Socialförsäkringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 10 juni 2021

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2020/21:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:41
Datum och tid: 2021-06-10 10:00
Plats: RÖ 4-43

Upprop

Fråga om medgivande till deltagande på distans

1. Information från Justitiedepartementet
Statsrådet Morgan Johansson informerar om pågående arbete med anledning av frågan om testning av personer inför verkställighet av avvisning- och utvisningsbeslut samt regeringens överväganden vad gäller eventuell lagstiftning

2. Justering av protokoll
Protokoll nr 40

3. Ändrade regler i utlänningslagen (SfU28)
Fortsatt beredning
Föredragande: SB, FH, MN, MÖ
SfU28, sänds ut under onsdagen
Komplettering av remissvar från Malmö kommun

4. Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut (SfU29)
Fortsatt beredning
Föredragande: MN
PM

5. Kanslimeddelande

6. Inkomna skrivelser
2113-2020/21 Klagomål mot Migrationsverket
2142-2020/21 Uttalande från kvinnor i Svenska kyrkan

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 juni 2020 kl. 11.00

Dessutom bifogas
Meddelande från kommissionen om rådets ståndpunkt inför antagande av revideringen av EU:s VIS-förordning, COM(2021) 303


Bilagor