Sök (751 träffar)

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB)

Betänkande 1997/98:JoU1

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Beslutet innebar bl.a. att miljöersättningsprogrammet, för miljöanpassningen av jordbruket, utökades med 700 miljoner kronor. Bl.a. ska ett program för resurshushållande jordbruk inrättas. Vidare fick fiskevården 20 miljoner kronor för ökade åtgärder. Antalet helårsplatser vid Sveriges lantbruksuniversitets utbildningar ökades med 450 platser.


Justering: 1997-11-25 Debatt: 1997-12-16

Betänkande 1997/98:JoU2

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för allmän miljö- och naturvård. Kärnsäkerhets- och strålskyddsarbetet vid Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut förstärktes som en följd av den s.k. energiöverenskommelsen och ska finansieras via avgifter från kärnkraftföretagen. Den biologiska mångfalden ska prioriteras i regeringens miljöarbete. Det ska ske genom att medlen för investeringar i mark för naturvård och vård av sådan mark behålls oförändrade. För kalkning av försurade sjöar och vattendrag satsades 140 miljoner kronor. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utvidga den s.k. kretsloppsmiljarden så att ytterligare 20 miljoner kronor från anslaget används för kalkning. Medlen till sanering och återställning av miljöskadade områden minskades. Vidare minskades medlen för bidrag till skoterleder. Besparingarna innebar en minskning med totalt 195 miljoner kronor. Huvuddelen, 135 miljoner kronor, drabbar miljö- och kretsloppsforskningen. Denna bör dock kunna kompenseras med medel från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA).


Justering: 1997-11-25 Debatt: 1997-12-16

Betänkande 1997/98:JoU9

Jordbrukets miljöersättningsprogram utökades, vilket möjliggör en höjd ambitionsnivå för miljöanpassningen av jordbruket genom nya och utbyggda åtgärder. Ett nytt program inrättades för att minska miljö- och hälsoriskerna vid användning av bekämpningsmedel i jordbruket och trädgårdsnäringen. På fiskets område ska åtgärder genomföras för ett hållbart fiske och en ökad statlig satsning på en förbättrad fiskevård. Genomförandet av den internationella aktionsplanen för bevarande av Östersjölaxen ska prioriteras.


Justering: 1997-11-20 Debatt: 1997-12-16

Betänkande 1997/98:JoU8

Riksdagen beslutade att företag som omfattas av 1995 års årsredovisningslag, samt vissa andra företag, fr.o.m. den 1 januari 1999 ska vara skyldiga att lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön En förutsättning är att verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöskyddslagen. Syftet är att årsredovisningens förvaltningsberättelse i större utsträckning än i dag ska innehålla miljörelaterad information.


Justering: 1997-11-04 Debatt: 1997-11-26

Betänkande 1997/98:JoU7

Regeringen fick möjlighet att föreskriva om förbud mot deponering, förbränning och fragmentering av uttjänta elektriska och elektroniska produkter som inte hanterats av godkänd demonterare. Verksamhet som syftar till att demontera och sortera sådant avfall ska vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Riksdagen beslutade att även andra förbehandlingsmetoder än demontering och sortering, som regeringen föreslagit, ska omfattas av godkännande och certifiering. Riksdagens beslut innebar vidare bl.a. att deponering av utsorterat bärnnbart avfall förbjuds fr.o.m. år 2002 och av organiskt avfall fr.o.m. år 2005 och att de nu gällande kraven på rivningsanmälan utökas till att avse även rivning av del av byggnad.


Justering: 1997-11-11 Debatt: 1997-11-26

Betänkande 1997/98:JoU6

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1996 om genetiskt modifierade organismer. Motionerna behandlar bl.a. märkning av genmodifierade produkter och moratorium eller förbud mot avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer.


Justering: 1997-09-02 Debatt: 1997-10-09

Betänkande 1997/98:JoU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1996 om vatten- och luftvård.


Justering: 1997-09-02 Debatt: 1997-10-09

Betänkande 1997/98:JoU4

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1996 om kemikaliekontroll. Sex reservationer.


Justering: 1997-09-02 Debatt: 1997-10-09

Betänkande 1997/98:JoU3

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1996 om bl.a. den svenska jordbrukspolitiken, reformeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, mjölkkvoter, ekologisk odling, biodling och fäbodbruk.


Justering: 1997-09-02 Debatt: 1997-10-09

Betänkande 1997/98:JoU11

Riksdagen behandlade regeringens lägesbeskrivning av arbetet för att föra Sverige mot målet ekologisk hållbarhet. Skrivelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-01-20 Debatt: 1998-02-04

Betänkande 1997/98:JoU10

Biltillverkarens ansvar när det gäller det s.k. avgasgodkännandet slogs fast direkt i lagtexten. Ansökan om avgasgodkännande ska göras av tillverkaren i samband med introduktionen av en ny bilmodell. Ändringarna ska förenkla administrationen och göra att lagregleringen på ett tydligare sätt harmoniserar med befintliga och kommande EG-bestämmelser.


Justering: 1997-11-27

Betänkande 1997/98:JoU15

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om skogsbruk.


Justering: 1998-02-19 Debatt: 1998-03-18

Betänkande 1997/98:JoU14

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om livsmedelskontroll och genteknik. Motionerna om livsmedelskontroll rör bl.a. märkning av livsmedel, s.k. functional foods och importkontroll.


Justering: 1998-02-17 Debatt: 1998-03-11

Betänkande 1997/98:JoU13

Riksdagen avslog motioner om rennäringen.


Justering: 1998-01-29 Debatt: 1998-02-18

Betänkande 1997/98:JoU12

Riksdagen beslutade att det ska krävas godkännande av en djurförsöksetisk nämnd för användning av försöksdjur. Nämnden har tidigare kunnat tillstyrka eller avstyrka användning, dvs. beslutet har formellt sett varit endast rådgivande. Riksdagen beslutade, mot regeringens förslag, att nämndens beslut ska kunna överklagas.


Justering: 1998-02-05 Debatt: 1998-02-18

Betänkande 1997/98:JoU18

Riksdagen avslog Riksdagens revisorers förslag om miljövårdsarbetet och försurningen. Förslaget behandlade det internationella miljöarbetet på försurningsområdet, lagstiftningen som styrmedel, ekonomiska styrmedel, förtydligande av miljömålen samt Naturvårdsverkets roll.


Justering: 1998-03-03 Debatt: 1998-03-26

Betänkande 1997/98:JoU17

Riksdagen avslog motioner om kärnsäkerhet och vissa närliggande frågor.


Justering: 1998-02-12 Debatt: 1998-03-11

Betänkande 1997/98:JoU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om olika forskningsfrågor inom lantbruks- respektive miljöforskningens områden.


Justering: 1998-02-10 Debatt: 1998-03-11

Betänkande 1997/98:JoU28

Färnebofjärden, ett område vid nedre Dalälven, avsattes som nationalpark. Området omfattar drygt 10 000 ha och är beläget i gränsområdet mellan de fyra kommunerna Heby, Sala, Avesta och Sandviken.


Justering: 1997-04-21 Debatt: 1998-05-06