Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 3 december 2019

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2019-12-03 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: MB

3. Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU4)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CK

4. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering
Fråga om att inrätta en uppföljnings- och utvärderingsgrupp
Ev. beslut

5. Riksdagens OECD-nätverk
Fråga om att utse en ny representant. Ev. beslut

6. Information från AFA Försäkring
Rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro,
Juni 2019

Chef analysavdelningen, Anna Weigelt

7. Kommissionens aviserade initiativ om minimilön
Överläggning
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Arbetsmarknadsdepartementet

8. Besöket från Albaniens parlament i riksdagen den 19 november 2019
Återrapport

9. Kanslimeddelanden

- Anmälan av nytt ärende på sammanträdesplanen

- Anmälan av Epsco-dagordningen 10 december 2019

- Anmälan av programmet till den utskottsgemensamma offentliga utfrågningen den 23 januari 2020 på temat Psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv

- Anmälan av prel. ärendeplan januari–mars 2020

- Anmälan av prel. sammanträdesplan våren 2020

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 december 2019 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll 2019/20:11
2. Förslag till betänkande AU1
3. Föredragnings-PM AU4
4. PM
5. PM
6. Länk till rapporten
8. Överläggnings-PM
9. Sammanträdesplan nr 12, Espco-dagordning, Prel.program offentlig utfrågning, Ärendeplan jan-mar 2020, Sammanträdesplan våren 2020