Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 13 oktober 2020

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5
Datum och tid: 2020-10-13 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten (AU3)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:192 och motion
Föredragande: CK

4. ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv (AU4)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:202
Föredragande: MS

5. Tyska förbundsdagens inbjudan till interparlamentarisk videokonferens på temat Ett socialt och rättvist Europa den 9 november 2020
Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS

6. Förslag till ändring av direktivet om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (fjärde revideringen)
Överläggning
Statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé

7. Utkast till rådsslutsatser om mänskliga rättigheter och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor i globala leverantörskedjor
Överläggning
Statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé

8. Kanslimeddelanden
- Anmälan av sammanträdesplanen

- Anmälan av AU-Hänt

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 oktober 2020 kl. 10.00

Bilagor


2. Protokoll nr4
3. Förslag till betänkande AU3
4. Förslag till betänkande AU4
5. Inbjudan, program
6. Förslag COM(2020)571, bilaga, konsekvensanalys, följedokument, yttrande, överläggnings-PM
7. Utkast till rådsslutsatser, överläggnings-PM
8. Sammanträdesplan nr 5, AU-Hänt nr 1