Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 8 april 2021

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:49
Datum och tid: 2021-04-08 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens
granskning av public service (KU29)
Fråga om att ge kulturutskottet tillfälle att yttra
sig över skr. 2020/21:116 och motion
Föredragande: MR

5. Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång
till skolinformation (KU31)
Fråga om att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra
sig över prop. 2020/21:141 och ev. motioner
Föredragande: MR

6. Författningsfrågor (KU24)
Justering
Motioner
Föredragande: ACB

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Kl. 10.00
10. Riksdagens forskningsförmiddag – information om hur
Covid 19-pandemin har påverkat konstitutionella
förhållanden och upprätthållandet av fri- och rättigheter
Information från Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ
konstitutionell rätt vid Uppsala universitet, och
Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid
Lunds universitet

Bilagor


3-5. KansliPM
6. Förslag
7. Se särskild föredragningslista