Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 15 oktober 2020

Föredragningslista

Näringsutskottet 2020/21:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7
Datum och tid: 2020-10-15 10:00
Plats: Lektionssal 1 Riksdagshus Västra

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden (NU8)
Justering (tidigare behandlad 1 oktober, 22 september och 17 september)
COM (2020) 253
Föredragande: AF

4. Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet (NU5)
Beredning
Prop. 2020/21:12 och motioner
Föredragande: LS

5. Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019 (NU6)
Beredning
Prop. 2020/21:16och motioner
Föredragande: RB

6. Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram (NU7)
Beredning
Skr. 2019/20:185, RIR 2020:6 och motioner
Föredragande: AF

7. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet, ev. beredning
Föredragande: AF

8. Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv
Fråga om yttrande till finansutskottet, ev. beredning
Prop. 2020/21:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar
Föredragande: JF

9. Höständringsbudget för 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet, ev. beredning
Prop. 2020/21:2
Föredragande: CR

10. Inbjudan från tyska förbundsdagen till interparlamentarisk videokonferens Ett socialt och rättvist Europa
Föredragande: JF

11. Utskottets ärendeplan för hösten 2020
Föredragande: JF

12. Utfall allmänna motionstiden 2020/21

13. Återrapport från OECD:s parlamentariska nätverk den 1–2 oktober 2020
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Lotta Olsson (M), Åsa Eriksson (S)och Lorena Delgado Varas (V)

14. Kanslimeddelanden

15. Ev. övriga ärenden

16. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 oktober kl. 10.00.

Bilagor