Utrikesutskottets sammanträde

09.30 torsdag 15 oktober 2020

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2020/21:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7
Datum och tid: 2020-10-15 09:30
Plats: Skandiasalen, N3, dp. 1-15 Kl. 14:00 RÖ9-54 dp. 16

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Instruktions-PM

2. Utgiftsområde 5 och 7: om svenska myndigheters arbete med fredsbyggande och säkerhetsfrämjande insatser
Information
- Joakim Baltzarsson, sektionschef för Polisens utlandssektion, Polismyndigheten
Presentation
- Sven-Eric Söder, generaldirektör, Folke Bernadotteakademin
Presentation
- Brigadgeneral Johan Pekkari, Försvarsmakten
- Anna Bergholm Söder, avdelningschef för operativa avdelningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Presentation
- Karin-Malin Pettersson, tf chef för internationella enheten, Kriminalvården
- Linda Billfalk Åkerlund, chef för internationell samordning och utveckling, Åklagarmyndigheten
- Jonas Högström, enhetschef, Domstolsverket
Presentation

3. Förenta nationerna m.m. (UU8)
Beredning
Utkast till UU8
Föredragande: Martin Broberg

4. Kommissionens arbetsprogram 2021 (UU5)
Fråga om att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över Kommissionens arbetsprogram 2021
PM
Föredragande: Jakob Nyström

5. Utgiftsområde 1: Utrikesförvaltningen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 1
Utkast till UU1y
Föredragande: Jakob Nyström

6. Utgiftsramarna för utgiftsområde 5 och 7
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 5 och motioner
Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 7 och motioner
PM
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

7. Höständringsbudgeten
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2020/21:2
PM
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

8. Konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens
tillämpning av subsidiaritetsprincipen 2019

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Kanslipromemoria
KU:s PM frågor för kommentarer och bedömningar från övriga utskott
KU:s PM om uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under 2019
Avgjorda subsidiaritetsärenden i riksdagen 2019
Föredragande: Ebba Lycke

9. Begäran om utlämnande av handlingar
Ev. beslut
PM
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

10. Justering av protokoll
Protokoll 2020/21:6

11. Kanslimeddelanden

12. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 oktober kl. 11:00.

15. Yttrandefrihet (UU7)
Beredning
Motioner och förslag till utskottsinitiativ
PM
Utkast till UU7
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

16. (kl. 14:00) Yttrandefrihet (UU7)
Information
- Enhetschef Cecilia Julin, enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden, Utrikesdepartementet
Presentation
Bilagor