efter i förväg fastställda mallar eller kriterier. Detta är en viktig utgångspunkt som regeringen bör beakta i det fortsatta arbetet med prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Det tredje uttalandet handlar om hur ett förmånssystem för speciallivsmedel ska utformas: Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag till förmånssystem för dem som av medicinska skäl är beroende av speciallivsmedel.

Förslagspunkter: 67 Reservationer: 73
Justering: 2005-02-01 Debatt: 2005-03-02 Beslut: 2005-03-02

Betänkande 2004/05:SOU10 (doc, 646 kB)

Betänkande 2004/05:SOU12

Kraven skärps på kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det ska i LSS anges att verksamheten ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser enligt LSS ska dokumenteras. Det införs bestämmelser om den enskildes insynsrätt i dokumentationen och om förvaring och gallring av dokumenten. Bestämmelserna om dokumentation ska i tillämpliga delar också gälla i enskild verksamhet. En personakt i enskild verksamhet ska också i vissa fall få tas om hand. Det införs vidare en anmälningsskyldighet när det gäller allvarliga missförhållanden som rör enskilda som får insats enligt LSS. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2005-02-08 Debatt: 2005-03-02 Beslut: 2005-03-02

Betänkande 2004/05:SOU12 (pdf, 1780 kB)

Betänkande 2004/05:SOU7

Det ska även i fortsättningen vara tillåtet att forska på befruktade ägg. Men kloning av människor ska uttryckligen förbjudas. Riksdagens beslut innebär att befruktade ägg får användas även för att ta fram metoder att behandla svåra och ännu obotliga sjukdomar som Parkinsons sjukdom, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Hittills har man forskat på befruktade ägg främst för att förbättra metoderna för provrörsbefruktningar. Det blir också tillåtet att inom forskningen försöka skapa stamceller som kan utvecklas till vävnad eller nya organ till en sjuk person genom så kallad somatisk cellkärnöverföring. Man hoppas bland annat att kunna reparera ryggmärgsskador. Metoden som används vid somatisk cellkärnöverföring är delvis samma som vid reproduktiv kloning, det vill säga kloning för att skapa barn. Men kloning i syfte att skapa nytt liv förbjuds uttryckligt och entydigt både inom forskningen och i andra sammanhang. Beslutet börjar gälla den 1 april 2005.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2004-11-23 Debatt: 2005-02-02 Beslut: 2005-02-02

Betänkande 2004/05:SOU7 (doc, 5440 kB)

Betänkande 2004/05:SOU14

PKU-registret får användas för att identifiera offren för naturkatastrofen i Asien. Riksdagsbeslutet är en ändring av biobankslagen. Det innebär att vid olyckor eller andra händelser där ett stort antal människor avlidit får vävnadsprover ur PKU-registret användas för identifiering. Lagändringen kommer att vara tidsbegränsad och gälla till sista juni 2006. PKU-registret är en samling av blodprover från nyfödda. I registret finns personer födda från mitten av 1970-talet och framåt. Riksdagen anser att alla tillgängliga resurser och möjligheter måste användas för att underlätta identifieringen av katastrofens offer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-01-07 Debatt: 2005-01-08 Beslut: 2005-01-08

Betänkande 2004/05:SOU14 (doc, 820 kB)

Betänkande 2004/05:SOU1

Riksdagen godkänner regeringens anslag till utgiftsområdet för hälsovård, sjukvård och social omsorg. Riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma i fem olika frågor. Ett av uppdragen handlar om att kommunerna bör ha handlingsplaner för arbetet med att hjälpa kvinnor som utsätts för våld. Regeringen ska så fort som möjligt undersöka i vilken utsträckning det finns handlingsplaner i kommunerna. Dessutom ska regeringen lämna förslag på hur kommunerna ska kunna ta ett större ansvar för att hjälpa kvinnor som utsätts för våld. Det andra uppdraget handlar om statsbidraget till handikapporganisationerna. I den här frågan bör regeringen, enligt riksdagen, vänta in Socialstyrelsens utvärdering innan några nya ändringar görs i systemet för statsbidrag till organisationerna. Riksdagen vill att regeringen kommer tillbaka med förslag på hur stödet till personer som vårdar svårt sjuka anhöriga kan bli bättre. Riksdagen påminner också regeringen att den ska komma tillbaka till riksdagen och redovisa vad samhället gjort för de mest utsatta i samhället, till exempel hemlösa och missbrukare. Det sista uppdraget handlar om att riksdagen vill att regeringen undersöker om webbportalen för patientinformation, Pion, kan få ekonomiskt stöd från staten.

Förslagspunkter: 37 Reservationer: 22
Justering: 2004-11-30 Debatt: 2004-12-09 Beslut: 2004-12-09

Betänkande 2004/05:SOU1 (doc, 791 kB)

Betänkande 2004/05:SOU8

Det ska ställas högre krav på de sjukhus där man gör ingrepp för transplantationer. Socialstyrelsen ska kunna bestämma att sjukhusen ska ha tillgång till donationsansvariga läkare och kontaktansvariga sjuksköterskor. Läkarna och sjuksköterskorna ska förbereda för donationer och ge stöd och information till de avlidnas närstående. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Justering: 2004-11-09 Debatt: 2004-12-09 Beslut: 2004-12-09

Betänkande 2004/05:SOU8 (doc, 121 kB)
Paginering