Trafikutskottets sammanträde

11.00 tisdag 17 november 2020

Föredragningslista

Trafikutskottet 2020/21:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8
Datum och tid: 2020-11-17 11:00
Plats: RÖ 7-23

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2020/21:7

3. Totalförsvaret 20212025 (TU3y)
Justering
Prop. 2020/21:30
Föredragande: MR

4. Uppföljning av regeringens resultatredovisning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Överlämnande av rapport till utskottet
Rapportör: AH
Föredragande: SC och VRC

5. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Beredning Ib
Prop. 2020/21:1 och motion
Föredragande: ALK

6. Digitaliserings- och postfrågor (TU4)
Beredning
Motioner
Föredragande: MH

7. Ändrat förslag till förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2020) 579
Föredragande: MR

8. Förslag till förordning om förmågan hos Easa att agera som organ för prestationsgranskning för det gemensamma europeiska luftrummet
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2020) 577
Föredragande: MR

9. EU-sammanställning
Information
Föredragande: MR

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 november 2020

Bilagor