Sök (18 träffar)

Betänkande 2004/05:TU13

Riksdagen godkände ett inom EU upprättat förslag till rambeslut om straffrättsliga regler vid föroreningar från fartyg. Rambeslutet syftar till att förstärka det straffrättsliga regelverket för bestraffning av föroreningar orsakade av fartyg. Sammanlänkat med rambeslutet är ett förslag till direktiv om föroreningar orsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2005-05-31 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:TU13 (pdf, 5160 kB)

Betänkande 2004/05:TU12

Flygpersonal får en ny arbetstidslag. De nya bestämmelserna reglerar begränsning av årsarbetstiden och ledighet på stationeringsorten. Den nya lagen ska bidra till att genomföra de återstående delarna av ett EU-direktiv i svensk lag. Lagen börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2005-04-28 Justering: 2005-05-17 Debatt: 2005-05-31 Beslut: 2005-06-01

Betänkande 2004/05:TU12 (pdf, 1016 kB)

Betänkande 2004/05:TU15

En ny lag ska reglera arbetstiden för yrkesförare inom EU. Genom den nya lagen genomförs ett EU-direktiv i svensk lag. EU-direktivet syftar till att bland annat i högre grad harmonisera konkurrensvillkoren, förbättra arbetsförhållandena för dem som är verksamma inom vägtransportsektorn och öka trafiksäkerheten. De nya bestämmelserna innebär att förarnas genomsnittliga veckoarbetstid inte får överstiga 48 timmar under en fyramånadersperiod. Arbetstiden under en vecka får inte överstiga 60 timmar. Om förarna arbetar natt får de inte arbeta mer än tio timmar per dygn och ska ha rätt till tidsbestämda raster. Arbetsgivarna ska registrera arbetstagarnas arbetstid. En arbetsgivare som inte ser till att förarna följer lagen ska kunna dömas till böter eller fängelse. Parterna får i kollektivavtal träffa överenskommelser om vissa avvikelser. Lagen börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2005-05-10 Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-05-31 Beslut: 2005-06-01

Betänkande 2004/05:TU15 (pdf, 1698 kB)

Betänkande 2004/05:TU14

Det ska bli möjligt att samla samtliga föreskrifter om lokal trafikreglering i en central rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) i stället för i olika författningssamlingar. Administrationen av lokala trafikföreskrifter kan därmed bli enklare, modernare och effektivare anser riksdagen som sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2005-04-19 Justering: 2005-05-10 Debatt: 2005-05-25 Beslut: 2005-05-25

Betänkande 2004/05:TU14 (pdf, 262 kB)

Betänkande 2004/05:TU10

Nu vill riksdagen skärpa kontrollen av nykterheten hos flygbesättningar. Regeringen bör därför presentera ett system som innebär att man säkert kan garantera att flygbesättningar uppfyller kraven på nykterhet och drogfrihet.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 7
Beredning: 2005-03-22 Justering: 2005-04-19 Debatt: 2005-05-18 Beslut: 2005-05-18

Betänkande 2004/05:TU10 (pdf, 319 kB)

Betänkande 2004/05:TU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om vägfrågor. Motionerna handlar bland annat om allmänna och enskilda vägar, vägvisning, Vägverkets organisation, upphandlingar och väghållning.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 6
Beredning: 2005-03-22 Justering: 2005-04-19 Debatt: 2005-05-18 Beslut: 2005-05-18

Betänkande 2004/05:TU11 (pdf, 259 kB)

Betänkande 2004/05:TU8

Styrningen och uppföljningen av Arlandabanan behöver förbättras. Riksdagen instämmer i Riksrevisionens kritik av tågförbindelsen mellan Stockholms centrum och Arlanda flygplats. Järnvägen mellan Stockholm och Arlanda - Arlandabanan - invigdes hösten 1999. Förbindelsen är ett samprojekt mellan staten och privata aktörer och finansieras av bägge parterna. Riksdagen uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med anledning av tre förslag i Riksrevisionens styrelses förslag. Regeringen behöver förbättra sin styrning av Arlandabanan. Riksdagen anser att Arlandabanans uppdrag måste preciseras och att staten ska tala om vilka samhällsintressen som förbindelsen ska gynna. Dessutom bör Arlandabanan redovisa till regeringen och berörda myndigheter hur statens ekonomiska och transportpolitiska intressen utvecklas i projektet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-05 Debatt: 2005-04-20 Beslut: 2005-04-20

Betänkande 2004/05:TU8 (pdf, 131 kB)

Betänkande 2004/05:TU9

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om IT och elektroniska kommunikationer. Riksdagen har också behandlat ett dokument från EU-kommissionen och en faktapromemoria från regeringen om viktiga frågor för det europeiska informationssamhället efter år 2005. Riksdagen lyfter fram betydelsen av tillgänglighet och delaktighet, tillit och IT-säkerhet, IT och offentliga tjänster, IT och företagen samt tillväxt och forskning. Riksdagen pekar också på de årliga parlamentariska konferenserna inom EU, där bland annat IT kan användas i det politiska uppdraget för att bland annat minska klyftan mellan väljare och vald.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 10
Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-04-20 Beslut: 2005-04-20

Betänkande 2004/05:TU9 (doc, 338 kB)

Betänkande 2004/05:TU17

Samhället måste kunna ställa större krav på att mobiltelefoner och Internet ska fungera. Därför har riksdagen fattat beslut om en lagändring som ska ge driftsäkrare mobil telefoni och kommunikationstjänster. Stormen i södra Sverige har visat att tydligare krav måste ställas på operatörerna av dessa tjänster. Riksdagen anser att det är mycket viktigt med driftsäkra kommunikationer i krissituationer. Lagen ställer i dag krav på att de fasta telefonnäten ska ha god funktion och säkerhet. Riksdagen anser att liknande krav ska ställas på mobil telefoni och kommunikationstjänster.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 4
Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-04-13 Beslut: 2005-04-13

Betänkande 2004/05:TU17 (pdf, 261 kB)

Betänkande 2004/05:TU6

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om fordonsfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om olika fordonsrelaterade frågor som bland annat fordonsbesiktning, utrustningskrav och fordonsskyltning men också ärenden om förarprövning och vissa parkeringsfrågor.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 5
Justering: 2005-03-03 Debatt: 2005-03-17 Beslut: 2005-03-17

Betänkande 2004/05:TU6 (pdf, 239 kB)

Betänkande 2004/05:TU7

Nu är det dags att införa körkortskrav på sjön. Det anser riksdagen och uppmanar regeringen att utreda frågan om förarbevis för fritidsbåtar. Frågan om en obligatorisk utbildning av båtförare har diskuterats i många år. Riksdagen har tidigare fattat beslut om att antalet allvarliga olyckor till sjöss ska vara halverade år 2007. Att införa körkort för båtförare skulle bidra till att uppnå detta mål. Riksdagens uppmaning till regeringen innebär att utskottet säger ja till vissa förslag i motioner om körkortskrav på sjön.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 8
Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-17 Beslut: 2005-03-17

Betänkande 2004/05:TU7 (pdf, 537 kB)

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB)

Betänkande 2004/05:TU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 31,6 miljarder kronor i anslag till kommunikationer för 2005. Största delen, 28 miljarder kronor, går till underhåll av och investeringar i vägar och järnväg. Anslaget till Banverket höjs därmed med 2,7 miljarder kronor jämfört med år 2004. Anslagen till väghållning och statsbidrag på vägområdet höjs med sammanlagt 1 miljard kronor.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 4
Justering: 2004-11-18 Debatt: 2004-12-02 Beslut: 2004-12-02

Betänkande 2004/05:TU1 (doc, 568 kB)

Betänkande 2004/05:TU2

Säkerheten på vägarna måste bli bättre. Antalet döda och skadade i vägtrafiken minskar inte i den takt som är förenlig med riksdagens trafiksäkerhetsmål. Riksdagen anser att samhället måste ta i med krafttag för antalet dödade och skadade i trafiken ska minska. De som kör måste bli bättre på att följa trafikreglerna, framför allt när det gäller hastigheter, nykterhet och att använda bilbälte. Alkohol och droger måste bort från vägarna. Tidsplanen för att installera alkolås i hela eller delar av fordonsfloran ska därför enligt riksdagen förkortas ifall detta visar sig möjligt. Riksdagen anser att en sänkning av den verkliga hastigheten på vägarna är nödvändig för att trafiksäkhetsmålet för år 2007 ska kunna nås.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 21
Justering: 2004-11-16 Debatt: 2004-11-25 Beslut: 2004-11-25

Betänkande 2004/05:TU2 (pdf, 2501 kB)

Betänkande 2004/05:TU4

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att undersöka hur en ny myndighet för trafikinspektion ska organiseras. Den nya myndigheten ska komma i gång under första halvåret 2006 och ersätta inspektionerna för sjöfarten, väg-, järnvägs- och flygtrafiken. Regeringen ska senast i budgetpropositionen hösten 2005 redovisa hur långt utredningen kommit. Avsikten med att inrätta den nya myndigheten är att trafikinspektionen ska bli självständigare och att resurserna ska kunna utnyttjas bättre. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av motionsförslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2004-11-16 Debatt: 2004-11-25 Beslut: 2004-11-25

Betänkande 2004/05:TU4 (pdf, 467 kB)

Betänkande 2004/05:TU3

Europeiska kommissionen ska kunna genomföra inspektioner i Sverige, bland annat av hamnanläggningar och rederier, för att övervaka hur Sverige tillämpar EG-förordningen om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2004-10-21 Debatt: 2004-11-10 Beslut: 2004-11-10

Betänkande 2004/05:TU3 (pdf, 176 kB)

Betänkande 2004/05:TU5

Det nuvarande Luftfartsverket delas den 1 januari 2005 upp i två myndigheter, Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen. Luftfartsverket ska i fortsättningen driva statens flygplatser och bedriva flygtrafiktjänst, och Luftfartsstyrelsen ska ta hand om de myndighetsuppgifter som i dag ligger på Luftfartsverket. Riksdagen beslutade om de lagändringar som denna uppdelning kräver.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2004-10-26 Debatt: 2004-11-10 Beslut: 2004-11-10

Betänkande 2004/05:TU5 (pdf, 536 kB)