Socialutskottets sammanträde

11.00 tisdag 17 november 2020

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13
Datum och tid: 2020-11-17 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans.

2. Justering av protokoll

3. Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SoU6)
Beredning
Prop. 2020/21:38 och motion
Föredragande: AB

4. Uppföljning av förstudie om trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
- Information från Utvärderings- och forskningssekretariatet
- Beslut om genomförande av huvudstudie
Föredragande: EN

5. Motionsberedning
Fortsatt diskussion
Föredragande: CB

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 19 november 2020 kl. 10.00

Bilagor