Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 19 november 2020

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18
Datum och tid: 2020-11-19 09:00
Plats: RÖ7-08

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets ordförande Ingemar Nilsson

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. EU-bevakning

6. Upphävande av bestämmelse i lagen om
författningssamlingar för riksdagsförvaltningen,
Riksbanken och Riksrevisionen (KU12)
Justering
Framst. 2020/21:RS2
Föredragande: ACB

7. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2020/21:1 och motioner
Redog. 2019/20:RS1
Föredragande: LW

8. Interparlamentariskt utskottsmöte om kommissionens
första årsrapport om rättsstatsprincipen och de
nationella parlamentens roll

Återrapport

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Bilagor


3. Protokoll
5. KansliPM
6. Förslag
7. Utkast
9. Se särskild föredragningslista