Socialutskottets sammanträde

11.00 tisdag 4 maj 2021

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:56


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:56
Datum och tid: 2021-05-04 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans.

2. Justering av protokoll

3. Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden (SoU29)
Justering
Prop. 2020/21:139 och motioner
Föredragande: ARW

4. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2020 (SoU8y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet - justering
Skr. 2020/21:75
Föredragande: EN

5. Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister (SoU6y)
Fråga om yttrande till civilutskottet - justering
Prop. 2020/21:150 och följdmotioner
Föredragande: CEP

6. Socialtjänst- och barnfrågor (SoU24)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CEP, LH

7. Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. (SoU17)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JH

8. Fråga om utskottsinitiativ om adoptioner
Fortsatt behandling och ev. beslut
Föredragande: CB

9. Kanslimeddelanden

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdag den 6 maj 2021 kl. 10.00

Bilagor