Finansutskottets sammanträde

11.00 tisdag 2 juni 2020

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:56


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:56
Datum och tid: 2020-06-02 11:00
Plats: RÖ 9-54

1. Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (FiU60)
Justering
Proposition 2019/20:167 och motioner
Föredragande: HH

2. Stödåtgärder för inrikes flygtrafik med anledning av coronaviruset
Information
Infrastrukturdepartementet
Punkten utgår och flyttas till torsdagens sammanträde

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (FiU41)
Beredning
Prop. 2019/20:148
Föredragande: CH

6. Riksrevisionens rapport om Svensk skeppshypotekskassa (FiU46)
Beredning
Skr. 2019/20:108
Föredragande: CH

7. Ny associationsrätt för medlemsbanker (FiU50)
Beredning
Prop. 2019/20:97
Föredragande: MP

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Ev. Torsdag 4 juni kl. 10.30

Bilagor


1. Förslag till betänkande 2019/20:FiU60
2. Underlag delas senare
3. Hemlig handling från informellt möte i allmänna rådet (GAC) den 26 maj 2020 finns på expeditionen.
4. Protokoll nr. 2019/20:55
5. Föredragnings-PM
6. Föredragnings-PM, skrivelse från branschföreningen Svensk Sjöfart (dnr. 1387-12019/20)
7. Föredragnings-PM