Skatteutskottets sammanträde

10.00 torsdag 14 januari 2021

Föredragningslista

Skatteutskottet 2020/21:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12
Datum och tid: 2021-01-14 10:00
Plats: RÖ 4-09

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Kanslimeddelanden

3. Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar (SkU12)
Beredning
Prop. 2020/21:49 och motioner
Föredragande: Berggren

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 (SUB 17-2020/21)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2020) 673
Föredragande: Berggren

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 januari 2021 kl. 10.00

Bilagor