Kulturutskottets sammanträde

11.30 tisdag 17 november 2020

Föredragningslista

Kulturutskottet 2020/21:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9
Datum och tid: 2020-11-17 11:30
Plats: RÖ 7-35

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2020/21:8 av den 12 november 2020

3. Rådsslutsatser om jämställdhet inom kulturen
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

4. Rådsslutsatser om främjande av demokratisk medvetenhet och demokratiskt deltagande bland ungdomar i Europa
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

5. Rådsresolution om ramen för inrättandet av en europeisk agenda för ungdomsarbete
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

6. Rådsslutsatser om främjande av sektorsövergripande samarbete till förmån för idrott och fysisk aktivitet i samhället
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

7. Rådsresolution om en EU-arbetsplan för idrott
Överläggning

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

8. Information från kultur- och demokratiministern
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind informerar inför ministerrådsmöte (kultur-, idrotts- och ungdomsfrågor)

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 november 2020

Bilagor