Civilutskottets sammanträde

09.30 torsdag 10 juni 2021

Föredragningslista

Civilutskottet 2020/21:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:35
Datum och tid: 2021-06-10 09:30
Plats: RÖ7-41

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet (CU21)
Prel. justering
Prop. 2020/21:161 och motion
Föredragande: RH

4. Privat initiativrätt ‒ planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (CU22)
Prel. justering
Prop. 2020/21:131 och motioner
Föredragande: LG

5. Klimatdeklaration för byggnader (CU23)
Prel. justering
Prop. 2020/21:144 och motioner
Föredragande: LG

6. Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (CU24)
Prel. justering
Prop. 2020/21:174 och motioner
Föredragande: LG

7. Förslag till utskottsinitiativ
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Beredning
Föredragande: LG

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 juni 2021 kl. 11.00

Bilagor