Socialutskottets sammanträde

10.00 torsdag 26 mars 2020

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27
Datum och tid: 2020-03-26 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Socialstyrelsen och Försvarsmakten angående uppbyggnad av fältsjukhus och därmed sammanhängande frågor
Försvarsutskottets ledamöter inbjuds att vara uppkopplade per telefon under informationen.

3. Justering av protokoll

4. Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården (SoU15)
Beredning
Prop. 2019/20:84 och motioner
Föredragande: KD

5. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 43 till justitieutskottet.
Föredragande: CB

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 2 april 2020 kl. 10.00

Bilagor