Sök (16 träffar)

Betänkande 2004/05:UBU14

Studerande med barn ska kunna få ett särskilt tilläggsbidrag från och med den 1 januari 2006. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en förstärkning av studiestödet. För en period på fyra veckor utbetalas 480 kronor i tilläggsbidrag för första barnet, 304 kronor för andra barnet och därefter 160 kronor per barn. Det betalas ut till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Beslutet omfattar studerande som får studiemedel eller rekryteringsbidrag. Tilläggsbidraget är skattefritt och påverkar inte andra bidrag, som till exempel bostadsbidraget. För att stimulera ett livslångt lärande höjs den övre åldersgränsen för studiemedel (studielån och studiebidrag) och rekryteringsbidrag till 54 år. I dag går den övre gränsen vid 50 år. Även åldersgränsen för rätten att ta fullt studielån höjs - från 41 till 45 år. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2006. Riksdagen beslutade också att utländsk utbildning ska jämställas med motsvarande svensk utbildning när tiden för rätt till studiemedel fastställs.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 31
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-16 Beslut: 2005-06-16

Betänkande 2004/05:UBU14 (doc, 3276 kB)

Betänkande 2004/05:UBU15

Riksdagen godkände regeringens förslag dels att inga nya nationella forskningsanläggningar ska inrättas, dels att regeringen ska få avyttra hela eller delar av aktiekapitalet i det nu statligt helägda Imego AB.

Förslagspunkter: 32 Reservationer: 19
Justering: 2005-06-02 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:UBU15 (doc, 4370 kB)

Betänkande 2004/05:UBU13

Riksbankens Jubileumsfond har lämnat sin verksamhetsberättelse för 2004 till riksdagen. Riksrevisionens styrelse har lämnat sin granskning av fondens verksamhet under samma år. Riksdagen har vid sin granskning av Jubileumsfondens förvaltning inte funnit behov av något särskilt uttalande.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-28 Debatt: 2005-06-01 Beslut: 2005-06-02

Betänkande 2004/05:UBU13 (doc, 42 kB)

Betänkande 2004/05:UBU12

Riksdagen sade nej till motioner som handlade om bland annat högskolans självständighet, tillträde till högskolan, kårobligatoriet, studenternas rättsäkerhet och gemensam europeisk examensordning(Bolognaprocessen). Riksdagens nej grundar sig på gällande bestämmelser, tidigare ställningstaganden och pågående utredningsarbete. Fem partier (m, fp, kd, c och mp) anser att kårobligatoriet är fel och ville avskaffa detta. Riksdagen sade nej till att avskaffa kårobligatoriet.

Förslagspunkter: 48 Reservationer: 55
Justering: 2005-04-07 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-12

Betänkande 2004/05:UBU12 (doc, 437 kB)

Betänkande 2004/05:UBU10

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om elevhälsa. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete med en ny skollag. Motionerna handlar om elevhälsans betydelse, undervisning i ämnet alkohol, narkotika och tobak, sex- och samlevnadsundervisning, ökat antal undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa fysisk aktivitet i skolan, med mera.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 32
Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-04-21 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:UBU10 (doc, 264 kB)

Betänkande 2004/05:UBU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om särskolan och specialskolan. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete med en ny skollag. Motionerna handlar om särskolan som egen skolform, tydligare regelverk för placering i särskolan, föräldrainflytande vid placering i särskolan individualiserad undervisning, med mera.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 9
Justering: 2005-03-22 Debatt: 2005-04-21 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:UBU11 (doc, 116 kB)

Betänkande 2004/05:UBU9

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om grundskolan. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete med en ny skollag. Motionerna handlar om skolans uppgift, rätt till kunskap, värdegrunden i skolan och därmed relaterade frågor, principen om avgiftsfrihet i skollagen, flexibel skolstart, individuellt anpassad skoltid, individanpassad undervisning, med mera.

Förslagspunkter: 112 Reservationer: 86
Beredning: 2005-02-10 Justering: 2005-04-07 Debatt: 2005-04-21 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:UBU9 (doc, 535 kB)

Betänkande 2004/05:UBU8

Riksdagen har beslutat att införa ett sista datum för när Skolverket måste lämna besked till dem som ansökt om att få starta friskola. Riksdagen anser att de sökande ska få besked från Skolverket i så pass god tid att de hinner söka till nästa ansökningsomgång eller hinna överklaga beslutet om de får ett avslag. De som får tillstånd att starta friskola bör få besked så att de hinner förbereda skolstarten inför kommande hösttermin. Beslutet bygger på en fempartireservation (m, fp, kd, c och mp). De borgerliga partierna och Miljöpartiet fick också stöd för en reservation om lika villkor för friskolor och kommunala skolor när riksdagen röstade i kammaren. Reservationerna lämnades in i samband med utbildningsutskottets behandling av motioner från allmänna motionstiden om friskolor. Riksdagen sade nej till övriga motioner om friskolor.

Förslagspunkter: 24 Reservationer: 23
Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-04-13 Beslut: 2005-04-20

Betänkande 2004/05:UBU8 (doc, 187 kB)

Betänkande 2004/05:UBU6

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om gymnasieskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat behörighet till gymnasiet och högskolan, livslångt lärande, examensformer, fritt val av skola, jämställdhet, yrkesprogrammen, arbetsplatsförlagd utbildning, lärlingsutbildning och entreprenörskap.

Förslagspunkter: 31 Reservationer: 24
Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-04-13 Beslut: 2005-04-13

Betänkande 2004/05:UBU6 (doc, 225 kB)

Betänkande 2004/05:UBU7

Riksrevisionens styrelse har lämnat ett förslag till riksdagen om statens insatser för en likvärdig betygssättning. Styrelsen menar att Riksrevisionens granskning visar på behovet av statliga insatser för att komma till rätta med flera brister i betygssystemets tillämpning. Riksdagen menar att problematiken med bristande likvärdighet i betygssättningen är tillräckligt uppmärksammad och hänvisar till pågående insatser. Riksdagen avslutade därför ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om betyg.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 13
Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-04-13 Beslut: 2005-04-13

Betänkande 2004/05:UBU7 (doc, 152 kB)

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB)

Betänkande 2004/05:UBU4

Riksdagen har beslutat att kunskaper om mobbning och konflikthantering ska tas upp i examensordningen som ett av målen för lärarexamen. Beslutet grundar sig på en reservation från fem partier i utbildningsutskottet (m, fp, kd, c och mp). Riksdagen sade nej till övriga motionsförslag om lärare och lärarutbildning.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 31
Justering: 2005-02-17 Debatt: 2005-03-02 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:UBU4 (doc, 197 kB)

Betänkande 2004/05:UBU5

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om vuxenutbildning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om rätt till gymnasial vuxenutbildning, översyn av vuxenutbildningen, jämställdhet, funktionshindrade inom vuxenutbildningen, ökat antal platser inom kvalificerad yrkesutbildning (KY) och ansökningstiden för KY, yrkeshögskola, validering, förändringar av svenskundervisning och vuxenutbildning för invandrare samt införande av vissa yrkesutbildningar.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 19
Justering: 2005-02-17 Debatt: 2005-03-02 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:UBU5 (doc, 160 kB)

Betänkande 2004/05:UBU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning för 2005. Det införs ett statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan. Skollagen ändras så att det individuella programmet på gymnasiet från den 1 juli 2006 ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltid. Fristående skolor ska kunna få ersättning enligt en så kallad riksprislista när en elev där läser ett program som elevens hemkommun inte anordnar. Försöksverksamheten med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång ska fortsätta. Åtta universitet och högskolor återfår en del av de resurser som tillfälligt drogs bort från dem 2002 när de hade svårigheter att rekrytera studenter. Mitthögskolan blir universitet och får 10 miljoner kronor för forskning och forskarutbildning. Regeringen ska få godkänna ett nytt avtal mellan staten och två landsting om tandläkarutbildning och odontologisk forskning. Riksdagen vill att frågan om lagreglering av avgiftsfriheten för studenter från Sverige och övriga EES-området ska ingå i direktiven till den utredning om avgiftsfrågan som förbereds inom Regeringskansliet. Detta ställningstagande gjorde riksdagen med anledning av några motionsförslag.

Förslagspunkter: 45 Reservationer: 40
Justering: 2004-11-30 Debatt: 2004-12-13 Beslut: 2004-12-15

Betänkande 2004/05:UBU1 (doc, 902 kB)

Betänkande 2004/05:UBU2

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd för 2005. Anslagen för studiehjälp och studiemedel anpassas till förväntat studerandeantal. Anslaget för studiemedel minskas också med 50 miljoner kronor som i stället läggs på rekryteringsbidrag. Eftersom rekryteringen successivt beräknas öka ska anslaget öka med totalt cirka 350 miljoner kronor. Anslaget till vissa organisationer som fördelas av LO, TCO och Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) förblir oförändrat för 2005. Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk behålls på dagens nivå. Samma gäller för stödet till produktion av studielitteratur för högskolestuderande med synskada, rörelsehinder eller dyslexi.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 9
Justering: 2004-11-30 Debatt: 2004-12-13 Beslut: 2004-12-15

Betänkande 2004/05:UBU2 (doc, 143 kB)

Betänkande 2004/05:UBU3

Riksdagen gav regeringen möjlighet att sätta upp regler för uppföljning och utvärdering av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Regeringen kommer att införa en skyldighet för kommunerna att upprätta kvalitetsredovisningar för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Riksdagen sade också ja till regeringens förslag om vilka särskilda villkor som ska gälla för det nya statsbidraget till personalförstärkningar inom förskolan (se 2004/05:UbU1). Bidraget ska fördelas varje år med barnomsorgsmodellen i det kommunala skatteutjämningssystemet som grund. För att få del av bidraget ska en kommun använda bidraget så att personaltätheten i förskolan ökar jämfört med kommunens genomsnittliga personaltäthet under åren 2003 och 2004. Riksdagen uppmanade regeringen att verkställa riksdagens tidigare beslut om mångfald och valfrihet i barnomsorgen (se 2002/03:UbU19 ). Ställningstagandet gjordes med anledning av en gemensam reservation av m, fp, kd, c och mp.

Förslagspunkter: 37 Reservationer: 48
Justering: 2004-11-30 Debatt: 2004-12-13 Beslut: 2004-12-15

Betänkande 2004/05:UBU3 (doc, 426 kB)