Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

09.30 torsdag 8 april 2021

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:25
Datum och tid: 2021-04-08 09:30
Plats: RÖ 5-38

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen
Subsidiaritetsprövning. Beredning, ev. beslut
Föredragande: MS

4. Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning (AU14)
Beredning
Prop. 2020/21:123 och motion
Föredragande: MB

5. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2020
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Ev. beslut
Föredragande: CK

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2020
Fråga om yttrande till utrikesutskottet. Ev. beslut
Föredragande: MS

7. Återrapport från digitalt deltagande i FN:s kvinnokommission CSW65 (2021) den 15–26 mars 2021

8. Kanslimeddelanden
Anmälan av sammanträdesplanen

9. Riksdagens forskningsförmiddag – information om Coronapandemins kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för arbetslivet
Professor Oskar Nordström Skans

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 april 2021 kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2020/21:24
3. COM(2021) 93, följedokument, Fakta-PM 2020/21:91, RK:s bedömning, Föredragnings-PM
4. Motion 2020/21:3913, Föredragnings-PM
5. Protokollsutdrag, Föredragnings-PM
6. Motion 2020/21:3909, 2020/21:3910, 2020/21:3925, Protokollsutdrag, Föredragnings-PM
8. Sammanträdesplan nr 25