Finansutskottets sammanträde

11.00 tisdag 24 mars 2020

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:36
Datum och tid: 2020-03-24 11:00
Plats: RÖ 9-54

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Ändringar i statens budget för 2020 - Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset (FiU53)
Justering
Föredragande: ACT

4. Den europeiska gröna given (FiU1y)
Fortsatt beredning
COM(2019)640
Föredragande: CK

5. Ett nytt konto- och värdefackssystem (FiU33)
Beredning
Prop. 2019/20:83
Föredragande: CH

6. Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet (FiU39)
Beredning
Skr. 2019/20:77
Föredragande: ACT

7. Förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform
Fråga om yttrande till trafikutskottet över kommittémotionerna: 2019/20:614 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 5, 2019/20:867 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 och 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 52.

Föredragande: KS

8. Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset (FiU51)
Fråga om inhämtande av yttrande från lagrådet över vissa lagförslag i prop. 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Torsdag 26 mars ev. kl. 10.30

Bilagor


1. PPT, överläggnings-PM Punkten har utgått
2. Protokoll nr, 2019/20:34 och 35
3. Förslag till betänkande FiU53
4. Utkast till yttrande (FiU1y)
5. Föredragnings-PM, inkommen skrivelse från Bankföreningen (dnr. 1385-2019/20)
6. Föredragnings-PM
7. Föredragnings-PM
8. Prop. 2019/20:132